Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Powiat dla seniorów - Pomoc społeczna - baza instytucji - Zasiłek stały

Zasiłek stały

Komu przysługuje?

Zasiłek stały przysługuje:
1. Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – 542 zł na osobę,
2. Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również do-chód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – 456 zł na osobę.
 
Wysokość zasiłku
 
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł miesięcznie.
2. W przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
 
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
 
Ustawa o pomocy społecznej zakazuje łączenia zasiłku stałego z innymi świadczeniami społecznymi. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, przysługuje drugie świadczenie.
 
Słowniczek:
  • Rodzina – osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
  • Osoba samotnie gospodarująca – osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe.
  • Całkowita niezdolność do pracy – oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  • Niezdolność do pracy z tytułu wieku – oznacza ukończenie przez kobietę 60 lat i 65 lat przez mężczyznę
  • Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej – wynosi 542 zł.
  • kryterium dochodowe rodziny – iloczyn kwoty kryterium dochodowego czyli kwoty 456 zł i liczby osób w rodzinie.
Chopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego