Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Unia Europejska - Bezpieczny powiat koniński

Bezpieczny powiat koniński



Zapytanie ofertowe nr 1/2017
o wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego w systemie informatycznym LSI2014+ wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu pn. „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”
 
W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) i pkt. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR oraz FS na lata 2014-2020
 
Zamawiający:

Powiat Koniński - Starostwo Powiatowe w Koninie, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin

tel. (63) 240 32 64, fax (63) 240 32 01;

NIP: 6652906178

Osoba do kontaktu: Katarzyna Rejniak, Wydziału Rozwoju i Promocji  tel. 63 240-32-64
 
I. Opis przedmiotu zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest:
Opracowanie i dostarczenie studium wykonalności i wniosku dla planowanego przez Powiat Koniński projektu partnerskiego z 14 gminami pn. „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”
 
1.2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV: 712410000-9  Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
 
1.3 Ze względów kwalifikowalności kosztów i rozliczeń z Wykonawcą zamówienie podzielono na dwa zadania, które mogą być realizowane przez Wykonawcę równocześnie: 
Zadanie 1: opracowanie studium wykonalności wraz z załącznikami,
Zadanie 2: opracowanie wniosku aplikacyjnego w systemie LSI2014+  wraz z załącznikami.
 
II. Termin i miejsce realizacji zamówienia
2.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie: w terminie do 26 stycznia 2018r.
 
2.2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia
Starostwo Powiatowe w Koninie, Al. 1 Maja 9, 62- 510 Konin oraz gminy wchodzące w skład powiatu konińskiego: Golina, Kleczew, Rychwał, Sompolno, Ślesin, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Wierzbinek, Wilczyn.
 
III. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy przygotować w formie pisemnej z podaniem wartości netto, VAT i kwoty brutto z podziałem na opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie i przesłać ją na adres: Starostwo Powiatowe w Koninie, Al. 1 Maja 9; 62-510 Konin, z dopiskiem: Wydział Rozwoju i Promocji – oferta Bezpieczny powiat koniński lub elektronicznie na email: katarzyna.rejniak@powiat.konin.pl

Termin złożenia oferty: do 28 grudnia 2017 r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu)
 
Do niniejszego postepowania zgodnie z art. 4 pkt/. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się przepisów tej ustawy.
           
                                                                                                                           Starosta Koniński
                                                                                                                          /–/ Stanisław Bielik



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Opracowała:
Katarzyna Rejniak
Wydział Rozwoju i Promocji
Tel. (0-63) 240-32-64
Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego