Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Powiat dla seniorów - Pomoc społeczna - baza instytucji - Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na:
1. Długotrwałą chorobę,
2. Niepełnosprawność,
3. Bezrobocie,
4. Możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego
 
Komu przysługuje?
1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – 542 zł na osobę;
2. Rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny – 456 zł na osobę.
 
Wysokość zasiłku
Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie art. 38, ust. 2 ustawy o pomocy społecznej nie może być niższa niż 50 % różnicy między:
1. kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
2. kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
 
W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym pobierającą zasiłek okresowy, może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu, do dnia wynikającego z decyzji przyznającej zasiłek okresowy, nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba została zatrudniona. W tej sytuacji zasiłek okresowy jest wypłacany niezależnie od dochodu nie częściej niż raz na 2 lata.
 
Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego.
 
Zasiłek okresowy na zasadach zwrotu
Zasiłek okresowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.
 
Słowniczek:
  • Rodzina – osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące
  • Osoba samotnie gospodarująca – osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe
  • Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej – wynosi 542 zł.
  • kryterium dochodowe rodziny – iloczyn kwoty kryterium dochodowego czyli kwoty 456 zł i liczby osób w rodzinie
Chopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego