Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Starostwo Powiatowe w Koninie - Ekologiczny powiat - Pomniki przyrody - cel i zakres opracowania

Pomniki przyrody - cel i zakres opracowania

W wyniku zmian w ustawie o ochronie przyrody wprowadzono zapis nakładający na starostę obowiązek dotyczący prowadzenia rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo - krajobrazowych. W związku z powyższym i wobec konieczności zaktualizowania danych na temat pomników przyrody w powiecie konińskim, tut. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zaplanował na rok 2002 przeprowadzenie przeglądu pomników przyrody.
 
Przegląd pomników przyrody rozpoczęto w maju i zakończono we wrześniu 2002 r. Przeglądem objęto wszystkie pomniki przyrody znajdujące się w ewidencji tut. Wydziału sporządzonej na bazie wojewódzkiego wykazu pomników przyrody (stan na 31 grudnia 2001 r.). Celem przeglądu było m. in. sprawdzenie stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym.
 
Przy okazji przeglądu dokonano skreślenia z ewidencji pomników przyrody w trzech gminach:

  • w gm. Kleczew - usunięto 2 klony srebrzystolistne,
  • w gm. Stare Miasto w m. Żychlin wycięte zostały 2 jesiony znajdujące się na terenie parku (siedziba ZSE-U),
  • w gm. Wilczyn wycięty został jesion pomnikowy.

W wyniku przeglądu sporządzono arkusze ewidencyjne oraz wykonano zdjęcia każdego zlokalizowanego pomnika przyrody. (w arkuszach ewidencyjnych niniejszego opracowania użyto numerów wojewódzkiego rejestru pomników przyrody).
 
W następstwie przeglądu zaprowadzony zostanie rejestr pomników przyrody, do prowadzenia którego zobowiązuje starostę ustawa o ochronie przyrody.

Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego