Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Starostwo Powiatowe w Koninie - Rolnictwo - KRUS informuje

KRUS informuje

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Placówka Terenowa w Koninie
Informuje

Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:
 
1. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub
2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w pkt 1, albo w drodze powrotnej, lub
3. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego, o którym mowa w pkt 1, zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
4. w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt 3, albo w drodze powrotnej.
 
O zaistnieniu wypadku przy pracy rolniczej poszkodowany, rolnik, domownik lub inna osoba są zobowiązane zawiadomić Kasę bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6. miesięcy od dnia jego zaistnienia.
 
Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie albo pocztą elektroniczną.
 
Poszkodowany lub inna osoba zgłaszająca wypadek powinna w szczególności:
1. zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem;
2. udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem;
3. wskazać świadków wypadku;
4. dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia;
5. udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi Kasy upoważnionemu przez Prezesa Kasy do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności
i przyczyn wypadku.
 
Jednorazowe odszkodowanie przysługuje:
1. ubezpieczonemu rolnikowi (domownikowi), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
2. członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej
lub rolniczej choroby zawodowej.
 
Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli:
1. spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub
2. będąc w stanie nietrzeźwości, lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.
 
Osoba uprawniona do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej powinna złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie na formularzu KRUS SR-23.

Bezpieczna praca zimą w gospodarstwach rolnych
Wiosenne prace polowe
Bezpieczne żniwa
Upadki osób prz pracy

Bezpieczne żniwa
Jesienne prace polowe
Upadek to nie przypadek
Uwaga – Kleszcz
 

Chopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego