Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Skuteczność pracy urzędników Starostwa w ocenie organów kontrolnych

W ciągu niespełna czterech lat działalność Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu została poddana kontroli uprawnionych organów aż 63 razy.
 
Kontrole dotyczyły bardzo szerokiego spektrum działania samorządu, m.in. gospodarki finansowej i zamówień publicznych, gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, przyjmowania zgłoszeń lub wykonywania innych robót budowlanych, lokalizacji i budowy lądowych farm wiatrowych, prawidłowości prowadzonych postępowań dotyczących gospodarki wodnej i ochrony wód, czy też organizacji, przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków przez Starostę Konińskiego. Ograny kontrole dokonywały także przeglądu i oceny inwestycji drogowych oraz działalności jednostek realizujących zadania z pomocy społecznej.
 
Aż 31 kontroli zainicjowały organy kontroli zewnętrznej: Regionalna Izba Obrachunkowa, Najwyższa Izba Kontroli, Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojewoda Wielkopolski, Główny Geodeta Kraju, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Wojewódzki Urząd Pracy oraz Sąd Okręgowy w Koninie. Prawidłowość funkcjonowania poszczególnych komórek Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu była również przedmiotem 18 kontroli wewnętrznych realizowanych z upoważnienia Starosty Konińskiego oraz 14 kontroli przeprowadzonych przez audytora wewnętrznego.
 
Pomimo bardzo szerokiego zakresu kontroli oraz wymiaru finansowego skontrolowanych spraw, ocena pracy urzędu i jednostek organizacyjnych powiatu wypadła bardzo korzystnie. Organy kontrolujące wydały ocenę pozytywną bez zastrzeżeń dla większości badanych obszarów. Z taką opinią spotkały się m.in. realizowane w tej kadencji inwestycje. Ujawnione podczas kontroli pojedyncze nieprawidłowości lub uchybienia nie rzutowały na ostateczne oceny i zostały uzupełnione lub usunięte zgodnie ze wskazówkami i zaleceniami pokontrolnymi.
 
Oceny organów kontrolnych potwierdziły, że pracownicy Starostwa i jednostek organizacyjnych wywiązują się ze swoich obowiązków w sposób skuteczny i efektywny, a wyznaczone cele są sukcesywnie osiągane we wszystkich sferach działalności samorządu.
Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego