Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Gospodarka - Powiat w liczbach

Powiat w liczbach

Dane statystyczne zaczerpnięte z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl Zachęcamy do odwiedzenia serwisu Polska w Liczbach

Powiat w liczbach
Powierzchnia
i podział terytorialny
1.578,7 km2
Gminy ogółem 14
miejsko-wiejskie 5
wiejskie 9
Sołectwa ogółem 294
Ludność
(XII 2015)
w wieku przedprodukcyjnym ogółem 129 273
kobiety 65 035
mężczyźni 64 238
w wieku produkcyjnym ogółem 87 668
kobiety
(15-59 lat)
40 951
mężczyźni
(15-64 lata)
46 717
w wieku poprodukcyjnym ogółem 20 499
kobiety 13 900
mężczyźni 6 599
Struktura bezrobotnych
powiatu konińskiego
(XII 2015)
Stopa bezrobocia 15,3%
Bezrobotni wg. wieku 18-24 1 618
25-34 2 158
35-44 1 513
45-54 1 016
55-59 464
60 i więcej 173
Bezrobotni wg. wykształcenia wyższe 700
policealne i śr. zaw. 1 573
LO 645
zawodowe 2 125
gimnazjalne i poniżej 1 899
Urządzenia sieciowe
(XII 2015)
Kanalizacja długość czynnej
sieci kanalizacyjnej (km)
503,7
ludność korzystająca
z sieci kanalizacyjnej
48 978
Sieć gazowa
odbiorcy gazu (gosp.) 1 221
ludność korzystająca
z sieci gazowej
4 529
Wodociągi długość czynnej
sieci rozdzielczej (km)
2 379,6
woda dostarczona
gospodarstwom domowym (dam3)
4 341,5
ludność korzystająca z sieci wodociągowej 125 375
zużycie wody w gospodarstwach domowych
ogółem na 1 mieszkańca (m3)
33,6
Zasoby mieszkaniowe
(XII 2015)
Ogółem mieszkania 35 812
izby 164 037
Kultura i sztuka
(XII 2015)
Placówki biblioteczne biblioteki i filie 31
księgozbiór (woluminy) 466 187
czytelnicy w ciągu roku 17 771
Domy i ośrodki kultury,
kluby i świetlice
ogółem 10
imprezy 585
uczestnicy imprez 119 769
zespoły artystyczne 87
Szkolnictwo
podstawowe i gimnazjalne
(XII 2015)
Szkoły podstawowe ogółem 69
uczniowie 8 931
absolwenci 1 333
Gimnazja ogółem 25
uczniowie 3 964
absolwenci 1 400
Wychowanie przedszkolne
(XII 2015)
Dzieci wg wieku ogółem 1 711
dziewczęta 847
chłopcy 864
Przedszkola ogółem 82
miejsca 1 901
dzieci 3 436

 

Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego