Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych

W powiecie konińskim działają 133 jednostki ochotniczej straży pożarnej zajmujące się głównie ochroną i profilaktyką przeciwpożarową oraz 82 stowarzyszenia. Organizują życie kulturalne, sportowe, integrują i aktywizują lokalną społeczność, a także wspierają samorządy lokalne w realizacji zadań publicznych. Z każdym rokiem mają coraz większy wpływ na rozwój własnych miejscowości oraz na politykę społeczną, gospodarczą, oświatową i kulturalną gmin i powiatu.
 
Ostatnie cztery lata zaowocowały wzmocnieniem potencjału lokalnego sektora pozarządowego. Było to możliwe dzięki wypracowaniu przez samorząd powiatu nowych modeli partycypacji społecznej, podniesieniu rangi organizacji samorządowych i zacieśnieniu więzi między NGO a administracją publiczną.
 
Ważnym aspektem współpracy było uregulowanie zasad organizacji otwartych konkursów ofert, a przede wszystkim zagwarantowanie przejrzystości procedur finansowania i rozliczania dotacji. W tym celu, zarząd powiatu powołał też komisję ds. opiniowania ofert, w pracach której poza 6 członkami reprezentującymi samorząd uczestniczy 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Komisja pełni funkcję organu opiniodawczego w związku z dokonywaniem oceny ofert pod względem merytorycznym i formalnym oraz organu doradczego w zakresie przedkładania propozycji wysokości dofinansowania ofert zgłaszanych przez podmioty ubiegające się o realizację zadań publicznych będących przedmiotem konkursu.
 
Doceniając przejawy zorganizowanej aktywności obywatelskiej skierowanej na rzecz dobra wspólnego mieszkańców, samorząd powiatu IV kadencji rozszerzył współpracę z organizacjami pozarządowymi o kolejne obszary życia społecznego. Poza zadaniami z zakresu pomocy społecznej, od 2011 r. organizacjom powierzane są w trybie otwartego konkursu ofert, także i te służące promocji zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwu publicznemu, ochronie dóbr kultury i tradycji, rozwojowi turystyki i krajoznawstwa, a także wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej, ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.
 
W latach 2011 – 2014 samorząd udzielił organizacjom pozarządowym ponad 4 mln 300 tys. zł dotacji. Łączna wartość 150 projektów zrealizowanych w ramach współpracy powiatu i NGO działających na rzecz społeczności wyniosła 5 mln 400 tys. zł
 
Powiat współpracował ze 100 organizacjami pozarządowymi, z którymi zawarł blisko 150 umów na realizację zadań aktywizujących tysiące mieszkańców powiatu. Finansowe wsparcie III sektora odbywało się poprzez wspieranie realizacji zadań publicznych, po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert oraz na podstawie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, czyli w trybie pozakonkursowym, zwanym też „krótką ścieżką”. Rocznie na różne obszary działalności, której beneficjentami była społeczność powiatu, wsparcie otrzymywało ok. 40 organizacji.
 
Dzięki sprawnym działaniom i kompetentnej realizacji zadań przez organizacje pozarządowe udało się zrealizować wspólnie kilkadziesiąt przedsięwzięć, m.in.: Plenery Malarskie w Ślesinie, Powiatowe Dni Rodziny, Rychwalskie Impresje Muzyczne, a także projekty edukacyjne: „Powiat Koniński - kuźnią talentów dziecięcych”, „Zielony Hufiec nasza mała ekologia”, „Nasza Mała Ojczyzna w obrazkach”.
 
Do najbardziej efektywnych należy zaliczyć współpracę na płaszczyźnie pomocy społecznej. Warto tu wspomnieć o 157 - tysięcznej dotacji przekazanej przez samorząd w 2012 r. na prowadzenie 12 świetlic środowiskowych i ognisk wychowawczych na terenie powiatu, czy też wsparciu finansowym Środowiskowych Domów Samopomocy w Ślesinie i Głębockiem wynoszącym blisko 800 tysięcy rocznie.
 
Na uwagę zasługują też projekty zrealizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, a współfinansowane przez powiat w ramach „Kalendarza Imprez”. Ten rodzaj współpracy zaowocował przeprowadzeniem 40 akcji służących profilaktyce i promocji zdrowia, a także zorganizowaniem ok. 150 imprez turystycznych i sportowo - rekreacyjnych oraz 120 wydarzeń promujących kulturę i sztukę.
 
W ubiegłym roku samorząd powiatu przystąpił do projektu Związków Powiatu Polskich „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu terytorialnego, w ramach którego przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród działających na naszym terenie organizacji pozarządowych. Pomogły one w sformułowaniu diagnozy kondycji sektora pozarządowego, oceny jego konkurencyjności na rynku usług NGO, a także wpływu na kreowanie lokalnego rozwoju oraz potrzeb organizacji i ich planów rozwojowych. Wyniki badania uporządkowały i usystematyzowały wiedzę o organizacjach, nad którymi nadzór sprawuje starosta koniński oraz posłużyły opracowaniu mapy aktywności NGO współpracujących z powiatem konińskim. Potwierdziły też, że 94% organizacji pozarządowych z naszego terenu ściśle współpracuje z administracją publiczną, co ma przełożenie na realizowanie przez nie zadań zlecanych w ramach otwartych konkursów ofert.
Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego