Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Wsparcie osób objętych zwolnieniami grupowymi

Samorząd powiatu mijającej kadencji musiał zmierzyć się z problemem zwolnień grupowych w spółce PAK Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” – jednego z największych pracodawców w regionie, który zatrudnia blisko 3,2 tys. osób.
 
W związku z pojawieniem się niepokojących informacji o planowanych przez kopalnię zwolnieniach blisko 300 pracowników, samorząd powiatu powołał w sierpniu ubiegłego roku Koordynacyjny Zespół Problemowy w związku z restrukturyzacją PAK KWB „Konin” S.A. Złożony z kilkunastu osób (starosty konińskiego – jego przewodniczącej, czterech członków zarządu powiatu, przedstawicieli: rady powiatu, urzędu miasta, związków zawodowych działających w kopalni, dyrektora urzędu pracy oraz reprezentanta Konwentu Wójtów i Burmistrzów) stał się forum do wymiany informacji służącej monitorowaniu procesu restrukturyzacji w zakładzie i jego społecznych skutków. Posiedzenia wywołały też dyskusję jak wspólnie przygotować się do nowej sytuacji gospodarczej, która czeka nasz region.
 
Podczas spotkań rozmawiano o alternatywnych rozwiązaniach dla kopalni i jej pracowników (m.in. o udzieleniu zakładowi wsparcia poprzez obniżenie podatków lokalnych), a także poruszono problem wdrażanego w ramach programu restrukturyzacyjnego spółki procesu outsorsingu. Dyskutowano też o przyszłości gospodarczej regionu w kontekście projektu „Aglomeracja Konińska”, którego realizacja ma przyczynić się do wyznaczania i promocji nowych terenów inwestycyjnych, a w konsekwencji - do powstawania nowych miejsc pracy. Przede wszystkim jednak zaproponowano konkretne formy wsparcia dla zwalnianych pracowników kopalni.
 
Z myślą o osobach, które otrzymały wypowiedzenia z pracy jako pierwsze oraz dalszych zwolnieniach grupowych, Powiatowy Urząd Pracy w Koninie opracował i wdrożył Program Specjalny „Nowa Perspektywa”, na realizację którego pozyskał prawie 590 tysięcy zł z Funduszu Pracy. Objęci nim bezrobotni otrzymali pomoc psychologiczną, dostęp do szkoleń zawodowych ukierunkowanych na indywidualne potrzeby, wsparcie w zakładaniu własnej działalności gospodarczej oraz pomoc doradcy zawodowego.
 
Spośród 274 pracowników KWB objętych zwolnieniami grupowymi, decyzję o zarejestrowaniu się w urzędzie pracy podjęło 25 osób, którym niezwłocznie udzielono pomocy.
 
Dzięki udziałowi w programie „Nowa Perspektywa”: ośmiu bezrobotnych podjęło zatrudnienie, trzech - po ukończeniu szkoleń uzyskało nowe kwalifikacje zawodowe, dwie osoby (otrzymały dotacje w wysokości 20 tys. zł) i rozpoczęły prowadzenie własnej działalności gospodarczej, a jedna - po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku – oczekuje na zawarcie umowy w sprawie przyznania środków (również 20 tys. zł) na podjęcie takiej działalności. Ponadto, jeden bezrobotny nabył prawo do emerytury, dwóm – przyznane zostało świadczenie przedemerytalne. W ewidencji osób bezrobotnych pozostaje w dalszym ciągu jedenaście osób, a jedna utraciła status bezrobotnego na skutek niestawiennictwa w PUP.
 
Realizacja programu zakończy się 31 grudnia tego roku. W przypadku jednak zgłaszania się do urzędu kolejnych osób pozbawionych pracy wskutek zwolnień grupowych w kopalni, Powiatowy Urząd Pracy w Koninie rozważy możliwość jego kontynuacji w przyszłym roku.
Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego