Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Unia Europejska - Naszym priorytetem sukces zawodowy - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Naszym priorytetem sukces zawodowy
– program edukacji zawodowej w Powiecie Konińskim”
 
§ I
INFORMACJA O PROJEKCIE
 
1. Projekt „Naszym priorytetem sukces zawodowy – program edukacji zawodowej w Powiecie Konińskim” realizowany przez Powiat Koniński z siedzibą w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży.
2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Projekt realizowany jest od 31 grudnia 2016 r. do 30 września 2018 r.
4. Celem projektu jest poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do skutecznego wejścia na rynek pracy 148 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie oraz poprawa kwalifikacji zawodowych 8 nauczycieli z tych placówek.
5. W ramach projektu realizowane będą:
a) Staże i praktyki zawodowe dla 106  uczniów i uczennic.
b) Doradztwo zawodowe dla 148 uczennic i uczniów.
c) Szkolenia i kursy zawodowe dla uczniów i uczennic:
– manicure i pedicure ze stylizacją paznokci dla 50 uczniów,
– barman-kelner dla 25 uczniów,
– kurs cukierniczy dla 30 uczniów,
– operator koparko-ładowarki dla 10 uczniów,
– spawacz metodą MAG i TIG dla 20 uczniów,
– betoniarz-zbrojarz dla 10 uczniów;
d) Szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli:
– studia podyplomowe z doradztwa zawodowego dla 2 nauczycieli,
– studia podyplomowe z projektowania i desingu w branży odzieżowej dla 1 nauczyciela
– studia podyplomowe z technologii drewna dla 1 nauczyciela,
– szkolenia: barman, odnawialne źródła energii, rysunek techniczny, AutoCad dla 4 nauczycieli.
 
6. Informacje o Projekcie będą zamieszczane na:
a) stronie internetowej Powiatu Konińskiego,
b) stronie internetowej szkół biorących udział w Projekcie.
 
§ II
OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI
 
1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do 2018 r, osoba odpowiedzialna Koordynator Szkolny.
2. W rekrutacji mogą brać udział uczniowie obecnych II klas ZSZ w Wilczynie i ZSZ w Sompolnie oraz uczniowie II i III klas Technikum w Sompolnie oraz nauczyciele z ZSP w Kleczewie i ZSP w Sompolnie.
3. W celu przeprowadzania rekrutacji Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej Komisją.
4. W skład Komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły – Przewodniczący Komisji
2) Koordynator szkolny – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3) Doradca zawodowy – członek Komisji.
5. Do zadań Komisji należy w szczególności:
– przyjmowanie i analiza formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie,
– tworzenie list podstawowych i list rezerwowych, jeśli liczba chętnych będzie większa niż zakładana w projekcie,
– przenoszenie uczestników projektu, którzy nie podpiszą deklaracji uczestnictwa z list podstawowych na listy rezerwowe,
– przenoszenie uczestników projektu z list rezerwowych na listy podstawowe w przypadku wolnych miejsc,
– przeprowadzanie rekrutacji uzupełniającej w przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w projekcie będzie mniejsza niż zakładana.
6. Zakłada się 3-etapową rekrutację dla uczniów:
a) zgłoszenie do punktu kwalifikacyjnego w szkole (sekretariat) i wypełnienie formularzy: załącznika 1a i 1c do niniejszego Regulaminu.
b) weryfikacja danych
c) rozmowa kwalifikacyjna
7. W przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych uczennic i uczniów, w pierwszej kolejności zakwalifikowani zostaną:
a) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (20 pkt preferencyjnych)
b) osoby z terenów wiejskich (10 pkt)
c) osoby z rodzin objętych pomocą społeczną (20 pkt)
d) kobiety (10 pkt) ze względu na utrudniony dostęp do rynku pracy.
8. Lista uczestników – dostępna w sekretariacie szkół.
9. Rekrutacja nauczycieli:
a) Zgłoszenie mailowe
b) Wypełnienie formularzy zgłoszeniowych dostępnych na portalu szkoły – załącznik 1b i 1c do niniejszego Regulaminu.
c) Weryfikacja danych osobowych.
10. W przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych nauczycieli, w pierwszej kolejności zakwalifikowani zostaną nauczyciele nieposiadających do tej pory certyfikatów i kwalifikacji.
11. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w kilku rodzajach kursów lub szkoleń jednocześnie.
12. W ramach Projektu realizowane będą staże zawodowe dla uczniów technikum mające na celu nabycie przez uczestników Projektu praktycznych umiejętności zawodowych
13. W ramach Projektu realizowane będą praktyki zawodowe dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej mające na celu nabycie przez uczestników Projektu praktycznych umiejętności zawodowych.
14. Uczeń zainteresowany uczestnictwem w stażu zawodowym, wypełnia formularze: załącznik 1a i załącznik 1c oraz składa deklarację uczestnictwa w stażu, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
15. Uczeń zainteresowany uczestnictwem w praktykach zawodowych, wypełnia formularze: załącznik 1a i 1c oraz skłda deklarację uczestnictwa w praktykach, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
16. Uczeń zainteresowany uczestnictwem w szkoleniach / kursach zawodowych, wypełnia formularze: załącznik 1a i 1c oraz skłda deklarację uczestnictwa w szkoleniach / kursach zawodowych, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
17. Na podstawie zgłoszeń i punktów zostanie ogłoszona lista podstawowa oraz lista rezerwowa.
18. Projekt uwzględnia zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
 
§ III
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 
1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest podpisanie przez uczestnika deklaracji uczestnictwa oraz Oświadczenia uczestnika Projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.
2. Nauczyciel zakwalifikowany do udziału w studiach podyplomowych przedkłada Kierownikowi Projektu zgodę pracodawcy na uczestnictwo pracownika w studiach podyplomowych, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.
3. Nauczyciel zakwalifikowany do udziału w szkoleniu / kursie przedkłada Kierownikowi Projektu zgodę pracodawcy na uczestnictwo pracownika w szkoleniu / kursie, której wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnik Projektu ma w szczególności prawo do:
a) bezpłatnego udziału w stażach zawodowych i praktykach zawodowych organizowanych w ramach Projektu oraz ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na staż, praktykę w przypadku, gdy odbywają się poza miejscem zamieszkania,
b) bezpłatnego udziału w organizowanych kursach, szkoleniach oraz doradztwie zawodowym,
c) udziału w planowanych studiach podyplomowych w których opłata czesnego jest finansowana w ramach Projektu.
d) rezygnacji z udziału w praktykach zawodowych/ stażu zawodowym/ szkoleniu/ kursie spowodowanej ważnymi względami osobistymi lub zdrowotnymi – wypełnia załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. W przypadku rezygnacji osoby niepełnoletniej rezygnację potwierdza rodzic lub opiekun prawny uczestnika Projektu.
5. Rezygnacja ucznia z udziału w praktykach zawodowych/ stażu zawodowym/ szkoleniu/ kursie, jest jednoznaczna z rezygnacją z uczestniczenia w projekcie.
6. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
a) zapoznania się z niniejszym regulaminem
b) uczestniczenia w zajęciach/ praktykach/stażach, na które został zakwalifikowany
c) usprawiedliwiania wszystkich nieobecności (w projekcie dopuszcza się maksymalnie do 20 % usprawiedliwionych nieobecności)
d) wypełniania ankiet i innych dokumentów przekazywanych przez Koordynatora Szkolnego w okresie realizacji i trwałości projektu.
 
§ IV
SKREŚLENIE UCZESTNIKA PROJEKTU Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
 
1. Nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika Projektu w zajęciach / praktykach / stażach / szkoleniach / kursach / studiach podyplomowych w wymiarze ponad 20% wszystkich godzin przewidzianych dla danej grupy będzie podstawą do skreślenia z listy uczestników Projektu.
2. Decyzję o skreśleniu uczestnika z udziału w danej formie wsparcia podejmuje Komisja. O swojej decyzji powiadamia Kierownika Projektu. Na wolne miejsce kierowana jest osoba wg kolejności z listy rezerwowej.
3. Skreślenie uczestnika projektu z udziału w danej formie wsparcia jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy uczestników Projektu i z obciążeniem go poniesionymi kosztami.
 
§ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, polityki spójności na lata 2014-2020, przepisy dotyczące Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1a - formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla ucznia/ uczennicy
Załącznik nr 1b - formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla nauczycieli
Załącznik nr 1c - formularz rekrutacyjny dla uczestników projektu
Załącznik nr 2 - deklaracja uczestnictwa w stażu zawodowym
Załącznik nr 3 - deklaracja uczestnictwa w praktykach zawodowych
Załącznik nr 4 - deklaracja uczestnictwa w szkoleniach / kursach zawodowych
Załącznik nr 5 - rezygnacja z uczestnictwa w praktykach zawodowych/ stażu zawodowym/ szkoleniu/ kursie
Załącznik nr 6 - oświadczenie uczestnika projektu 
Załącznik nr 7 – zgoda pracodawcy na uczestnictwo pracownika w studiach podyplomowych
Załącznik nr 8 – zgoda pracodawcy na uczestnictwo pracownika w szkoleniu / kursie
 
                                                                                     /-/ Stanisław Bielik
                                                                                         Starosta Koniński
 
 
Konin, 9 stycznia 2017 r.
Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego