Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Dokumenty strategiczne opracowane w ramach projektu „Aglomeracja konińska”

Nowoczesny rozwój gospodarczy nie jest możliwy bez współdziałania samorządów lokalnych, instytucji otoczenia biznesu i samych przedsiębiorców. Choć Powiat Koniński, w odróżnieniu od miasta Konina i gmin nie posiada terenów, które można by przeznaczyć pod inwestycje, to jako jeden z niewielu powiatów w Polsce podjął działania na rzecz rozwoju gospodarczego całego regionu.
 
Rola samorządu IV kadencji koncentrowała się na tym, by prorozwojowe inwestowanie strumienia środków - zarówno tych budżetowych, jak i tych płynących z funduszy pomocowych Unii Europejskiej - opierało się na regionalnej solidarności oraz stymulowaniu lokalnej aktywności. Dzięki skoncentrowaniu uwagi na tym temacie, poszukiwaniu informacji i wiedzy samych urzędników Starostwa, udało się sformułować pierwsze założenia do współpracy 16 samorządów z regionu, które współpracują obecnie w projekcie „Aglomeracja Konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”. Forum dialogu stał się Konwent Wójtów i Burmistrzów Gmin Powiatu Konińskiego. To tam, dzięki wsparciu ekspertów Związku Powiatów Polskich, kształtowała się świadomość konieczności współpracy obszaru funkcjonalnego Konina. Efektem było podpisanie w 2012 r. listu intencyjnego o utworzeniu Aglomeracji Konińskiej i przygotowanie przez Wydział Promocji i Rozwoju wniosku do ówczesnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w konkursie obszarów funkcjonalnych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
 
Projekt „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego” o wartości 859 111, 60 zł, ( w tym 90 % , czyli 772 066, 60 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a wkład własny powiatu konińskiego i miasta Konina – łącznie 87 045, 00 zł) rozpoczął się we wrześniu 2013 roku i będzie realizowany do marca 2015 roku.
 
Zgodnie z głównym założeniami, projekt służyć ma identyfikacji wspólnych celów rozwojowych Obszaru Funkcjonalnego, wzmocnieniu istniejącej współpracy partnerów samorządowych, a także określeniu kierunków rozwoju oraz stworzeniu strategii rozwoju i programów sektorowych.
 
W celu zdiagnozowania przyszłych wyzwań dla gospodarki Regionu Konińskiego i barier ograniczających konkurencyjność, w ramach OFAK przygotowane zostaną dokumenty strategiczne, które będą podstawą do wspólnego ponadsamorządowego aplikowania o fundusze UE z perspektywy 2014+.
 
W październiku pod obrady Rady Powiatu Konińskiego i Rady Miasta Konina trafią dwa pierwsze dokumenty: strategia rozwoju OFAK oraz studium rozwoju gospodarczego OFAK wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych. Konsultacje pierwszego dokumentu zakończyły się 26 września, a od 2 do 15 października br. za pośrednictwem strony www.powiat.konin.pl można było zgłaszać uwagi do studium rozwoju gospodarczego. Ale to nie jedyna forma uspołeczniania opracowywanych dokumentów. Do udziału w pracach nad strategiami i wyrażania opinii o zaproponowanych kierunkach rozwoju zaproszeni zostali przedstawiciele 16 partnerów samorządowych oraz organizacji pozarządowych tworzący Stały Społeczny Zespół Konsultacyjny. Wszystkie działania projektowe konsultowane są również z Aglomeracyjnym Konwentem Samorządowym.
 
Do końca roku opracowane zostaną jeszcze: Studium rozwoju transportu zrównoważonego OFAK i Analiza dotycząca tworzenia klastrów i innych powiązań przedsiębiorstw na terenie OFAK. Prace nad dwoma ostatnimi dokumentami (Planem zrównoważonego gospodarowania energią OFAK oraz Strategią rozwoju turystyki OFAK wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej) zakończone zostaną na początku 2015 r.
 
O potrzebie współpracy samorządów tworzących Aglomerację Konińską świadczą także działania podejmowane w celu zapewnienia regionowi konińskiemu odpowiedniej wielkości środków z funduszy europejskich dających możliwość szybkiego rozwoju gospodarczego. Zaowocowało to wyznaczeniem Obszaru Strategicznej Interwencji i przyznaniem w ramach WRPO 2014+ obszarowi funkcjonalnemu miasta Konina (miasto Konin oraz 7 przylegających do miasta gmin powiatu) wyodrębnionych środków finansowych w ramach obszarów strategicznej interwencji. W efekcie samorządy tworzące ten obszar zyskały dodatkowe źródło finansowania wspólnych przedsięwzięć w ramach tzw. mandatu terytorialnego. Obecnie trwają prace nad listą projektów, które mogłyby być realizowane z tych środków.
Chopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego