Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Unia Europejska - Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - Zapytania ofertowe - Zapytanie ofertowe nr 1/TIK/2018 na audyt teleinformatyczny wraz z opracowaniem polityki bezpieczeństwa w projekcie

Zapytanie ofertowe nr 1/TIK/2018 na audyt teleinformatyczny wraz z opracowaniem polityki bezpieczeństwa w projekcieZapytanie ofertowe nr 1/TIK/2018 na audyt teleinformatyczny wraz z opracowaniem polityki bezpieczeństwa w projekcie „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) i pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 
I. Zamawiający:
Powiat Koniński
al. 1 Maja 9, 62-510 Konin
tel. (63) 240 32 64, fax (63) 240 32 01;
e-mail: powiat@powiat.konin.pl
NIP: 665-290-61-78
Osoba do kontaktu: Katarzyna Rejniak – kierownik projektu, tel. 63 240-32-64
 
Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówienia znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego: www.powiat.konin.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.pl
 
II. Opis przedmiotu zamówienia
2.1.  Przedmiotem zamówienia jest audyt teleinformatyczny wraz z opracowaniem polityki bezpieczeństwa na rzecz Zamawiającego, dotyczącego projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

2.2.  Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV: 72800000-8 Usługi audytu komputerowego i testowania komputerów
CPV: 79212000-3 Usługi audytu

2.3.  Usługa świadczona będzie:
a)    bezpośrednio, w siedzibie Zamawiającego lub PODGiK;
b)    za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu (telefon, email).

2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Po zawarciu umowy stanowił on będzie załącznik do umowy. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

2.5. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji audytu jest zobowiązany do podpisania klauzuli poufności i jest zobligowany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczących Zamawiającego, a w szczególności danych osobowych, technicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich informacji udzielonych ustnie, pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy w trakcie realizacji zadań audytowych i jest bezterminowe.
 
III. Termin realizacji zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie: w terminie od daty podpisania umowy do 9 listopada 2018 roku.
 
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

4.2. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4.3. Z postępowania wykluczeni są ponadto Wykonawcy, którzy:
a) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie, chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności;
b) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;
c) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

4.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 5 do zapytania ofertowego;

4.5. Oferty złożone przez Wykonawców wykluczonych uważa się za odrzucone.

4.6. W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i  doświadczenie.
a)  Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie co najmniej  2 zamówienia polegające na przeprowadzeniu audytu teleinformatycznego wraz z wykonaniem testów penetracyjnych, o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każde.
W  celu  wykazania  spełniania  warunku,  Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć do  oferty wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 3) oraz dowody potwierdzające należyte ich wykonanie: list referencyjny, poświadczenie, protokół odbioru, itp. niedołączenie dowodów potwierdzających wykonanie usług skutkować będzie nieuwzględnieniem tej usługi w wykazie usług, co przy braku spełnienia warunków udziału, może skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy.
b) Wykonawca posiada odpowiedni potencjał techniczny i dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem audytorów składających się co najmniej 3 osobami, legitymujących się łącznie niżej wymienionymi certyfikatami (należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie w/w certyfikatów):
  • Audytor Wiodący ISO 27001 akredytowany przez IRCA lub równoważne;
  • Audytor Wiodący ISO 22301 akredytowany przez IRCA lub równoważne;
  • PRINCE 2 lub równoważne;
  • Poświadczenie bezpieczeństwa ABW lub równoważne;
  • Certified Information Systems Security Professional (CISSP) lub certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia przez ISC2 lub równoważne;
  • Risk Manager ISO 31000 lub równoważne.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie wypełnionego pkt. 3 formularza ofertowego, na zasadzie wykazał/nie wykazał oraz na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
Poprzez certyfikaty równoważne Zamawiający rozumie, że Wykonawca przedstawi certyfikaty, które są analogiczne co do zakresu merytorycznego.
c) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada wdrożoną Politykę bezpieczeństwa oraz Instrukcję zarządzania  systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przesłanych przez Wykonawcę dokumentów załączonych do oferty
Powyższe warunki udziału zostaną spełnione, jeżeli wykonawca lub jeden z konsorcjantów lub podmiot udostepniający zasoby techniczne i ekonomiczne wykaże, że spełnia dany warunek określony w lit. a), b) i c).
 
V. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert.
5.1. Spośród złożonych ofert ocenie poddane zostaną oferty spełniające warunki i  
 wymagania określone w rozdziale IV niniejszego zapytania.
 
5.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
            Kryterium: „Cena brutto” (C) – waga 100% (max. 100 pkt.)
 
5.3. Kryterium CENA (BRUTTO):
Liczba punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie wyliczona według poniższego wzoru:
C min.
              C=  ------------  x 100 %                              1 % - 1 punkt
                       C bad.
gdzie:
C      – liczba punktów oferty badanej
C min. – cena minimalna brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
C bad. – cena oferty badanej brutto
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 100 punktów.
 
VI. Określenie warunków istotnych zmian umowy – wzór umowy w załączniku.
 
VII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 
VIII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: rozpoczęcie się niezwłocznie po podpisaniu umowy, wykonanie przedmiotu umowy do dnia 9 listopada 2018 r.
Okres związania z ofertą – 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
 
IX. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę wraz podpisanymi załącznikami należy przygotować w formie pisemnej, zgodnej ze wzorami stanowiącymi załącznik do zapytania ofertowego, z podaniem wartości netto, VAT i kwoty brutto i przesłać ją lub złożyć osobiście na adres:
Starostwo Powiatowe w Koninie, Al. 1 Maja 9; 62-510 Konin,
z dopiskiem: Wydział Rozwoju i Promocji – oferta TIK (audyt)
Termin złożenia oferty: do 4 maja 2018 r. do godziny 12.00 (decyduje data i godzina faktycznego wpływu do Zamawiającego)
 
X. Integralną część stanowią zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki:
       10.1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – przedmiot zamówienia,
       10.2. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz oferty,
       10.3. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wykaz usług,
       10.4. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – wzór umowy,
       10.5. Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 
   /-/ Stanisław Bielik – Starosta Koniński

 
 Konin, 23 kwietnia 2018 r.
Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego 1/TIK/2018
 
Protokół z otwarcia ofert


Informacja o wyniku postępowania

W wyniku przeprowadzonego postępowania na audyt teleinformatyczny wraz z opracowaniem polityki bezpieczeństwa w projekcie „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych” najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe 1/TIK/2018 złożyła firma Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o. z Krakowa.
Konin, 24 maja 2018 r.
 


Opracował:
Katarzyna Rejniak
Wydział Promocji i Rozwoju
Tel. (0-63) 240-32-64
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego