WYSZUKIWARKA

 
   Szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Koninie

Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, 

Sekretariat Starosty Konińskiego
tel. (+48 63) 240-32-00
fax (+48 63) 240-32-01
e-mail: powiat@powiat.konin.pl

Wydział Rozwoju i Promocji
e-mail: promocja@powiat.konin.pl

Punkt Informacyjny
tel. (+48 63) 240-32-42 

Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Lista newsów - news

Zarząd Powiatu Konińskiego z wotum zaufania i absolutorium

Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok oraz raport o stanie Powiatu Konińskiego. Na tej podstawie udzielili wotum zaufania i absolutorium dla zarządu.

Sesja rozpoczęła się uroczystym akcentem pożegnania odchodzącego na emeryturę Henryka Janaska, wieloletniego dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, a wcześniej dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

Podczas sesji, która odbyła się 27 czerwca, radni mieli za zadanie ocenić pracę zarządu związaną z wykonaniem budżetu za rok 2018. Po raz pierwszy w historii radni głosowali nad przyznaniem zarządowi wotum zaufania. Nowością było również przedstawienie raportu o stanie Powiatu Konińskiego oraz debata nad tym dokumentem.

Liczący 65 stron raport przybliżył zebranym starosta Stanisław Bielik. Przewodniczący zarządu podkreślił, że zgodnie z ustawowym wymogiem zawiera on informacje dotyczące wykonania przez zarząd w 2018 r. zadań służących realizacji: obowiązujących dokumentów planistycznych (strategii i programów) oraz uchwał rady powiatu. Jak wynika z przedstawionego radzie raportu, Zarząd Powiatu Konińskiego dysponował w roku ubiegłym zestawem 16 dokumentów o charakterze strategicznym i operacyjnym ukierunkowanych na usprawnienie zarządzania procesami rozwojowymi na terenie powiatu.

Przewodniczący zarządu przybliżył najważniejsze zadania podejmowane w roku ubiegłym dla osiągnięcia celów określonych w dokumentach planistycznych. Odniósł się także do realizacji uchwał organu stanowiącego. Starosta Stanisław Bielik zapewnił, że w związku z realizacją 136 uchwał (w tym 111 podjętych przez organ stanowiący powiatu w 2018 roku oraz 25 związanych z kontynuacją zadań wynikających z uchwał podjętych w latach wcześniejszych) Zarząd Powiatu Konińskiego inicjował i wykonywał zadania zgodnie z treścią tych aktów. W pełni zrealizowanych zostało 85 uchwał, a 44 są nadal realizowane i ze względu na kierunkowy lub długofalowy charakter stanowią podstawę do podejmowania decyzji i bieżących działań.  Zarząd nie realizował 7 uchwał, przy czym dla 5 z nich okres realizacji rozpoczął się w 2019 r., a 2 nie doczekały się wykonania z przyczyn zewnętrznych, tj. niezależnych od komórek odpowiedzialnych za ich bezpośrednią realizację.

Po przybliżeniu radnym treści raportu, starosta rekomendował wotum zaufania dla pracy zarządu w roku 2018. Pozytywne opinie o raporcie wyraziły wszystkie komisje rady, a także kluby radnych: Naszego Powiatu, Towarzystwa Samorządowego oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ostatecznie za przyznaniem Zarządowi Powiatu Konińskiemu wotum zaufania zagłosowało 16 radnych, a 5 - wstrzymało się od głosu.

Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok, które również przedstawił starosta koniński Stanisław Bielik. Budżet za 2018 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 104 792 163,96 zł, a po stronie wydatków kwotą - 107 928 564,65 zł. Dochód budżetowy wyniósł 101,3% planowanych dochodów rocznych, natomiast wydatki zrealizowano w 95,50%. Rok zakończył się deficytem w wysokości 3 136 400,69 zł przy planowanym deficycie 9 563 966,40 zł.

- "Ubiegłoroczne wydatki inwestycyjne, w ramach których wykonaliśmy kilkadziesiąt różnych inwestycji, wyniosły 23 651 689,69 zł, czyli były prawie czterokrotnie wyższe niż te zapisane w planie budżetu. Nie zostały one w pełni zrealizowane, gdyż dzięki oszczędnościom osiągniętym na zakupach, do stuprocentowego ich wykonania zabrakło 324 333,16 zł – informował przewodniczący zarządu - w ciągu całego roku poszukiwaliśmy różnych źródeł wzbogacenia budżetu. I tak dla przykładu podam, że w ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego, w planie budżetu mieliśmy zapisane tylko 2 447 168,67 zł a wykonanie na koniec roku wyniosło 8 735 768,06 zł, w tym na drogi - 5 801 729,32 zł. Ostatecznie, realizowana przez nas w ubiegłym roku polityka finansowa przyczyniła się do wzrostu wartości mienia powiatu o 26 474 430,00 zł i osiągnięcie wartości 256 612 778,00 zł" – podsumował starosta Stanisław Bielik.

Następnie przewodniczący zarządu podziękował wszystkim, którzy wspierali zarząd powiatu w realizacji zadań i przyczynili się do wypracowania dobrego wyniku finansowego dla powiatu na koniec ubiegłego roku.
Po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego oraz zrealizowaniu pozostałych etapów procedury absolutoryjnej, radni pozytywnie ocenili ubiegłoroczną gospodarkę finansową powiatu oraz pracę organu wykonawczego w zakresie realizacji planu dochodów i wydatków w 2018 r. Dali temu wyraz, udzielając Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium. Uchwałę podjęto w obecności 21 radnych, stosunkiem głosów: 16 „za" i 5 „wstrzymujących się”.

Obrady przyniosły też rozstrzygnięcia w sprawach bieżących. Radni podjęli w tym celu osiemnaście uchwał oraz przyjęli dwie informacje.
Poprzednie Zdjęcie
  • VII sesja Rady Powiatu Konińskiego
  • VII sesja Rady Powiatu Konińskiego
  • VII sesja Rady Powiatu Konińskiego
  • VII sesja Rady Powiatu Konińskiego
  • VII sesja Rady Powiatu Konińskiego
  • VII sesja Rady Powiatu Konińskiego
  • VII sesja Rady Powiatu Konińskiego
Następne Zdjęcie
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego