Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Zwiększenie roli turystyki w gospodarce powiatu

Turystyka to jeden z kluczowych obszarów dla rozwoju powiatu konińskiego. Samorząd IV kadencji realizował działania nakierowane na promocję atrakcji turystycznych powiatu w sposób przemyślany i skoordynowany - we współpracy z gminami i innymi partnerami publicznymi, prywatnymi i społecznymi.
Konsekwentnie dążąc do budowania wizerunku Ziemi Konińskiej jako miejsca rekreacji i wypoczynku, władze powiatu uwzględniły zagadnienia dotyczące turystyki w prowadzeniu polityki rozwoju. Zapisy o potrzebie wspierania turystyki w powiecie znalazły się we wszystkich opracowywanych podczas tej kadencji dokumentach strategicznych, m.in.: w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Konińskiego, czy Strategii Komunikacji Marketingowej. O jej coraz większym znaczeniu dla gospodarki powiatu świadczy też podjęta w marcu 2014 r. decyzja o opracowaniu strategii rozwoju turystyki w ramach projektu „Aglomeracja Konińska....”. Dokument ten powstanie do końca roku, a co najważniejsze, prace nad nim poprzedzone zostały kompleksowymi badaniami ruchu turystycznego na Ziemi Konińskiej. Warto podkreślić, że będą to pierwsze badania tego typu w 15-letniej historii samorządu powiatowego.
 
Pomimo braku strategii rozwoju turystki oraz zapisów ustawowych precyzujących jakie zadania dotyczące turystyki powiat powinien realizować, samorząd wykazał się dużą aktywnością w obszarze pobudzania gospodarki turystycznej. Przede wszystkim odegrał wiodącą rolę w inicjowaniu i koordynowaniu współpracy pomiędzy różnymi podmiotami działającymi na rzecz turystyki.
 
Jako jeden z głównych inicjatorów powołania Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina” konsolidował działania branży turystycznej, władz samorządowych i podmiotów społecznych oraz udzielał Stowarzyszeniu wsparcia m.in. w organizacji spływów kajakowych „Szlakiem śluz Wielkiej Pętli Wielkopolski”, konkursów fotograficznych, czy przygotowaniu wydawnictw promocyjnych.
 
W latach 2011–2014 powiat przekazał LOT „Marina” prawie 51 tysięcy z tytułu składek członkowskich, a także dotacje w wysokości 240 tysięcy złotych na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej. Zaangażowanie pracowników Starostwa w uruchomienie CIT-u pomogło Centrum już w pierwszym roku działalności uzyskać 3 gwiazdki w procesie certyfikacji w ramach projektu Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, a także zająć II miejsce w konkursie na najlepsze centrum informacji turystycznej organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną.
 
W niemalże wszystkich działaniach samorządu podejmowanych w obszarze turystyki zasadniczą rolę odgrywała szeroko rozumiana współpraca. To dzięki kooperacji z Wielkopolską Organizacją Turystyczną i Miastem Konin, powiat koniński mógł wziąć udział w 26 turystycznych imprezach targowych w kraju (m.in. w Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, Warszawie i Poznaniu) i za granicą (w Berlinie i Amsterdamie). Zagraniczne kontakty partnerskie zaowocowały natomiast zorganizowaniem „Dnia Konińskiego” na Targach Turystyczno - Kulturowych w stolicy Estonii, Tallinie, a także wspólną promocją z powiatem Ilm podczas XII Międzynarodowych Targów „W stronę słońca” w Opolu.
 
Udział w licznych imprezach turystycznych przyczynił się powstania nowych wydawnictw powiatu, m.in. przewodnika „Wodna przygoda na Ziemi Konińskiej” - pierwszego praktycznego kompendium wiedzy dla żeglarzy, kajakarzy, miłośników sportów motorowodnych, windsurferów, płetwonurków i wędkarzy, a także minifolderu poświęconego turystyce kulturowej „Szlak Piastów – szlak Jagiellonów. Śladami Jana Długosza po Ziemi Konińskiej”. W ubiegłym roku do rąk turystów trafiło też nowe wydanie mapy powiatu rozszerzone m.in. o opisy szlaków turystycznych i kulturowych oraz zaktualizowany przewodnik „Rowerem po Ziemi Konińskiej”. Subregion koniński wzbogacił się też o kolejną publikację mapy dla wodniaków wydaną przez Lokalną Organizację Turystyczną „Marina”. Aktualnie we współpracy z konińskim oddziałem PTTK oraz regionalistami przygotowywana jest multimedialna baza dziedzictwa kulturowego Ziemi Konińskiej.
 
Ostatnie dwa lata aktywności samorządu na rzecz rozwoju i promocji turystyki zdominowały działania związane z udziałem powiatu w projekcie „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”. Przedsięwzięcie to jest przejawem współpracy przedstawicieli samorządów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie liczącego 690 km szlaku żeglugowego, organizacji pozarządowych, a także podmiotów gospodarczych z branży turystycznej i osób prywatnych. W projekcie, którego liderem jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna (WOT), uczestniczy 28 partnerów - w tym poza Powiatem Konińskim - gminy Ślesin i Skulsk oraz miasto Konin.
 
Powiat koniński uznawany jest za jednego z najaktywniejszych partnerów. O jego zaangażowaniu w realizację projektu świadczy zarówno udział Wydziału Promocji i Rozwoju konińskiego Starostwa w zadaniach inicjowanych przez WOT, m.in. w opracowaniu przewodnika nawigacyjnego, spotu telewizyjnego, wizyt studyjnych czy organizacji stoisk podczas krajowych i zagranicznych targów turystycznych, jak i działania podejmowane przez wydział lokalnie: kampania billboardowa dla konińskiego odcinka Wielkiej Pętli, czy współorganizacja imprez na szlaku wodnym, np. zimowych regat barbórkowych.
 
Według najnowszych danych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczących śluzowania jednostek sportowo-turystycznych i statków pasażerskich na Wielkiej Pętli Wielkopolski w latach 2006-2014, ruch turystyczny na jeziorach Kanału Ślesińskiego wzrósł na przestrzeni siedmiu lat o prawie 200 procent. Liczący 32 kilometry szlak żeglowny łączący rzekę Wartę z jeziorem Gopło (Kanał Ślesiński) odwiedziły w ubiegłym roku 1972 jednostki pływające: głównie łodzie motorowe, jachty, małe statki sportowe i turystyczne oraz kajaki. Dla porównania, w roku 2006 było ich tylko 659. Tendencja wzrostowa objęła cały odcinek Wielkiej Pętli Wielkopolski. Według analiz RZGW od 2006 r. zaobserwowano wzrost ruchu turystycznego o 59,8%.
 
Zwiększone zainteresowanie turystyką wodną na obszarze Wielkiej Pętli to efekt wieloletnich działań służących rozbudowie infrastruktury wodnej, promocji turystki wodnej oraz produktu pn. „Wielka Pętla Wielkopolski”, a także wpływ (prowadzonej w ramach projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”) kilkunastomiesięcznej kampanii promującej atrakcje przyrodnicze szlaku oraz walory rekreacyjno-kulturowe pobliskich miast i miasteczek. Prawie dwustuprocentowy wzrost ruchu turystycznego na Kanale Ślesińskim to też ogromny sukces naszego samorządu świadczący, zarówno o skuteczności działań promocyjnych służących wzmocnieniu atrakcyjności turystyki wodnej w powiecie, jak i potwierdzający zasadność prowadzenia polityki rozwoju powiatu konińskiego uwzględniającej potrzeby gospodarki turystycznej.
 
Osiągnięcie to nabiera szczególnego znaczenia w kontekście wielkości nakładów finansowych przeznaczanych na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki. W ciągu ostatnich czterech lat powiat koniński przeznaczył na ten cel niecałe 490 tysięcy złotych.
 
Zrealizowanie przez samorząd tak wielu działań promujących turystyczne walory powiatu konińskiego przy zaangażowaniu niewielkich środków było możliwe dzięki prowadzeniu przemyślanej polityki promocyjnej wspomaganej przez sprawnie działające placówki informacji turystycznej oraz współpracę o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym, a nawet międzynarodowym, zarówno pomiędzy jednostkami sektora publicznego, jak i prywatnego.
Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego