Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Starostwo Powiatowe w Koninie - Ekologiczny powiat - Środowisko

Środowisko

Zajmowany przez powiat koniński teren wchodzi w skład pasa nizin w obrębie Niziny Wielkopolskiej. Jego rzeźba jest rezultatem działalności wód dorzecza Warty. Charakterystycznym elementem jest równoleżnikowy układ form geologicznych.
 
W centralnej części powiatu rozpościera się szeroka dolina Warty, będąca małym fragmentem pradoliny warszawsko-berlińskiej. Na północ i południe od niej, wznoszą się zróżnicowane obszary wysoczyzn (80-190 m n.p.m.). Północną część dodatkowo urozmaicają 23 jeziora polodowcowe, z których 11 ma powierzchnię powyżej 50 ha. Ogółem naturalne zbiorniki wodne zajmowały na koniec 2004 r. powierzchnię 3.754 ha. Są to:

 • Jezioro Gosławskie – położone na terytorium miasta Konina, graniczy z gminą Kazimierz Biskupi. Ma powierzchnię 140,8 ha i głębokość 5,3 m. Na zachód od jeziora rozciąga się kompleks leśny Puszczy Bieniszewskiej, a w kierunku południowym – wyrobisko po odkrywce "Gosławice".
 • Jezioro Pątnowskie – położone na terytorium miasta Konina, graniczy z gminą Ślesin. Ma powierzchnię 282,6 ha i głębokość 5,5 m. Brzegi zbiornika są niskie, prawie bezleśne, od strony południowej rozciągają się łąki torfowe.
 • Jezioro Licheńskie – położone na terenie gminy Ślesin. Ma powierzchnię 147,6 ha i głębokość 12,6 m. Brzegi w znacznej mierze zalesione.
 • Jezioro Wąsowsko-Mikorzyńskie – położone na terenie gminy Ślesin. Ma powierzchnię 251,8 ha i głębokość 36,5 m. Jest najgłębszym spośród wszystkich jezior konińskich. Brzegi jeziora są odsłonięte. W południowej części jeziora znajduje się wyspa Klara (0,1 ha). Jezioro jest atrakcyjnym zbiornikiem dla uprawiania sportów wodnych.
 • Jezioro Ślesińskie – położone na terenie gminy Ślesin. Ma powierzchnię 152,3 ha i głębokość 24,5 m. Jezioro otaczają grunty rolne, tylko od strony południowo - wschodniej rozciąga się większy kompleks leśny.
 • Jezioro Lubstowskie – położone na terenie gminy Sompolno. Ma powierzchnię 87,2 ha i głębokość 7,0 m. Stanowi długą, wąską rynnę o przebiegu równoleżnikowym, z charakterystyczną silnie rozwiniętą linią brzegową. Zbiornik zasila w sposób naturalny Rów Lubstowski, łączący z kolei jeziora Mostki, Mąkolno, Szczekawa, położone na płn. – wsch. od Jeziora Lubstowskiego. Jezioro otaczają zatorfione łąki i pola uprawne.
 • Jezioro Mostki - położone na terenie gminy Sompolno, ma powierzchnię 28 ha.
 • Jezioro Mąkolno – położone na terenie gminy Sompolno ma powierzchnię 84 ha.
 • Jezioro Szczekawa – położone na terenie gminy Sompolno ma powierzchnię 17 ha.
 • Jezioro Skulskie – położone na terenie gminy Skulsk. Ma powierzchnię 124,3 ha i głębokość maksymalną 17,5 m. Jezioro rynnowe, przepływowe. Leży w obrębie Pojezierza Gnieźnieńskiego, w granicach Goplańsko – Kujawskiego obszaru chronionego krajobrazu. Brzegi jeziora porośnięte są przez zarośla, sitowia, stanowiąc dobre miejsca lęgowe dla ptaków.
 • Jezioro Skulska Wieś – położone na terenie gminy Skulsk. Ma powierzchnię 106,10 ha i głębokość 13,30 m. Posiada trudnodostępną linię brzegową z powodu stromych brzegów.
 • Jezioro Wilczyńskie – położone na terenie gminy Wilczyn, ma powierzchnię 173,8 ha i głębokość 23,2 m.
 • Jezioro Budzisławskie (na terenie gminy Kleczew) - Powierzchnia 140,8 ha, głębokość 35,2 m.
 • Jezioro Głodowskie (na terenie gminy Golina) - Powierzchnia 48,8 ha, głębokość 3,6 m.
 • Jezioro Gopło – część jeziora w granicach gminy Skulsk, powierzchnia 350 ha. Jest typowym jeziorem rynnowym, o obrzeżu utworzonym z mineralnych utworów aluwialnych i bagienno – torfowych. Płaskie brzegi są tylko częściowo porośnięte lasami w jego wschodnio – środkowej części. Jest najliczniej zasiedlonym w Polsce stanowiskiem gęgawy, miejscem rozrodu bąka, błotniaka stawowego, czajki, rycyka oraz miejscem zimowania bociana czarnego, nura rdzawoszyjego, mewy srebrzystej, a od niedawna orła bielika. W wodach jeziora żyją sandacze, szczupaki, leszcze, karasie, ukleje, sumy, karpie i węgorze. Obecnie na jeziorze rozwija się tylko turystyka wodna.

Umiarkowany klimat powiatu z łagodnymi zimami cechuje niski roczny poziom opadów atmosferycznych, duża ich intensywność w krótkim okresie oraz niskie temperatury w okresie wczesnowiosennym. Średnio w ciągu roku występuje ok. 50 dni słonecznych i ok. 130 pochmurnych. Średnia temperatura powietrze waha się w granicach +8oC. Przeciętny okres zalegania pokrywy śnieżnej wynosi od 38 do 60 dni.
 
Na terenie powiatu nie są umiejscowione duże zakłady przemysłowe będące źródłem zanieczyszczeń powietrza. Natomiast taki wpływ mają przedsiębiorstwa rozlokowane w północnej części Konina na granicy z powiatem, tj.: Elektrownie PĄTNÓW i KONIN, Huta Aluminium Impexmetal – Konin oraz FUGO. Jednakże inwestycje poczynione w ostatnim dziesięcioleciu w urządzenia do redukcji zanieczyszczeń pyłowych sprawiły, że ich działalność nie stwarza obecnie zagrożenia dla powietrza.
 
Terytorium powiatu jest ubogo wyposażone w użyteczne zasoby naturalne. Największym, eksploatowanym bogactwem jest węgiel brunatny, którego złoża położone na północ od Konina, są surowcem dla produkcji energii elektrycznej. Innymi eksploatowanymi zasobami są złoża kruszywa naturalnego (gm. Krzymów) oraz surowce ilaste (gliny) wydobywane podczas selektywnego usuwania nadkładu węgla.
 
Ponadto udokumentowane zostały złoża piasku kwarcowego (gm. Stare Miasto i Rzgów), torfu (gm. Kramsk) oraz wód termalnych. Szczególnie interesujące są złoża wód termalnych na terenie gmin Ślesin oraz Wilczyn. Jednakże celowość ich ewentualnej eksploatacji nie została dotychczas jednoznacznie potwierdzona.
 
Na terytorium powiatu występują głównie gleby bielicowe, w większości (53,5%) zaliczane do V i VI klasy bonitacyjnej.
 
Lasy zajmują ogółem 25.849 tys. ha, co stanowi 16,37% powierzchni powiatu ogółem. Znaczna ich część powstała w wyniku zalesienia gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa, co rzutuje m.in. na strukturę wiekową drzewostanów. Zdecydowanie przeważają drzewostany młodsze I i II klasy wiekowej (do 40 lat), które stanowią ok. 50% ogółu lasów. Największe kompleksy leśne znajdują się w okolicach Grodźca, Kazimierza Biskupiego, Złotej Góry oraz we wschodniej części gminy Ślesin.
 
Na terenie powiatu zlokalizowano 59 pomników przyrody, z których 49 stanowią drzewa i grupy drzew pomnikowych, a 10 to pomnikowe głazy narzutowe z epoki lodowcowej.
 
Ważny element środowiska naturalnego powiatu stanowią obszary chronione:

 • Dolina zalewowa rzeki Warty - Nadwarciański Park Krajobrazowy. Jego powierzchnia wynosi 13.428 ha i obejmuje obszary położone po obu stronach rzeki Warty na terenie następujących gmin: Pyzdry, Zagórów, Lądek i Rzgów (2.050 ha). Utworzony został w celu ochrony środowiska przyrodniczego i swoistych cech krajobrazu doliny środkowej Warty (m.in. starorzecza, zalewowe łąki i pastwiska, zarośla nadrzeczne). W granicach parku krajobrazowego znajduje się obecnie część ostoi ptaków "Dolina Warty Środkowej". W jej skład wchodzą między innymi tereny położone w następujących gminach: Golina, Konin, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto. W ostoi stwierdzono lęgi 67% gatunków ptaków występujących w Polsce.
 • Kompleks leśny na południowy – wschód od Konina, rezerwat "Złota Góra".
 • Puszcza Bieniszewska - kompleks rezerwatów przylegających do zachodniego brzegu Jeziora Gosławskiego.
 • Okolice Jeziora Gopło i jezior skulskich - rezerwat Nadgoplański Park Tysiąclecia. Utworzony w celu zachowania licznych miejsc lęgowych ptactwa wodnego, błotnego i lądowego oraz ochrony ptaków przelotnych,
 • Obszar powidzko - bieniszewski.
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego