Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Podnoszenie kwalifikacji pracowników

Praca w administracji wymaga wysokich kwalifikacji, umiejętności zachowania relacji interpersonalnych oraz sprawnej organizacji pracy.
 
Dążąc do osiągnięcia jeszcze lepszych rezultatów w zakresie jakości usług świadczonych przez administrację, pracownicy konińskiego Starostwa korzystali z różnych form doskonalenia zawodowego.
 
Z myślą o podnoszeniu kwalifikacji pracowników samorządowych powiat koniński przystąpił do realizacji dwóch dużych projektów unijnych zorientowanych na doskonalenie pracy w administracji.
 
Pierwszy z nich - „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego” – ukierunkowany był na poprawę standardów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego oraz doskonalenie procesów świadczenia usług publicznych.
 
Projekt, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowany był w latach 2011-2012 w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich. Wzięło w nim udział 45 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 12 powiatów.
 
W ramach projektu przeprowadzono szczegółową analizę potrzeb dla każdego biorącego w nim udział samorządu. Na tej podstawie opracowano indywidualne programy wdrożeniowe dopasowane do poziomu rozwoju instytucjonalnego danej jednostki. Z oferowanych w projekcie usług doradczych i szkoleniowych skorzystało 12 pracowników Starostwa i Zarządu Dróg Powiatowych, w tym także przedstawicieli ścisłego kierownictwa urzędu. Podzieleni na trzy zespoły tematyczne wzięli udział w cyklu spotkań grup wymiany doświadczeń modelu zarządzania oświatą i drogami oraz w warsztatach zarządzania strategicznego.
 
Projekt „Partnerzy dla rozwoju” - również współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowany był w partnerstwie pięciu jednostek samorządu terytorialnego. Obejmował kompleksowy program szkoleń z obszarów zarządzania, obsługi klienta, podwyższenia kompetencji pracowników z różnych dziedzin prawa, a także udział w specjalistycznych kursach i studiach podyplomowych. W ramach realizacji projektu (październik 2012 - wrzesień 2014) 83 pracowników Starostwa wzięło udział w 21 szkoleniach systematyzujących i rozszerzających wiedzę m.in. w dziedzinie zarządzania strategicznego i marketingu terytorialnego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustaw merytorycznych, zarządzania projektem i zespołem, motywowania pracowników, kontroli zarządczej oraz budżetu zadaniowego. Studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych, administracji, zarządzania i organizacji w administracji oraz podstaw prawno-ekonomicznych procesu inwestycyjnego ukończyły 4 osoby.
 
Uczestnictwo powiatu konińskiego w przedsięwzięciu „Partnerzy dla rozwoju” zaowocowało także wdrożeniem wielu usprawnień w funkcjonowaniu urzędu polegających m.in. na dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych strony internetowej powiatu, przygotowaniu podstrony dialogu społecznego, modernizacji Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa. Dodatkową korzyścią udziału w projekcie było przeprowadzenie badania potencjału organizacji pozarządowych działających w Koninie i powiecie konińskim, które stało się podstawą do opracowania mapy aktywności NGO.
 
Katalog form edukacyjnych pomocnych w podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności, z których skorzystali pracownicy samorządu powiatowego był znacznie szerszy. W ciągu niecałych czterech lat, na 119 pracowników 12 ukończyło studia podyplomowe, 5 studia wyższe, a 2 osoby - studia inżynieryjne. Średnio, każdy z urzędników skorzystał w tym czasie z 12 szkoleń tematycznie związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych.
 
Wszyscy pracownicy starostwa wzięli też udział w cyklu szkoleń dotyczących nowelizacji ustaw dotyczących pracy urzędu, komunikacji interpersonalnej, przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony przeciwpożarowej.
Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego