WYSZUKIWARKA

 
   Szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Koninie

Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, 

Sekretariat Starosty Konińskiego
tel. (+48 63) 240-32-00
fax (+48 63) 240-32-01
e-mail: powiat@powiat.konin.pl

Wydział Rozwoju i Promocji
e-mail: promocja@powiat.konin.pl

Punkt Informacyjny
tel. (+48 63) 240-32-42 

Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Lista newsów - news

Starosta Koniński ogłasza otwarte nabory Partnerów

Powiat koniński zawiadamia o otwartych naborach Partnerów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektów partnerskich: Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie konińskim oraz Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej świadczonych w lokalnej społeczności.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) Starosta Koniński ogłasza otwarty nabór Partnerów – spośród podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688) – zainteresowanych utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektów w ramach poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Osi priorytetowej 7 włączenie społeczne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) do konkursu zamkniętego nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektów to 30 miesięcy.

1. Ogłoszenie o naborze – Usługi opiekuńcze i asystenckie
2. Ogłoszenie o naborze – Wparcie rodzin i systemu pieczy zastępczej
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego