Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Starostwo Powiatowe w Koninie - Rolnictwo

Rolnictwo

Ściernisko z belamiW Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego określone zostały dwie strefy rozwoju rolnictwa:
– strefa leśno – rekreacyjna z rolnictwem ekologicznym, położona na północ od Konina i biegnąca w kierunku Jeziora Gopło oraz w kierunku jezior wilczyńskich;
– strefa rolno – leśna z wielofunkcyjnym rozwojem wsi, leżąca na obrzeżach strefy paliwowo – energetycznej w południowej i zachodniej części powiatu.

14 gmin powiatu konińskiego podzielone jest na 296 sołectw. Społeczność lokalna zamieszkuje 426 miejscowości wiejskich i 5 miejskich. Ludność powiatu konińskiego (wg stanu na koniec III kwartału 2014 r.) liczyła 128 905 mieszkańców, w tym ludność na terenach wiejskich stanowiła 86%. W rolnictwie i leśnictwie pracowało 14,4 tys.

Większość gleb (53,5%) zaliczana jest do V i VI klasy bonitacyjnej.
 
W sektorze rolnym gospodarstwa indywidualne (wg stanu na 2003 r.) zajmowały ogółem 109.738 ha gruntów. W ogólnej ilości gospodarstw 78,0% prowadziło wyłącznie działalność rolniczą, 8,5% prowadziło zarówno działalność rolniczą, jak i pozarolniczą, 11,7% nie prowadziło działalności gospodarczej.
 
Udział poszczególnych grup obszarowych gospodarstw w powierzchni gruntów ogółem przedstawiał się następująco:

GRUPA Ilość gospodarstw Udział w ogólnej ilości gospodarstw Zajmowana powierzchnia (w ha) Udział w ogólnej powierzchni
do 1 ha 4,580 26,5 2,449 2,3
1-1,99 2,528 14,6 4,298 3,9
2-2,99 1,390 8,1 3,844 3,5
3-3,99 1,062 6,2 4,208 3,8
4-4,99 925 5,4 4,612 4,2
5-6,99 1,800 10,4 11,868 10,8
7-9,99 2,040 11,8 18,818 17,1
10-14,99 1,677 9,7 21,960 20,0
15 i więcej 1,264 7,3 37,683 34,3

Grupa gospodarstw o powierzchni użytków rolnych do 1 ha (4.580) była największa i stanowiła 26,5%. Zajmowała ogółem 2.449 ha, co dawało przeciętną na 1 gospodarstwo 0,53 ha.
 
Grupa gospodarstw do 5 ha (10.485) stanowiła 60,8% ogółu i zajmowała ogółem 19.411 ha (17,7% użytków), co dawało przeciętną na 1 gospodarstwo 1,85 ha.
 
Grupa gospodarstw od 5 do 10 ha (3.840) stanowiła 22,2% ogółu i zajmowała ogółem 30.686 ha (27,9%), co dawało przeciętną prawie 8,0 ha.
 
Gospodarstw o areale od 10 do 15 ha było 1.677 i stanowiły 9,7% ogółu. Zajmowały 21.960 ha (20,0%). Ich przeciętna powierzchnia wynosiła 13,1 ha.
 
Największych gospodarstw – powyżej 15 ha – było 1.264 i stanowiły one 7,3% ogółu. Zajmowały 37.683 ha (34,3%), co dawało przeciętną powierzchnię 29,81 ha.
 
W tym samym czasie grupa gospodarstw do 5 ha zajmowała w województwie wielkopolskim 9,56% ogólnego areału użytków rolnych, a gospodarstwa powyżej 15 ha – 62,25 %.
 
Pod względem przeciętnej powierzchni użytków rolnych przypadających na 1 gospodarstwo rolne ogółem, powiat koniński z 5,76 ha zajmował 29 miejsce (na 31 powiatów). Podobne miejsce zajmował pod względem przeciętnej powierzchni gospodarstwa (7,7 ha), przy wyłączeniu grupy gospodarstw o powierzchni do 1 ha.
 
W ogólnym areale użytków rolnych (99.498 ha) grunty orne – 78.010 ha – stanowiły 78,4%, a w tym powierzchnia zasiewów, wynosząca 71.916 ha stanowiła 72,3%.
 
Pod względem ogólnej wielkości areału gruntów ornych, powiat koniński zajmował w 2002 r. II miejsce w województwie za powiatem poznańskim.
 
Największy udział w powierzchni zasiewów miały zboża – 47.622 ha – co stanowiło 66,2% ogółu. Powiat koniński zajmował pod tym względem II miejsce w województwie, przy czym powierzchnia zasiewów żyta (25.682 ha), stanowiąca 53,9% powierzchni zasiewów ogółem, była największa w województwie. Również największy w regionie był obszar zasiewów owsa (4.606 ha – 6,4% powierzchni zasiewów w powiecie).
 
Powiat koniński był także absolutnym liderem w województwie pod względem powierzchni uprawy ziemniaka, która zajmowała 4.931 ha, co stanowiło 6,9% ogólnej powierzchni zasiewów.
 
Powiat koniński dysponuje drugim w województwie pod względem obszaru areałem łąk 15.178 ha, co stanowi 15,25% ogółu użytków rolnych, a także największymi w województwie powierzchniami sadów – 2.161 ha (13,21% ogółu sadów w województwie) oraz pastwisk – 4.149 ha (8,85% pastwisk w województwie).
 
Generalnie, udziały areałów sadów, łąk oraz pastwisk w strukturze użytków rolnych powiatu konińskiego są znacząco większe od średnich dla całego województwa (struktura użytków poniżej):

  Województwo Wielkopolskie Powiat Koniński
Grunty orne 85,16% 78,40%
Sady 0,90% 2,17%
Łąki 11,37% 15,25%
Pastwiska 2,58% 4,17%

Powiat koniński (obok gostyńskiego) posiadał największe stado bydła (42.411 szt.), w tym (na równi z powiatem kolskim) krów (19.384 szt.).
 
Obsada użytków rolnych bydłem wynosiła w 2002 r. w powiecie konińskim 2,35 szt. na 1 ha i była nieco mniejsza od średniej dla województwa – 2,52 szt. na 1 ha.

Gospodarstwa powiatu konińskiego (na równi z powiatem kaliskim) posiadały największą ilość ciągników (9.233 szt.) oraz znaczącą (II miejsce w województwie) ilość samochodów ciężarowych. Średnio ciągnik obsługiwał w powiecie 10,8 ha (14,0 ha w województwie) użytków rolnych.
 
Największa w skali województwa ilość gospodarstw, największe stado bydła, znaczące ilości drobiu, jedna z największych ilości ciągników oraz użytków rolnych, skutkują największą ilością budynków gospodarczych: obór (5.276 szt.), kurników (2.514 szt.), stodół (5.199 szt.), garaży (6.583 szt.) oraz budynków wielofunkcyjnych (7.936 szt.).

Chopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego