Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Aktywność w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania

Samorząd powiatu odważnie sięgał po fundusze zewnętrzne na realizację zadań mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Pod tym względem, mijająca kadencja była intensywnym okresem programowania, czyli ciężkiej pracy związanej z przygotowywaniem dobrych wniosków, które uzyskałyby dofinansowanie na planowane przedsięwzięcia.
 
Dzięki sprawnym i skutecznym zabiegom władz powiatu oraz wykwalifikowanej kadrze przygotowującej projekty, w ciągu czterech lat z programów rządowych i unijnych, budżet powiatu zasiliło prawie 97 mln zł, z udziałem których powiat mógł efektywniej realizować powierzone zadania. Dodatkowe pieniądze przeznaczone zostały głównie na aktywizację osób bezrobotnych, pomoc społeczną, edukację, ochronę środowiska i drogi.
 
Największą skutecznością w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych wykazał się Powiatowy Urząd Pracy w Koninie. Dzięki zaangażowaniu się w realizację wielu projektów, m.in. „Nie zmarnuj szansy”, „Mamy dla ciebie czas”, „Aktywizacja zawodowa osób do 30 roku życia”, czy „Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus”, jednostka pozyskała na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ponad 56 mln 255 tys. złotych. Prawie 27 mln 900 tys. stanowiło dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a ponad 28 mln 370 tys. pochodziło z Funduszu Pracy oraz z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 
O dodatkowe środki na pomoc społeczną z sukcesem aplikowało też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. Pozyskane w latach 2011–2014 ponad 16 mln 212 tys. pozwoliło zrealizować, oprócz zadań wynikających z ustawy, także inne ważne społecznie cele. Dofinansowane zostały m.in. zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także działania służące aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy. Najwięcej, bo ponad 14 mln 132 tys. powiat otrzymał z PFRON-u na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.
 
Samorząd pozyskał w tym czasie także dodatkowe 20 mln 264 tys. zł na drogi. Dzięki dotacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – NPPDL (6 318 392 zł), wsparciu finansowemu gmin (6 227 117 zł) oraz środkom przekazanym przez Kopalnię Węgla Brunatnego KONIN na usuwanie szkód górniczych (7 718 751 zł) powiat wykonał 39 zadań inwestycyjno – remontowych na drogach.
 
Największe projekty tej kadencji, to przeprowadzone z udziałem dofinansowania z NPPDL inwestycje na drogach „Golina - Kazimierz Biskupi”, „Brzeźno – Smólnik” oraz „Rozalin – Trójka” polegające na przebudowie w pełnym standardzie odcinków o łącznej długości 14,6 km za ponad 14 mln zł.
 
O środki zewnętrzne z dużym powodzeniem zabiegały też placówki oświatowe powiatu. Aktywność ta zaowocowała udziałem uczniów i nauczycieli w 19 projektach o wartości 3 mln zł, które umożliwiły im zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności, a także pomogły wyposażyć w pomoce naukowe klasy, pracownie i warsztaty.
 
Do uzupełnienia brakujących funduszy na przedsięwzięcia służące ekologii, realizacji zadań obronnych oraz szkolenia z zakresu doskonalenia zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu terytorialnego przyczyniła się aktywność pracowników Starostwa. Za ich sprawą w latach 2011-2014 zrealizowanych zostało 15 zadań o łącznej wartości ponad 2 mln 735 tys. zł
 
Pomimo mniejszej niż w latach ubiegłych dostępności środków publicznych, pozyskane przez samorząd dodatkowe pieniądze były znaczące dla budżetu powiatu konińskiego i stanowiły ponad 31 % wykonanych dochodów.
 
Dzięki dotacjom rządowym oraz unijnym, a także dobrej współpracy i zaangażowaniu finansowym poszczególnych samorządów gminnych udało się zrealizować wiele zadań, które bezpośrednio wpłynęły na poprawę jakości życia lokalnej społeczności oraz perspektyw rozwoju regionu.
 
Pod koniec IV kadencji powiat koniński dysponuje też niemalże kompletnym zestawem dokumentów o charakterze strategicznym i operacyjnym ukierunkowanych na usprawnienie zarządzania procesami rozwojowymi na terenie powiatu.
Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego