Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Transport

Rozwój zrównoważonego transportu OFAK stanowi jeden z najbardziej istotnych czynników decydujących o warunkach życia mieszkańców i jest elementem niezbędnym do rozwoju gospodarczego Obszaru. Dlatego „Studium rozwoju transportu zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej” zawiera kompleksową ocenę, analizę i syntezę czynników wpływających na transport w OFAK oraz określa następujące priorytety:
 
Priorytet 1. Powszechny dostęp do każdego i zapewnienie m.in. możliwości dogodnego i sprawnego przemierzania się oraz dostosowanie do potrzeb mieszkańców godzin i częstotliwości połączeń
Cele strategiczne: Oddziaływanie na jakość kapitału ludzkiego, parametry środowiska biznesowego oraz stan infrastruktury technicznej, będące wynikiem dostępu do usług i sprawnego przemieszczania się mieszkańców.
Działania: Poprawa dostępności i spójności sieci transportowej, stanu dróg oraz zgodnej
z potrzebami użytkowników infrastruktury przystankowej, prowadzenie monitoringu dostępności i reagowanie na zmiany potrzeb.

Priorytet 2. Należyty standard przewozów o charakterze użyteczności publicznej zwiększenie mobilności mieszkańców OFAK poprzez łączenie węzłów komunikacyjnych drugo i trzeciorzędnych w sieci i powiązaniem jej z siecią TNT.
Cele strategiczne: Wykorzystanie potencjału współpracy międzygminnej dla tworzenia warunków wzrostu konkurencyjności oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych części tego obszaru w taki sposób sprzyjający długofalowemu rozwojowi gospodarki, spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej OFAK.
Działania: Budowa, przebudowa oraz rozbudowa dróg lokalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mająca na celu poprawę dostępu do zachodzących zmian w zakresie generatorów ruchu, przepustowości oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu.

Priorytet 3. Dostosowanie transportu publicznego do potrzeb niepełnosprawnych oraz osób starszych i zachęcenie osób niekorzystających z transportu publicznego do korzystania z niego.
Cele strategiczne: Poprawa warunków dla rozwoju transportu drogowego w tym szczególnie publicznego w układzie wewnątrz regionalnym i wzmocnienie powiązań komunikacyjnych obszarów o niższym potencjale rozwojowym z obszarami wzrostu i przesiadkowymi węzłami komunikacyjnymi.
Działania: Zakup i modernizacja taboru transportowego pod kątem wymogów spełniających standardy ochrony środowiska w zakresie niskiej emisji oraz ergonomii w odniesieniu do ułatwień niepełnosprawnych i starszych wiekiem pasażerów.

Priorytet 4. Poprawa dostępności do istniejących oraz nowo tworzonych obszarów gospodarczych i turystycznych będących rezultatem wdrażania studiów rozwoju gospodarki oraz turystyki w OFAK. 
Cele strategiczne: Rozwój specjalizacji logistyczno - magazynowej jako jednego z głównych endogenicznych zasobów OFAK.
Działania: Rozwój transportu multimodalnego w odniesieniu do potrzeb wzrostu gospodarki i turystyki w OFAK. (w tym poprawa wykorzystania kolei oraz szlaków wodnych).
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego