Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych

Polityka społeczna samorządu opierała się na równym traktowaniu potrzeb wszystkich mieszkańców. Ponad 10 % populacji powiatu to osoby niepełnosprawne. Dlatego w dokumentach strategicznych powiatu ważne miejsce zajmują zapisy dotyczące rozwijania szans osób niepełnosprawnych oraz budowania przyszłości sprzyjającej ich samodzielności i samorealizacji.
 
Samorząd działał na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych wspierając funkcjonujące na terenie powiatu: 3 środowiskowe domy samopomocy (dla 100 osób), dom pomocy społecznej (dla 100 osób) oraz 5 warsztatów terapii zajęciowej (w których procesem rehabilitacji społecznej i zawodowej objętych jest 155 uczestników). Prowadził punkt konsultacyjno-doradczy dla niepełnosprawnych mieszkańców i ich rodzin oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, a w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przekazał dotacje celowe w wysokości 105 tys. zł. na realizację zadań służących aktywizacji osób niepełnosprawnych.
 
Dysponując środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, samorząd przyznawał dofinansowanie do zakupu wózków, aparatów słuchowych, sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych, a także na likwidację barier, czy rehabilitację.
 
W ciągu ostatnich czterech lat, łącznie na aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, powiat koniński otrzymał z PFRON 14 mln 132 tys. zł.
 
Z tej dodatkowej puli pieniędzy: zrealizowano 167 wniosków dotyczących likwidacji barier za 876 tys. zł (polegających głównie na dostosowaniu łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, zamontowaniu schodołazów dla wózków oraz zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci i młodzieży); wypłacono 732 osobom (wraz z opiekunami) dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych za prawie 654 tys. zł; a także udzielono wsparcia w wysokości 147 tys. zł na organizację 30 imprez dla osób niepełnosprawnych.
 
Ponad 1,9 mln zł środków z PFRON trafiło do 1579 osób, które wnioskowały o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych. Trzynastu niepełnosprawnych otrzymało dotacje (łącznie 243 tys. zł) na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a za 37 tys. zł zrefundowano koszty utworzenia trzech stanowisk pracy. Największe wsparcie - ponad 11 mln 130 tys. zł - otrzymały warsztaty terapii zajęciowej w Mielnicy, Paprotni, Ignacewie, Nieborzynie i Wilczynie.
 
Kolejną inicjatywą samorządu było przystąpienie do programu „Wyrównywanie Różnic Między Regionami”, dzięki któremu powiat pozyskał 937 tys. zł. Dodatkowe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu 10 busów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla gmin i organizacji pozarządowych oraz likwidację barier architektonicznych w dwóch placówkach edukacyjnych w gminie Rychwał i Skulsk.
 
Ważną rolę w pomocy osobie niepełnosprawnej i jej rodzinie odgrywają również Dom Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie. Specjalistyczną opiekę znajdują w nich osoby wymagające całodobowej opieki pielęgniarskiej oraz przewlekle chore psychicznie. Obydwie placówki posiadają wysoki standard gwarantujący ich podopiecznym bardzo dobre warunki pobytu i rehabilitacji.
 
Działania podejmowane przez powiat dają osobom niepełnosprawnym szansę na aktywność i osiągnięcie jak największej samodzielności życiowej, a ich udział w różnych przedsięwzięciach wpływa korzystnie na poczucie własnej wartości.
Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego