Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Aktywność na rzecz ekologii, rozwoju rolnictwa oraz bezpieczeństwa publicznego

Ochrona środowiska stanowi nierozłączną część zrównoważonego rozwoju powiatu konińskiego. W myśl tej zasady samorząd IV kadencji podejmował działania służące gospodarce powiatu stojąc na straży przestrzegania określonych standardów jakości środowiska.
 
Troska i dbałość o środowisko naturalne przejawiała się w realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony wód i powietrza, a także rekultywacji gruntów pokopalnianych.
 
Proekologiczne inicjatywy samorządu koncentrowały się przede wszystkim wokół popularyzacji wiedzy przyrodniczej, promocji zdrowego stylu życia oraz kształtowania świadomych postaw ekologicznych. W ciągu ostatnich czterech lat powiat zorganizował samodzielnie lub udzielił wsparcia finansowego i organizacyjnego 50 przedsięwzięciom służącym edukacji ekologicznej mieszkańców powiatu.
 
Budowanie eko - świadomości odbywało się za pomocą imprez, akcji promocyjnych, wycieczek dydaktycznych, konkursów tematycznych, konferencji, debat, a także szkoleń dla młodzieży i dorosłych.
 
Do cieszących się największą popularnością inicjatyw należały: akcja „Drzewko za butelkę” (dzięki której prawie 7 tys. uczestników zebrało 3 mln 23 tys. butelek PET i nakrętek, a nasze otoczenie wzbogaciło się o ponad 5.250 drzewek), Powiatowy Konkurs Ochrony Środowiska (który na etapie szkolnym wzbudził zainteresowanie prawie 800 uczniów); akcja „Sprzątanie Świata”, a także konkursy propagujące ekologię wśród społeczności rolniczej: „Powiatowy Rolnik Roku”, czy organizowany przez Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny” - konkurs na „Najbardziej uporządkowaną wieś” oraz „Najbardziej zadbaną zagrodę wiejską w gminie” .
 
W latach 2011–2014, powiat koniński przeznaczył 320 tysięcy na realizację zadań własnych z dziedziny edukacji ekologicznej, a za kwotę 225 tysięcy dofinansował projekty wyłonione w drodze konkursów otwartych.
 
Samorząd konsekwentnie realizował zadania służące ochronie konińskich jezior. Był jednym z trzech samorządów współfinansujących program badawczy pn. „Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla potrzeb rozwoju regionalnego”. Badania prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu trwały trzy lata i kosztowały powiat 150 tysięcy zł. Posłużyły one kompleksowej ocenie stanu środowiska przyrodniczego wokół jeziora Gosławskiego, Pątnowskiego, Licheńskiego, Wąsowskiego, Mikorzyńskiego i Ślesińskiego, a także pozwoliły określić kierunek rozwoju branży turystycznej przy zapewnieniu optymalnej dla środowiska, turystyki i rekreacji gospodarki wodnej.  
 
Samorząd od kilku lat monitoruje też poziom wód jezior konińskich odcinka Wielkiej Pętli Wielkopolski. Gdy we wrześniu tego roku (po trzech latach przerwy) problem zbyt niskiego poziomu wód w ciągu jezior Kanału Ślesińskiego powrócił, samorząd powiatu zaapelował do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o uruchomienie pompowni Morzysław i Pątnów w celu zasilenia jezior z rzeki Warty. Do RZGW został też przesłany - opracowany wspólnie przez Powiat Koniński, Miasto Konin i Gminę Ślesin - projekt porozumienia, w którym samorządy zadeklarowały udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań służących ochronie jezior Kanału Ślesińskiego. Te wspólne działania mają zapobiec degradacji jezior i zapewnić możliwości ich gospodarczego wykorzystania poprzez utrzymanie na stanowisku szczytowym Kanału Ślesińskiego optymalnego poziomu wody wynoszącego 83,37 m n.p.m.
 
Samorząd pochylił się też nad problemem spółek wodnych i podjął decyzję o ich dotowaniu. Rada powiatu przyjęła stosowne uchwały określające tryb udzielania i sposób rozliczania przyznanych środków. Na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych powiat przekazał 6 spółkom dotacje celowe w wysokości 202 tysięcy. Zostały one wykorzystane głównie na remonty i konserwacje zaniedbanych przez lata urządzeń melioracyjnych. W efekcie odmulono i oczyszczono mechanicznie ponad 28 km rowów melioracyjnych, wykoszono ok. 9 km porostów twardych i miękkich na rowach, oczyszczono wyloty drenarskie, a także zamontowano lub wymieniono drenaże i przepusty. Dzięki zabiegom samorządu powiatu udało się też reaktywować gminne spółki wodne w Kleczewie i Rzgowie.
 
W kontekście wspierania przedsięwzięć prośrodowiskowych kluczowym działaniem władz powiatu było dofinansowanie prac termomodernizacyjnych na budynkach remiz 89 jednostek gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych. Wartość udzielonej pomocy kształtowała się na poziomie 554 tysięcy zł.
 
W zakresie ochrony powietrza najbardziej znaczący dorobek samorządu stanowią działania związane z unieszkodliwianiem odpadów azbestowych. Dzięki decyzji samorządu o kontynuowaniu „Programu usuwania azbestu…”, w ciągu ostatnich czterech lat z ponad tysiąca nieruchomości w powiecie zniknęło 2 591 ton wyrobów budowlanych zawierających ten szkodliwy materiał. Na realizację zadania, które kosztowało prawie 2 mln 35 tysięcy zł, udało się pozyskać 755 tysięcy dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 
Aby zwiększyć skuteczność działań w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla, a także lepiej przygotować się do aplikowania o środki unijne na zadania służące ochronie klimatu, Powiat Koniński przystąpił też do projektu „Dobry klimat dla Powiatów”.
 
Proekologiczna polityka samorządu znalazła również swoje odzwierciedlenie w działaniach służących zagospodarowaniu terenów zdegradowanych działalnością wydobywczą kopalni. Zgodnie z wydanymi przez powiat decyzjami określającymi kierunki rekultywacji, w latach 2011-2014 przywrócono wartości użytkowe lub przyrodnicze na 381,44 ha gruntów poeksploatacyjnych. Tereny pokopalniane wykorzystywane były najczęściej do celów rolniczych, leśnych i rekreacyjnych. W 2012 roku zakończono też rekultywację wyrobiska końcowego odkrywki Pątnów, w wyniku której powstał zbiornik wodny o powierzchni 360 ha.
 
Zadania służące środowisku powiat realizował we współpracy z samorządami gminnymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz zakładami przemysłowymi. Te wspólne projekty przyniosły wymierne korzyści naszym gminom i stanowią ważne ogniwo w kształtowaniu i wspieraniu rozwoju powiatu. Ich koszt poniesiony przez samorząd w ciągu ostatnich czterech lat wyniósł 2 mln 750 tysięcy złotych.
 
Rolnictwo
 
Uwzględniając stan środowiska przyrodniczego, warunki naturalne powiatu oraz istniejące uwarunkowania gospodarcze i społeczne organy powiatu podejmowały działania mające zapewnić zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa.
 
Rolnictwo stanowi podstawową gałąź gospodarki Powiatu Konińskiego. Prawie 74,7 % ogólnej powierzchni powiatu, czyli 118 tysięcy ha, stanowią użytki rolne. Działalność rolnicza prowadzona jest w ponad 11 tysiącach gospodarstw, których średnia powierzchnia wynosi 8,87 ha. Do wiodących kierunków produkcji rolnej należy hodowla bydła mlecznego i dominujące w północnej części powiatu - sadownictwo. Możemy poszczycić się również gospodarstwami o charakterze ekologicznym, których ilość w ostatnich 3 latach zwiększyła się dwukrotnie.
 
Samorząd, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju powiatu, realizując zadania własne i zlecone, inicjował zmiany zachodzące na terenach wiejskich. Inwestycje drogowe i oświatowe, działania służące ochronie środowiska, oferta edukacyjna szkół powiatu uwzględniająca kierunki kształcenia w zawodach rolniczych dla młodzieży i dla dorosłych, czy dotowanie inicjatyw lokalnych, świadczą o wpływie powiatu na rozwój wsi, zarówno w aspekcie społecznym, środowiskowym, jak i gospodarczym.
 
Władze powiatu przywiązywały dużą wagę do prezentacji tradycji, kultury i twórczości ludowej regionu, integracji i aktywizacji społeczności wiejskiej, a także promocji najlepszych gospodarstw rolnych i osiąganych przez rolników sukcesów. Ruszenie gmin powiatu konińskiego, czy powiatowe dożynki, to sztandarowe imprezy powiatu, które od kilku lat propagują unikalność kultury, tradycji i autentycznego obrazu konińskiej wsi oraz promują regionalne produkty przygotowywane przez Koła Gospodyń Wiejskich.
 
Niezwykle cenną inicjatywą samorządu powiatu, kontynuowaną również w mijającej kadencji, jest organizacja konkursu „Powiatowy Rolnik Roku”, który służy promocji najbardziej przedsiębiorczych rolników z powiatu konińskiego oraz popularyzacji dobrych praktyk rolniczych. W latach 2011-2014 grono zdobywców tytułu i posiadaczy statuetki Żniwiarza powiększyło się o kolejnych 20 gospodarzy.
 
Samorząd zapewniał zwycięzcom konkursu promocję w lokalnych i regionalnych mediach, a także zgłosił ich kandydatury do organizowanego przez Urząd Marszałkowski konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”.
 
Rolnicy z powiatu konińskiego na równi z najlepszymi gospodarzami z Wielkopolski rywalizowali o nominacje i tytuł. W mijającej kadencji, najwyższe laury w konkursie wywalczyli: Maria i Karol Piątkowscy (gm. Sompolno) oraz Magdalena i Sławomir Wieczorek (gm. Rzgów), a nominacją do tytułu wyróżnieni zostali: Agnieszka i Piotr Michalscy (Tomisławie, gm. Wierzbinek), Jolanta i Józef Nawroccy (Koźnica, gm Kramsk), Małgorzata i Tomasz Kwieciński (Lisiec Wielki, gm. Stare Miasto) oraz Małgorzata i Tomasz Kwiecińscy (Lisiec Wielki, gm. Stare Miasto).
 
Samorząd udzielał też wsparcia organizatorom przedsięwzięć o tematyce rolniczej: Związkowi Międzygminnemu „Koniński Region Komunalny” w realizacji 3 edycji konkursu na „Najbardziej uporządkowaną wieś” oraz „Najbardziej zadbaną zagrodę wiejską w gminie” oraz Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podczas etapu regionalnego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.
 
Powiat współpracował na wielu płaszczyznach z instytucjami i organizacjami powołanymi w celu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi rolnictwa i przemianom strukturalnym na wsi. Wśród nich wymienić można: Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolską Izbę Rolniczą, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, czy wspomnianą już wcześniej - Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 
Najczęściej kontakty te obejmowały wymianę informacji o inicjatywach adresowanych do mieszkańców konińskiej wsi oraz programach wsparcia unijnego dla rolników.
 
Eurofundusze, które trafiły do naszych rolników dały im impuls do działań inwestycyjnych. Przyspieszyły proces unowocześniania wsi, zmodernizowały produkcję, co zaowocowało też wzrostem konkurencyjności gospodarczej terenów wiejskich. Oprócz dopłat bezpośrednich i płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, rolnicy powiatu konińskiego wnioskowali o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Największym zainteresowaniem cieszyły się takie działania jak: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja Gospodarstw rolnych”, „Programy rolnośrodowiskowe”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
 
W latach 2011-2013 Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie zrealizowało płatności na łączną kwotę ok. 349 mln zł.
 
Od wejścia Polski do Unii Europejskiej, z każdym rokiem poprawiały się warunki pracy w rolnictwie, jak i warunki życia na wsi. Inwestycje ze środków zewnętrznych wkomponowały się w gminną przestrzeń gospodarczą i społeczną wzbogacając tym samym powiat koniński.
 
Bezpieczeństwo publiczne
 
Poczucie bezpieczeństwa przesądza o jakości życia i rozwoju społeczeństwa. W mijającej kadencji samorząd powiatu odgrywał istotną rolę w modelu ochrony porządku i bezpieczeństwa. Wykonywanie zadań ustawowych starosty w znaczący sposób wzmocniło współdziałanie z właściwymi służbami i inspekcjami oraz społecznością lokalną.
 
Skoordynowanie działań administracji, służb, instytucji oraz organizacji społecznych przyczyniło się do opracowania w 2011 r. „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”. Dokument wyznaczył cele oraz określił obszary współpracy podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu konińskiego. Stał się narzędziem wspierającym wykonywanie zadań ustawowych powiatu, a także umożliwił partycypację przedstawicieli społeczności lokalnych w zarządzaniu bezpieczeństwem.
 
Jednym z przejawów tej współpracy było zorganizowanie konsultacji pod hasłem „Decydujmy wspólnie”, które odbyły się po raz pierwszy w 2013 r. w konińskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej i zapoczątkowały cykl debat społecznych w gminach. Celem spotkań Policji i przedstawicieli samorządów z mieszkańcami było zdiagnozowanie realnych oczekiwań społeczeństwa wobec instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa oraz wspólne rozwiązywanie problemów uciążliwych dla społeczności lokalnych. W ciągu ostatnich dwóch lat w powiecie konińskim zorganizowano 16 debat, w których wzięło udział 800 mieszkańców.
 
Powiat zrealizował wspólnie z służbami szereg inicjatyw edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, promujących życie bez nałogów, czy propagujących działania przeciwpożarowe i ratownicze. Wśród nich na uwagę zasługuje prowadzenie akcji informacyjnej o terminach i zasadach wprowadzenia na terenie powiatu naziemnej telewizji cyfrowej, a także organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży: na „Najlepszego Policjanta Ruchu Drogowego”, „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą tak nas malują”, czy „Powódź, pożar, dniem i nocą – straż przychodzi Ci z pomocą”.
 
Samorząd powiatu wpływał na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców udzielając na ten cel wsparcia finansowego gminom oraz Komendzie Miejskiej Policji w Koninie. Przekazane w latach 2011-2014 dofinansowanie w wysokości 410 tys. zł przeznaczono m.in. na prace remontowe w gminnych komisariatach i posterunkach, a także na zakup radiowozów oraz sprzętu specjalistycznego dla Policji.
 
Organy powiatu postanowiły też przyznać w roku bieżącym dotacje dla jednostek OSP należących do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz tych, które o przyjęcie do Systemu się starają. Środki w wysokości 70 tys. zł przeznaczono na zaspokojenie potrzeb związanych z podniesieniem standardów ich działania.
 
Kwestie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu konińskiego były niezwykle ważne w tej kadencji. Samorząd budował je tak, by rozumiane było jako dobro wspólne. W tym celu nawiązał partnerstwo z służbami, inspekcjami, organizacjami, a także społecznością lokalną.
Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego