Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Nowe modele partycypacji społecznych

Samorząd IV kadencji podjął też szereg działań wspierających organizacje pozarządowe w wymiarze pozafinansowym. Szczególny nacisk położył na poprawę systemu komunikacji społecznej oraz pogłębianie demokratycznego procesu podejmowania decyzji o powiecie.
 
W celu ułatwienia współpracy i dialogu oraz wprowadzenia czytelnych i jednolitych dla wszystkich podmiotów kryteriów i warunków współdziałania, samorząd uruchomił w Biuletynie Informacji Publicznej zakładkę poświęconą organizacjom pozarządowym. Zainteresowani mogą tam znaleźć aktualną bazę NGO z powiatu oraz informacje o aktach prawnych i procedurach, ogłoszenia otwartych konkursów ofert, oferty w ramach małych grantów, czy zaproszenia do konsultacji programów współpracy oraz aktów prawa miejscowego.
 
Aby usprawnić funkcjonowanie sektora pozarządowego oraz podnieść jakość jego działań samorząd organizował konsultacje i szkolenia służące integracji i wymianie doświadczeń, a także zachęcał organizacje do udziału w innych bezpłatnych szkoleniach i konferencjach. Informacje o ich tematyce i terminach przekazywane są zainteresowanym telefonicznie lub e-mailem, a także ogłaszane są w BIP i na podstronie „Aktualności". W ten sposób samorząd wpływa też na aktywność NGO w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, m.in. z funduszy europejskich i programów ministerialnych.
 
Do jednych z największych sukcesów tej kadencji bez wątpienia należy zaliczyć umożliwienie mieszkańcom szerszego udziału w decydowaniu o powiecie. W 2012 r. konsultacje społeczne doczekały się uregulowań w postaci uchwał. Zarząd powiatu opracował, a rada uchwaliła sposób, tryb i zasady konsultacji projektów aktów prawa miejscowego powiatu konińskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i innych podmiotów wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Kolejnym krokiem samorządu na drodze do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego było rozszerzenie zakresu konsultacji społecznych oraz uruchomienie strony dialogu społecznego. Zaledwie w tym roku, zarząd powiatu zwracał się do mieszkańców o wyrażenie opinii w sprawie: trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego; „Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska”, czy projektu „Studium rozwoju gospodarczego wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych OFAK”.
 
Doskonaleniu relacji partnerskich między administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi służyć ma także powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego. To najnowszy projekt samorządu będący odpowiedzią na wniosek Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego. Wzmocnienie udziału NGO w procesie podejmowania decyzji istotnych dla środowiska lokalnego poprzez opiniowanie przez Radę projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących bogatej sfery zadań publicznych pozwoli jeszcze lepiej realizować zasadę dialogu obywatelskiego.
Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego