Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Konsultacje społeczne

Logotypy

Na podstawie art.39 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zmianami) zawiadamia się o sporządzeniu projektu Planu Zrównoważonego Gospodarowania Energią Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej.

Starosta Koniński informuje o możliwości zapoznania się z projektami w/w dokumentów w Wydziale Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Koninie, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, w pokoju nr 258 w terminie od dnia 26.05.2015 r. do dnia 22.06.2015 r. w godzinach 08.00-15.00 a także na stronie internetowej www.powiat.konin.pl.
 
Starosta Koniński informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w terminie od dnia 26.05.2015 r. do dnia 22.06.2015 r. pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Koninie, Wydział Rozwoju i Promocji, 62-510 Konin ul. 1 Maja 9, ustnie do protokołu sporządzanego miejscu wyłożenia w/w dokumentów lub na adres e-mailowy katarzyna.rejniak@powiat.konin.pl.
 
Organem właściwym porozpatrywania uwag wniosków jest Starosta Koniński.
 
W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po 22.06.2015 r. nie będą rozpatrywane.

Plan Zrównoważonego Gospodarowania Energią Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej (pdf)
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego