Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Wzmocnienie konkurencyjności szkół

Inwestowanie w potencjał intelektualny młodzieży, wspieranie jej w procesie edukacji i motywowanie do pracy nad sobą decyduje o przyszłości i sile powiatu.
 
Kolejnym dużym wyzwaniem samorządu IV kadencji były więc zadania oświatowe. Borykając się z ograniczeniami finansowymi, skutkami niżu demograficznego oraz bardzo konkurencyjną ofertą szkół z Konina, samorząd powiatu podjął szereg działań zorientowanych na podniesienie poziomu efektywności zarządzania systemem oświaty.
 
Pierwszym krokiem było skoordynowanie oferty edukacyjnej z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami pracodawców, tak by kompetencje uzyskiwane w szkołach służyły zwiększaniu szans życiowych i zawodowych uczniów. Na podstawie analizy danych o bezrobociu i potrzebach rynku pracy, szkoły prowadzone przez Powiat Koniński corocznie opracowywały nowe oferty kierunków nauczania. Podjęły też stałą współpracę z pracodawcami, instytucjami i urzędami, w których organizowana jest praktyczna nauka zawodu.
 
Dostosowując się do nowych realiów gospodarczych, szkoły znacznie rozszerzyły ofertę nauczania o kierunki umożliwiające uczniom zdobycie wykształcenia zawodowego i średniego technicznego. Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie uruchomił m.in. kierunek technik - leśnik oraz klasę wielozawodową, a także organizuje kursy dla zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rachunkowości oraz agrobiznesu. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie prowadzi naukę zawodów: stolarz, tapicer, ogrodnik, introligator, kaletnik, murarz – tynkarz, cieśla, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, a także monter sieci, instalacji urządzeń sanitarnych. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie można zdobyć wykształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ochrony środowiska, a w Zasadniczej Szkole Zawodowej – uzyskać kwalifikacje kucharza.
 
Aby młodzież mogła w pełni korzystać z lokalnej oferty oświatowej, wybierającym naukę w liceach ogólnokształcących zaproponowano klasy o profilu: sportowo – ratowniczym, weterynaryjnym, reportersko – aktorskim oraz florystyczno – kosmetycznym (ZSE-U w Żychlinie), akademickim i policyjno – wojskowym (ZSP w Kleczewie), a także mundurowym i sportowym (ZSP w Sompolnie).
 
Jednym z najważniejszych społecznie przedsięwzięć edukacyjnych tej kadencji było uruchomienie przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rychwale. Dostrzegając potrzebę wsparcia edukacji dzieci z deficytami rozwojowymi władze powiatu wykazały dużą determinację i zaangażowanie w zrealizowanie tego projektu. Należy podkreślić, że jest to jedyna placówka w powiecie konińskim, która realizuje program kształcenia przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem.
 
Atrakcyjnej i zróżnicowanej ofercie edukacyjnej szkół powiatu towarzyszył dobrze zorganizowany system zajęć pozalekcyjnych oraz udział w unijnych i krajowych projektach edukacyjnych. W ciągu ostatnich czterech lat nasze placówki oświatowe zrealizowały 19 projektów za ponad 3 mln złotych. Pomogły one uczniom zdobywać dodatkowe kompetencje i specjalistyczne umiejętności, poszerzać wiedzę o świecie w ramach wymiany międzynarodowej oraz realizować praktyki zawodowe w kraju i za granicą. W znaczący sposób wpłynęły też na modernizację wyposażenia klas, pracowni i warsztatów.
 
Z programów korzystali także nauczyciele, którzy dzięki nim mogli nie tylko lepiej i skuteczniej uczyć, ale i rozwijać się zawodowo. Największy z projektów skierowanych do kadry pedagogicznej, to realizowany przez Powiat Koniński i Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Ślesinie „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 
Prowadząc politykę zatrudnienia odpowiadającą potrzebom szkół i realizowanym przez nie zadaniom, samorząd stwarzał warunki do podnoszenia kwalifikacji i podejmowania przez nauczycieli starań o uzyskanie kolejnych stopni awansu zawodowego. O wysokim poziomie przygotowania zawodowego 183 – osobowej kadry pedagogicznej świadczy fakt, że aż 91 uczących posiada najwyższy stopień zawodowy - nauczyciela dyplomowanego,54 - to nauczyciele mianowani, a 33 osoby legitymują się stopniem nauczyciela kontraktowego.
 
Kształtowanie lokalnej polityki edukacyjnej na odpowiednim poziomie wymagało też odpowiednich nakładów finansowych na bieżące utrzymanie szkół oraz pokrycie kosztów ich remontów, doposażenia i inwestycji.
 
W związku z tym, że inwestycje oświatowe zajmowały priorytetowe miejsce w gospodarce powiatu poprzednich kadencji, szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez powiat koniński są w dobrym stanie technicznym i posiadają nowoczesne zaplecze sportowe. Dzięki temu w latach 2011-2014 na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zabezpieczono w budżecie powiatu środki w wysokości 350,4 tys. złotych. Natomiast 1 mln 620 tys. zł samorząd przeznaczył na doinwestowanie szkół w pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzenie remontów służących unowocześnianiu placówek oświatowych.
 
Aby zapewnić komfortowe i bezpieczne warunki nauki oraz pracy sfinansowano ponad 50 zadań związanych z modernizacją bazy lokalowej i doposażeniem placówek m.in.: dokonano zakupu pracowni analiz chemicznych (8 tys. zł) oraz remontów sal lekcyjnych (za ponad 200 tys. zł) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie; przeprowadzono konserwację posadzki w sali gimnastycznej (1,75 tys. zł) oraz zakupiono zestawy komputerowe (35 tys. zł) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie; wyremontowano internat, schody wewnętrzne w pałacu oraz ogrodzenie parku (697,25 tys. zł) w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie, przeprowadzono kompleksowy remont pomieszczeń w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale na kwotę ponad 176 tys. zł oraz korzystając z dofinansowania PFRON zakupiono bus do przewozu osób niepełnosprawnych (za 106 tys. zł), natomiast w celu poprawy komfortu dzieci i rodziców uczestniczących w terapii i badaniach logopedycznych wymieniono drzwi w gabinetach Powiatowej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Ślesinie (8 tys. zł).
 
Atrakcyjna baza dydaktyczna zachęca do poszerzania wiedzy szkolnej. Często jednak możliwość jej zdobywania wiąże się ze znacznymi wydatkami. Aby wyeliminować sytuacje, w których zbyt niskie dochody rodziny stanowią barierę w rozwoju edukacyjnym ambitnych uczniów, samorząd uruchomił „Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów”. Uchwalając nowe regulaminy udzielania stypendiów władze powiatu zrezygnowały z kryterium miejsca zamieszkania stwarzając realną szansę uzyskania całorocznej pomocy finansowej uczniom mieszkającym poza terenem powiatu konińskiego. Program wprowadził także nowy rodzaj wsparcia dla uzdolnionych uczniów w postaci nagród Starosty Konińskiego. Mogą się o nie ubiegać uczniowie szkół powiatu wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami w nauce (średnia ocen co najmniej 5,0 i bardzo dobre zachowanie, a także laureaci ogólnopolskich olimpiad i konkursów organizowanych przez MEN lub Kuratorium Oświaty).
 
W latach 2011-2014, na stypendia Starosty Konińskiego zabezpieczono w budżecie powiatu prawie 255 tys. zł. Kwota ta pozwoliła objąć wsparciem 164 uczniów i studentów. Nagroda Starosty Konińskiego w wysokości 2 tys. zł trafiła na razie do jednego ucznia, z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie.
 
Rozbudzanie w młodzieży zapału do nauki i motywowanie do kontynuowania edukacji sprawia, że uczniowie szkół prowadzonych przez powiat odnoszą liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach tematycznych oraz zawodach sportowych, a także chętnie rozwijają swoje pasje i uzdolnienia na zajęciach pozalekcyjnych w działających przy szkołach klubach i kołach zainteresowań.
 
W ciągu czterech lat, samorząd powiatu konińskiego przeznaczył na oświatę prawie 70 milionów zł, co rocznie stanowiło ok. 20% wszystkich wydatków budżetowych. Przy prawidłowej realizacji zadań oświatowych, uzyskanie ich niskiego udziału finansowego w budżecie powiatu było możliwe dzięki wypracowaniu narzędzi pozwalających na operatywne zarządzanie i niezbędną racjonalizację wydatków. Jednym z ważniejszych dokonań tej kadencji jest więc zwiększenie efektywności zarządzania systemem oświaty i osiągnięcie stabilności w zakresie jej finansowania.
Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego