Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Powiat dla seniorów - Pomoc społeczna - baza instytucji - Zasiłek celowy

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy przysługuje w szczególności na: pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
 
Komu przysługuje?
Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
 
Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.
 
Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego i może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.
 
Zasiłki celowe przyznawane:
  • osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego,
  • osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W tych przypadkach świadczenie może być przyznane niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
 
Słowniczek:
  • Rodzina – osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
  • Osoba samotnie gospodarująca – osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe.
  • Osoba bezdomna – osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.
  • Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej – wynosi 542 zł.
  • kryterium dochodowe rodziny – iloczyn kwoty kryterium dochodowego czyli kwoty 456 zł i liczby osób w rodzinie.
Chopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego