Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Obszar Funkcjonalny Aglomeracja Konińska

Aglomeracja Konińska

Logotypy

Inicjatywa partnerstwa

 
Zamysł powstania partnerstwa samorządowego Aglomeracji Konińskiej zrodził się na początku 2012 roku, kiedy to przedstawiciele Powiatu Konińskiego, Miasta Konin, gmin Powiatu Konińskiego, Konińskiej Izby Gospodarczej i  Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. podpisali list intencyjny w  sprawie utworzenia Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska. Pod-stawowym celem utworzonego partnerstwa jest rozwój gospodarczy regionu. Pierwszym efektem międzysamorządowej współpracy jest podpisana w  dniu 14 sierpnia 2013 roku umowa z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego przyznająca Powiatowi Konińskiemu środki na realizację projektu „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”.
 
Cel główny projektu
 
Głównym celem projektu jest integracja działań publicznych i  utrwalenie potencjału rozwojowego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska (OFAK) poprzez promowanie zintegrowanego podejścia do problemów rozwojowych obszaru.
 
Cel szczegółowe projektu
 
 • Identyfikacja wspólnych celów rozwojowych obszaru funkcjonalnego,
 • Wzmocnienie istniejącej współpracy partnerów samorządowych,
 • Promowanie terytorialno – funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej.
 • Określenie kierunków rozwoju OFAK dzięki przeprowadzonej diagnozie i badaniom społecznym,
 • Stworzenie dokumentów strategicznych dla OFAK.
 
Okres realizacji projektu – Projekt realizowany był w okresie od 1 września 2013 roku do 30 marca 2015 roku.
 
Wartość projektu –  Ostateczny budżet projektu wynosił: 794.420,40 zł, w  tym kwota dofinansowanie z  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 707.375,40 zł i kwota wkładu własnego 87.045,00 zł.
 
Działania projektowe
 
 • Diagnoza i badania społeczne,
 • Opracowanie strategii rozwoju OFAK,
 • Opracowanie programów sektorowych OFAK:
 1. Studium rozwoju transportu zrównoważonego OFAK,
 2. Studium rozwoju gospodarczego OFAK wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych,
 3. Strategia rozwoju turystyki wraz z  programem rozwoju komunikacji rowerowej
 4. Plan zrównoważonego gospodarowania energią,
 5. Analiza dotycząca możliwości tworzenia klastrów i innych powiązań przedsiębiorstw.
 • Szkolenia (zarządzanie strategiczne, zintegrowana polityka zagospodarowania przestrzennego, pro-mocja i  tworzenie oferty inwestycyjnej, sporządza-nie wniosków z nowej perspektywy finansowej),
 • Promocja i integracja,
 • Zarządzanie projektem.
 
Obszar funkcjonalny – jest to zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi, jednolitymi celami rozwoju. Przykładowe rodzaje obszarów funkcjonalnych wy-stępujących na terenie Aglomeracji Konińskiej:
 • Miejskie Obszary Funkcjonalne Ośrodków Subregionalnych (Konin, Golina, Kazimierz Biskupi,Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto, Ślesin),
 • Obszary uczestniczące w procesach rozwojowych (Golina, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto, Ślesin),
 • Obszary wymagające wsparcia procesów rozwojowych (Grodziec, Rychwał, Kleczew, Wilczyn, Skulsk, Sompolno, Wierzbinek),
 • Obszary ochrony gleb dla celów produkcji rolnej (Golina, Rzgów, Grodziec, Stare Miasto, Krzymów, Kramsk, Ślesin, Skulsk, Kleczew, Wilczyn),
 • Obszar kolejowy zamknięty (Golina, Konin, Kramsk, Wierzbinek),
 • Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi (Golina, Rzgów, Konin, Stare Miasto, Krzymów, Kramsk),
 • Obszary strategicznych złóż kopalin (Rzgów, Grodziec, Rychwał, Stare Miasto, Kramsk, Ślesin, Wilczyn, Skulsk, Kleczew, Sompolno, Wierzbinek),
 • Obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwoju (Grodziec, Rychwał, Kramsk, Ślesin, Wilczyn, Skulsk, Wierzbinek, Sompolno),
 • Obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno–gospodarcze (Grodziec, Rychwał, Golina, Konin, Skulsk, Wilczyn),
 • Obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodka wojewódzkiego (Wierzbinek, Sompolno).
Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego