Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Strona główna - Charakterystyka powiatu

Charakterystyka powiatu

Powiat koniński – widok z lotu ptakaPowiat koniński obejmuje terytorium położone w środkowej części Polski, na wschodnich krańcach Wielkopolski. Zajmuje powierzchnię 1.578,7 km2, co plasuje go pod tym względem na czwartym miejscu w województwie i pozwala zaliczyć do największych powiatów w kraju.
 
Zajmowany teren wchodzi w skład pasa nizin w obrębie Niziny Wielkopolskiej. W centralnej części powiatu rozpościera się szeroka dolina Warty. Na północ i południe od niej, wznoszą się zróżnicowane obszary wysoczyzn, na północy dodatkowo urozmaicone przez 23 jeziora polodowcowe:
 
1. w północno-zachodniej części: Wilczyńskie, Budzisławskie, Kownackie oraz częściowo Wójcińskie, Suszewskie;
2. w bieniszewskim kompleksie leśnym: Głodowskie, Mielno, Wściekłe, Skąpe;
3. ciąg jezior na północ od Konina: Wąsosko-Mikorzyńskie, Ślesińskie, Licheńskie, Czarne, Mielno, częściowo Gopło oraz Skulskie, Skulska Wieś i Czartowo;
4. w środkowo-wschodniej części powiatu: Lubstowskie, Mąkolno, Mostki, Szczekawa oraz Zakrzewek.
 
Powiat leży w obszarze, gdzie panuje klimat umiarkowany z łagodnymi zimami i niskim rocznym poziomem opadów atmosferycznych.
 
Terytorium powiatu jest ubogo wyposażone w użyteczne zasoby naturalne. Największym, eksploatowanym bogactwem jest węgiel brunatny, którego złoża położone są na północ od Konina.
 
Lasy zajmują ogółem ponad 25 tys. ha i stanowią 16,37% powierzchni ogółem. Na terenie powiatu znajdują się 63 pomniki przyrody. Do walorów przyrodniczo-krajobrazowych środowiska naturalnego powiatu zaliczyć należy także obszary chronione: dolinę rzeki Warty, kompleks leśny na południowy - wschód od Konina, Puszczę Bieniszewską oraz okolice Jeziora Gopło i jezior skulskich.
 
W skład terytorium powiatu konińskiego wchodzi 14 gmin:

Podzielone są na 295 sołectw. Społeczność lokalna zamieszkuje 488 miejscowości wiejskich i 5 miejskich.
 
Ludność powiatu konińskiego (wg stanu na koniec 2017 r.) liczyła 129.715 mieszkańców. Największą populację mieszkańców posiada gmina Ślesin (13.992), natomiast najmniejszą - gmina Grodziec (5.220). Największym miastem pod względem ilości mieszkańców jest Golina (4.493). Ludność zamieszkująca tereny wiejskie stanowi 86,27% ludności powiatu ogółem.
 
W ogólnej populacji mieszkańców osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły na koniec 2017 r. - 19,49% (25.283 tys.), w wieku produkcyjnym - 63,62% (82.519 tys.) i w wieku poprodukcyjnym 16,89% (21.913 tys.).

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie na koniec grudnia 2018 r. wynosiła 3.935 osób. Największą grupę - 31,84% stanowili bezrobotni w wieku 25-34 lat. Stopa bezrobocia wyniosła 9,0%. Z ogólnej liczby bezrobotnych 11,72% stanowiły osoby z wyższym wykształceniem, 31,97% z wykształceniem średnim, 30,80% z wykształceniem zasadniczym zawodowym, natomiast z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 25,51%. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

Powiat koniński podobnie, jak pozostałe tereny subregionu konińskiego (terytorium prawie tożsame z obszarem byłego województwa konińskiego), pomimo negatywnego wpływu kompleksu paliwowo-energetycznego, cechuje się stosunkowo dużą powierzchnią tzw. obszarów o najwyższych wartościach przyrodniczych oraz obszarów obejmujących elementy sieci ekologicznych.
 
Takie cechy powiatu konińskiego, jak: położenie geograficzne, czyste środowisko naturalne, ciąg jezior z kompleksami leśnymi, obiekty zabytkowe oraz obszary chronione, wpływają na to, iż jest to teren atrakcyjny dla rozwoju usług turystycznych.
 
Walory specjalistyczne terytorium powiatu stanowią podstawę dla kształtowania się takich form turystyki kwalifikowanej, jak:

 • turystyka wodna (kajakarstwo, żeglarstwo, wioślarstwo, windsurfing, narty wodne);
 • turystyka piesza i rowerowa;
 • wędkarstwo.

Centralne położenie powiatu stwarza dogodne warunki, jeżeli chodzi o dostępność komunikacyjną. Jest ona dla sektora turystycznego cechą bardzo ważną. Łatwy dostęp sprzyja kształtowaniu się ruchu turystycznego na danym obszarze i wiąże ze sobą wiele korzyści. Do bazy komunikacyjnej powiatu konińskiego, oprócz dróg i środków transportu, należy także zaliczyć wytyczone szlaki piesze, rowerowe oraz kajakowe.
 
Na bazę noclegową powiatu konińskiego składają się w głównej mierze hotele, ośrodki konferencyjno-wypoczynkowe, domki letniskowe, domki campingowe, pola namiotowe, zajazdy, kwatery prywatne oraz gospodarstwa agroturystyczne – baza noclegowa.
 
W powiecie konińskim rozwinięta jest przede wszystkim baza urządzeń sportowo-rekreacyjnych, w które wyposażone są ośrodki konferencyjno-wypoczynkowe i hotele, a w mniejszym stopniu baza usług paraturystycznych oraz usług związanych z rozrywką.


Poprzednie Zdjęcie
 • Powiat Koniński
 • Widok na Gminę Skulsk
 • Gmina Ślesin
 • Widok na jezioro licheńskie i Sanktuarium Maryjne w Licheniu
 • Klasztor oo. Kamedułów w Bieniszewie
 • Marina w Ślesinie
 • Turystyka piesza
 • Turystyka rowerowa
 • Turystyka konna
 • Wędkarstwo w powiecie
 • Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin
 • Autostrada A2, węzeł Modła
 • Odkrywka PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin
 • Kozarzewek (gm. Kazimierz Biskupi). Sztuczny zbiornik wodny powstały na skutek rekultywacji obszarów „pokopalnianych”
Następne Zdjęcie
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego