Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Aktywizacja osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie podjął szereg działań wspierających zatrudnienie bezrobotnych, usprawnił obsługę w urzędzie oraz pozyskiwał i zarządzał środkami na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.
 
Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przeznaczył w latach 2011-2014 prawie 56,3 mln zł. Kwota ta dowodzi skuteczności jednostki w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych i jest efektem jej udziału w 22 projektach (m.in. „Nie zmarnuj szansy”, „Doradztwo, szkolenia i staże drogą do zaistnienia na rynku pracy” ,„Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z powiatu konińskiego”, ,„Mamy dla Ciebie czas”) w tym także programach specjalnych: „Pomóż sobie i innym” oraz „Nowa Perspektywa”, projekcie pilotażowym „Twoja Kariera - Twój Wybór” oraz przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych programie „JUNIOR”.
 
Dodatkowe pieniądze pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Funduszu Pracy, rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umożliwiły urzędowi podjęcie rożnych działań aktywizacyjnych wspierających bezrobotnych w samozatrudnieniu, a także zdobywaniu nowych kwalifikacji, umiejętności i doświadczeń pozwalających lepiej radzić sobie z wyzwaniami wymagającego rynku pracy.
 
Najwięcej, bo aż 2 820 bezrobotnych wzięło udział w stażach, 1423 osoby skorzystały ze szkoleń. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało 816 bezrobotnych, a 568 - zostało zatrudnionych w ramach refundacji kosztów poniesionych na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy. PUP w Koninie skierował też 702 osoby na roboty publiczne, 356 bezrobotnych na prace interwencyjne, a 159 - na prace społecznie użyteczne. Z przygotowania zawodowego dla dorosłych skorzystało 56 osób.
 
Łącznie, w ciągu czterech lat zaktywizowanych zostało 6900 osób bezrobotnych, a ponad połowa z nich - 3 671 - podjęła zatrudnienie w ciągu trzech miesięcy od zakończenia udziału w programie aktywizacji.
 
Podejmowane przez powiat koniński działania ograniczające bezrobocie w coraz mniejszym stopniu mają charakter osłonowy, a bardziej ukierunkowane są na umożliwienie wejścia na rynek pracy młodym ludziom lub powrót do aktywności zawodowej bezrobotnym.
 
Poza realizacją programów aktywizujących, urząd pracy prowadzi poradnictwo i doradztwo zawodowe, a także organizuje giełdy i targi pracy. W tym celu utrzymuje stałe kontakty z ponad 3 tysiącami pracodawców. W ciągu ostatnich czterech lat do konińskiego PUP zgłoszono 4 502 krajowe oferty pracy niesubsydiowanej, z czego 2 778 ofert pochodziło z Konina, a 1 724 z powiatu konińskiego. Najliczniejszą grupę stanowiły oferty na stanowiska: technik prac biurowych, robotnik gospodarczy, sprzedawca, pomocniczy robotnik polowy, szwaczka, magazynier, robotnik budowlany i sprzątaczka biurowa.
 
Dzięki dobrej współpracy z przedsiębiorcami, Powiatowy Urząd Pracy w Koninie pozyskał 9 568 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, w tym 5 043 w Koninie oraz 4 525 w powiecie konińskim.
 
Ostatnie cztery lata przyniosły korzystne zmiany w wizerunku i funkcjonowaniu urzędu pracy. W I półroczu 2011 r. jednostka uruchomiła usprawniający obsługę klientów elektroniczny system kolejkowy oraz „Samorządową Elektroniczną Platformę Informacyjną – SEPI - umożliwiającą elektroniczną i bezobsługową wymianę danych pomiędzy jednostkami rynku pracy, pomocy społecznej i samorządów lokalnych.
 
Kolejne udogodnienia dla klientów PUP polegały na wdrożeniu w urzędzie systemu elektronicznej rejestracji bezrobotnych oraz przygotowaniu nowej, bardziej funkcjonalnej strony internetowej urzędu.
 
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia, która weszła w życie 27 maja br., wyposażyła urzędy pracy w nowe narzędzia wspierania bezrobotnych. Dzięki specjalnym bonom dla młodych, czy dotacjom dla przedsiębiorców, urząd pracy może jeszcze skuteczniej pomagać osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy.
 
Realizowane w ostatnich czterech latach projekty aktywizujące bezrobotnych, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, wpłynęły na ożywienie gospodarcze sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przyczyniły się też do podniesienia poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększyły zdolność bezrobotnych do zatrudnienia. Wysokie wskaźniki charakteryzujące zjawisko bezrobocia w powiecie konińskim sprawiają, że efekty tych działań trudno obecnie uznać za satysfakcjonujące. Jednak wyznaczony przez samorząd kierunek aktywności, zwłaszcza w sferze gospodarczej (np. działania podejmowane w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska), wraz z rozwojem inwestycji i gospodarki przyniesie z czasem poprawę na lokalnym rynku pracy, a tym samym wpłynie na zmniejszenie bezrobocia w powiecie konińskim.
Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego