Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Strategia rozwoju OFAK

Pierwszym dokumentem opracowanym w projekcie „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego” jest „Strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej”, która jest dokumentem strategicznym i wyznacza kierunki rozwoju. Zawiera diagnozę obecnego stanu społeczno-gospodarczego oraz cześć strategiczną, w której przedstawiono cele szczegółowe, działania i źródła finansowania.
 
Strategia rozwoju jest modelem strategii zintegrowanej, o charakterze parasolowym, wyznaczającym 3 kluczowe obszary strategiczne:
 • współpracę,
 • gospodarkę,
 • społeczeństwo i warunki życia,
 
W dokumencie wyznaczono 6 celów strategicznych, podzielonych na 25 celów szczegółowych, a te z kolei na 46 działań, które mają przyczynić się do rozwoju OFAK. Dodatkowo dla poszczególnych działań wyznaczono możliwe sposoby finansowania – wsparcia zewnętrznego, zestaw działań komplementarnych oraz podmioty realizujące. Strategia rozwoju OFAK jest też dokumentem bazowym dla 5 innych programów sektorowych:
 • Studium rozwoju transportu zrównoważonego,
 • Studium rozwoju gospodarczego wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych,
 • Planu zrównoważonego gospodarowania energią,
 • Strategii rozwoju turystyki wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej,
 • Analizy dotyczącej możliwości tworzenia klastrów i innych powiązań przedsiębiorstw na terenie.

Cele strategiczne Strategii rozwoju OFAK
MISJA
Dobre warunki życia i pracy przez efektywne wykorzystanie zasobów OFAK oraz szans zewnętrznych,
szczególnie wsparcia finansowego
WIZJA
Aglomeracja Konińska – oferuje dobre warunki życia i pracy (społeczności) Polski lider nowych gałęzi produkcji przemysłowej, w tym w oparciu o czystą energię ze źródeł lokalnych oraz wiodący obszar logistyki
i magazynowania
Aglomeracja Konińska miejscem wypoczynku i aktywnej turystyki
PRIORYTETY
Warunki życia i rynek pracy
(w tym dostęp do usług publicznych)
Przedsiębiorczość i nowe kompetencje zawodowe
Wytwarzanie czystej energii i działalność produkcyjna Dostępność transportowa, logistyka i magazynowanie Turystyka i wypoczynek
OBSZARY ROZWOJOWE
WSPÓŁPRACA GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO l WARUNKI ŻYCIA
CEL GŁÓWNY
Poprawa warunków życia, pracy i wypoczynku przez efektywne wykorzystanie zasobów OFAK oraz szans zewnętrznych, szczególnie wsparcia finansowego
CELE STRATEGICZNE
Integracja lokalna Wzmocnienie potencjału gospodarczego Aglomeracji Konińskiej Poprawa dostępności transportowej wewnątrz
obszaru i rozwój specjalizacji logistyczno-
-magazynowej
Rozwój obszarów wiejskich Integracja produktów turystyki kulturowej, wypoczynkowej
i pielgrzymkowej
w oparciu o warunki naturalne (w tym wody geotermalne)
i dziedzictwo kulturowe
Poprawa wa runków życia i pracy przez rozwój możliwości zatrudnienia i dostępu do usług publicznych
REALIZACJA
CELE SZCZEGÓŁOWE
DZIAŁANIA STRATEGICZNE

Cel strategiczny I.
Integracja lokalna
 1. Współpraca władz publicznych,
 2.  Integracja działań instytucji publicznych i organizacji pozarządowych,
 3. Budowa marki „Aglomeracja Konińska”,
 4. Ugruntowanie znaczenia Aglomeracji Konińskiej w Wielkopolsce (OFAK „bramą do Wielkopolski”).
Cel strategiczny II.
Wzmocnienie potencjału gospodarczego Aglomeracji Konińskiej
 1. Poprawa konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw,
 2. Opracowanie Analizy dotyczącej możliwości tworzenia klastrów i innych powiązań przedsiębiorstw,
 3. Rozwój nowych gałęzi produkcji w oparciu o wykształcone zasoby pracy, tradycje produkcji i dostępne tereny inwestycyjne,
 4. Opracowanie Planu zrównoważonego gospodarowania energią,
 5. Produkcja energii przy minimalizacji oddziaływania na środowisko,
 6. Opracowanie Studium rozwoju gospodarczego wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych.
Cel strategiczny III.
Poprawa dostępności transportowej wewnątrz obszaru i rozwój specjalizacji logistycznomagazynowej
 1. Poprawa dostępności i spójności sieci transportowej,
 2. Opracowanie Studium rozwoju transportu zrównoważonego,
 3. Rozwój transportu multimodalnego (w tym poprawa wykorzystania kolei i szlaków wodnych),
 4. Rozwój specjalizacji logistyczno-magazynowej,
 5.  Poprawa dostępności w układzie wewnątrzregionalnym („Aglomeracja Konińska bramą do WLKP”).
Cel strategiczny IV.
Rozwój obszarów wiejskich
 1. Aglomeracja Konińska zagłębiem produkcji ekologicznej,
 2.  Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.
Cel strategiczny V.
Integracja produktów turystyki kulturowej, wypoczynkowej i pielgrzymkowej w oparciu o warunki naturalne (w tym wody geotermalne) i dziedzictwo kulturowe
 1. Opracowanie Strategii rozwoju turystyki wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej,
 2.  Rozwój turystyki,
 3.  Rozwój usług zdrowotnych i odnowy biologicznej (zwłaszcza na bazie wód geotermalnych).
Cel strategiczny VI.
Poprawa warunków życia i pracy zwłaszcza przez rozwój możliwości zatrudnienia i dostępu do usług publicznych
 1. Promowanie przedsiębiorczości i aktywizacja zawodowa,
 2. Poprawa jakości edukacji - podnoszenie kompetencji zawodowych,
 3. Poprawa stanu środowiska i bezpieczeństwa mieszkańców,
 4. Rozwój sektora gospodarki „trzeciego wieku”,
 5. Poprawa dostępu do usług publicznych.
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego