WYSZUKIWARKA

 
   Szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Koninie

Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, 

Sekretariat Starosty Konińskiego
tel. (+48 63) 240-32-00
fax (+48 63) 240-32-01
e-mail: powiat@powiat.konin.pl

Wydział Rozwoju i Promocji
e-mail: promocja@powiat.konin.pl

Punkt Informacyjny
tel. (+48 63) 240-32-42 

Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Turystyka - Turysta Ziemi Konińskiej
REGULAMIN
Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK
"Turysta Ziemi Konińskiej"

 

 Cześć I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość Ziemi Konińskiej, jej walorów historycznych, kulturowych turystycznych i krajoznawczych.
 2. Określa się trzy stopnie odznaki: brązowy, srebrny i złoty, które mogą być zdobywane w kolejności stopni.
 3. Odznakę przyznaje Zarząd Oddziału PTTK w Koninie.
 4. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 8 rok życia.
 5. Odznakę zdobywa się w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej i popularnej indywidualnych lub zbiorowych, na terenie powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego, a także gminy: Powidz.
 6. Turysta ubiegający się o przyznanie odznaki musi spełnić warunki podane w części II niniejszego Regulaminu.

 

Część II
WARUNKI ZDOBYCIA

 1. Turysta ubiegający się o odznakę ma obowiązek prowadzić w czasie realizacji zadań regulaminowych kronikę odznaki. Kronikę turysta opracowuje i prowadzi według własnej koncepcji - z tym, że bezwzględnie powinna ona zawierać: datę, przebieg, rodzaj wycieczek (piesza, kolarska, motorowa, itp.), podstawowe informacje o zwiedzanych obiektach i terenach, potwierdzenie przebycia trasy lub zwiedzania obiektów.
 2. Odznaka w stopniu brązowym może być przyznana po spełnieniu następujących warunków:
  1. zdobycie 30 pkt. w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej według regulaminów odznak turystyki kwalifikowanej, obowiązuje przejście 5 km szlakiem oznakowanym.
  2. zwiedzenie w czasie tych wycieczek:
   • trzech zabytków,
   • rezerwatu lub trzech pomników przyrody,
   • miejsca pamięci narodowej,
   • muzeum lub izby regionalnej,
   • jednego z miast Ziemi Konińskiej (minimum trzy obiekty).
 3. Odznaka w stopniu srebrnym może być przyznana turyście posiadającemu odznakę w stopniu brązowym, który ponadto spełni następujące warunki:
  1. zdobycie 70 pkt. w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej według regulaminów odznak turystyki kwalifikowanej, obowiązuje przejście 15 km szlakiem oznakowanym.
  2. zwiedzenie w czasie tych wycieczek:
   • dwóch rezerwatów przyrody lub jednego parku krajobrazowego,
   • trzech miejsc pamięci narodowej,
   • zabytku budownictwa drewnianego,
   • dwóch obiektów wybudowanych w ostatnim 50-leciu,
   • dwóch muzeów,
   • miasta Konina ze szczególnym uwzględnieniem zabytków architektonicznych.
 4. Odznakę w stopniu złotym można zdobyć posiadając odznakę w stopniu srebrnym, po spełnieniu następujących warunków:
  1. zdobycie 100 pkt. w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej według regulaminów odznak turystyki kwalifikowanej, obowiązuje przejście 25 km szlakiem oznakowanym.
  2. zwiedzenie w czasie tych wycieczek:
   • pięciu zabytków,
   • dwóch zabytków budownictwa drewnianego,
   • jednego parku krajobrazowego
   • jednego spośród następujących miast: Koło, Turek, Słupca, Pyzdry.
 5. Okres zaliczania norm na poszczególne odznaki jest nieokreślony, z tym że w ciągu jednego roku kalendarzowego można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.
 6. W całym okresie zdobywania odznaki obiekt nie może być zaliczany więcej niż jeden raz.
 7. Punkty uzyskane za wycieczki w ramach zdobywania odznaki "Turysta Ziemi Konińskiej" mogą być zaliczane na odpowiednie odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK.
 8. Potwierdzeń przebycia trasy lub zwiedzenia obiektu, w kronice dokonują: kierownik wycieczki lub przodownik turystyki kwalifikowanej, organizator turystyki, opiekun SKKT, ponadto:
  1. w odniesieniu do przebytej trasy - napotkane po drodze instytucje państwowe, społeczne lub prywatne, które odciskają w kronice swą pieczęć,
  2. w odniesieniu do zwiedzanych obiektów także ich kustosze lub administracja.
 9. Turysta, który zaliczył wszystkie wymagania przewidziane regulaminem dla danego stopnia i posiada w swej kronice odznaki właściwe potwierdzenia, przedkłada kronikę do zweryfikowania do Oddziału PTTK w Koninie, ul. Kolejowa 11, 62-510 Konin.
 10. Po zweryfikowaniu wykonanych zadań dokonany zostanie wpis w kronice odznaki i wystawiony dyplom, który upoważnia do nabycia odznaki w Oddziale PTTK w Koninie.

 

Część III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Interpretacja regulaminu Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK "Turysta Ziemi Konińskiej" należy do Oddziału PTTK w Koninie.
 2. Przy zdobywaniu odznaki w stopniu srebrnym i złotym należy do weryfikacji przedstawić potwierdzenie weryfikacji poprzedniego stopnia odznaki.
 3. Za wybitne zasługi i osiągnięcia na rzecz krajoznawstwa na terenie Ziemi Konińskiej, odznaka może być przyznana honorowo przez Zarząd Oddziału PTTK w Koninie.
 4. Regulamin odznaki zatwierdzony został uchwałą Zarządu Oddziału PTTK w Koninie w dniu 5 października 2000 r. i wszedł w życie z dniem uchwalenia.
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego