Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Wsparcie osób wykluczonych i zagrożonych marginalizacją

Zakres świadczonej przez powiat pomocy społecznej obejmował wsparcie osób wykluczonych oraz zagrożonych marginalizacją społeczną i zawodową.
 
Z myślą o mieszkańcach, którzy z powodu swojej niepełnosprawności, choroby, nieporadności, długotrwałego bezrobocia oraz innych przyczyn pozbawieni zostali możliwości pełnej partycypacji w życiu społecznym, samorząd podejmował liczne działania służące ich aktywizacji społecznej i zawodowej.
 
W tym celu powiat angażował się w różne projekty wykorzystując do realizacji zadań pozabudżetowe źródła finansowania, w tym również programy unijne. Największym z nich jest, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, projekt systemowy pt. „Mogę pracować-wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy” (projekt o wartości 1 819 849 zł skierowany do osób niepełnosprawnych, podopiecznych rodzin zastępczych oraz sprawujących pieczę zastępczą objął wsparciem 301 osób, jego realizacja zakończyła się w 2013 r.). W tym roku, już na innych zasadach – w partnerstwie z 9 gminami z naszego powiatu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie aplikowało ponownie w ramach tego projektu o środki z EFS i otrzymało na aktywizację 123 osób (głównie bezrobotnych) 1 623 306 zł. Na podstawie umowy Powiatu Konińskiego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, od 2012 r. PCPR w Koninie realizuje też program „Aktywny samorząd”, który służy wyeliminowaniu lub zmniejszeniu barier ograniczających osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Przyznane powiatowi na ten cel środki w wysokości 826 943 zł, zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu m.in. sprzętu elektronicznego, specjalistycznego oprzyrządowania, wózków o napędzie elektrycznym oraz pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Z programu skorzystało 207 niepełnosprawnych – dorosłych w wieku aktywności zawodowej oraz dzieci i młodzież w wieku szkolnym.
 
Kolejnym przykładem poszukiwania przez samorząd nowych instrumentów aktywizowania i przywracania osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy jest powołanie w kwietniu br. Spółdzielni Socjalnej „Poryw” – pierwszego podmiotu ekonomii społecznej w naszym powiecie, którego założycielami są dwie jednostki samorządu terytorialnego: Powiat Koniński oraz Gmina Rychwał.
 
W spółdzielni zatrudnionych jest 5 pracowników, którzy wykonują prace zlecone przez samorządy oraz ich jednostki organizacyjne, m.in. świadczą usługi polegające na utrzymaniu terenów zielonych w gminie Rychwał oraz porządku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rychwale. Zgodnie z założeniami statutowymi, działalność spółdzielni ma bazować nie tylko na usługach porządkowych. W niedalekiej przyszłości nastąpi zwiększenie obszaru jej działalności o zadania z pomocy społecznej oraz kulturalno - oświatowe.
 
Rozwój ekonomii społecznej daje realne szanse na zminimalizowanie bezrobocia w powiecie. Ponadto, działania przedsiębiorczości społecznej mogą być istotnym wsparciem dla samorządu terytorialnego w realizacji powierzonych mu zadań.
 
Pomoc społeczna zajmowała jedno z najważniejszych miejsc w hierarchii celów i zadań samorządu powiatu konińskiego. W mijającej kadencji, przeznaczył on na działania z obszaru pomocy społecznej, polityki prorodzinnej i wspierania osób niepełnosprawnych ponad 38,5 mln zł, w tym 16,2 mln pochodziło ze źródeł pozabudżetowych, głównie PFRON.
 
Wsparcie finansowe samorządu pozwoliło zorganizować system zintegrowanej pomocy, dostosowany do potrzeb społecznych, a nowoczesne podejście do problematyki społecznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaowocowało wdrożeniem nowatorskich rozwiązań z tej dziedziny, zwłaszcza w obszarze pieczy zastępczej.
Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego