Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Turystyka

Turystyka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki. W Polsce od kilku lat obserwowana jest zmiana świadomości związanej z rozwijaniem turystyki i efektami tego rozwoju, a także koniecznością oferowania ciekawej oferty turystycznej. Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Konińskiej, posiada znaczny, do tej pory niewykorzystany w pełni, potencjał turystyczny, który odpowiednio rozwijany może przynieść duże korzyści zarówno dla społeczności lokalnych jak i całego regionu. Osiągnięciu tego celu ma pomóc „Strategię rozwoju turystyki Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej, poprzez realizację następujących celów:

Cel strategiczny nr 1. Kreacja i rozwój produktów turystycznych
1. 1.Kształtowanie i tworzenie produktów turystycznych, w tym całorocznych
1.1.1 Identyfikacja i waloryzacja atrakcji turystycznych do poszczególnych produktów (warsztaty strategiczne i wizja lokalna w terenie) w obszarach turystyki wodnej, aktywnej, kulturowej, edukacyjnej i konferencyjno-szkoleniowej
1.2 Wdrożenie produktów turystycznych
1.2.1 Kreacja produktów turystycznych (nazwa, logo, wizualizacja)
1.2.2 Komercjalizacja produktu (wypracowanie wspólnej oferty atrakcji i usług turystycznych oraz transportowych (opracowanie w szczegółach wspólnych elementów oferty), dostosowanie oferty do potrzeb różnych segmentów rynku (turystów indywidualnych i grupowych), organizacja spotkań z organizatorami turystyki (study press i study tour) i z przedstawicielami mediów, wypracowanie finalnych pakietów, zawarcie umów oraz udostępnienie pakietów do sprzedaży na rynku turystycznym
1.2.3 Promocja produktów
1.2.4 Sprzedaż (określenie kanałów dystrybucji), w tym poprzez: biura turystyczne i centra informacji turystycznej, recepcje w hotelach, ośrodkach turystycznych, agroturystyce, na stacjach benzynowych. etc., Internet, organizacje specjalistyczne (regionalne i lokalne organizacje turystyczne), przewodnicy/piloci/właściciele/agenci biur turystycznych – study tours, targi i wystawy branżowe oraz usługodawcy wchodzący w skład produktów turystycznych

Cel strategiczny nr 2. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej OFAK
2.1. Rozbudowa/ modernizacja/ infrastruktur turystycznej OFAK
2.1.1. Inwentaryzacja, wyznaczanie, zagospodarowanie/ wyznaczanie/ budowa tras/ ścieżek: pieszych, nordic walking, rowerowych, w tym alternatywnych dróg rowerowych OFAK
2.1.2. Wyznaczenie „pętlowych” szlaków pieszych i rowerowych wokół głównych miejsc wypoczynku
2.1.3. Oznakowanie szlaków turystycznych
2.1.4. Budowa/ rozbudowa/ modernizacja małej infrastruktury turystycznej (plaże, przystanie wodne, parkingi, miejsca postojowe, etc.)
2.1.5. Rewitalizacja terenów pokopalnianych i poprzemysłowych  na funkcje turystyczno-rekreacyjne i sportowe

2.2.  Rozbudowa infrastruktury noclegowej, gastronomicznej
2.2.1. Wyznaczenia terenów lokalizacyjnych dla zabudowy turystycznej (noclegowej i gastronomicznej) w planach zagospodarowania przestrzennego
2.2.2. Uzbrojenie terenów i działek pod inwestycje turystyczne
2.2.3. Opracowanie i szeroka promocja oferty inwestycyjnej oraz wprowadzenie systemu zachęt dla pożądanych inwestycji
2.2.4. Modernizacja wybranych ośrodków, kąpielisk, miejsc biwakowych w kierunku wzrostu
standardu pod kątem produktów całorocznych, w tym turystyki konferencyjno-szkoleniowej

Cel strategiczny nr 3. Budowa i wdrożenie marki turystycznej OFAK
3.1.  Budowa rozpoznawalnej marki turystyczno-rekreacyjnej OFAK
3.1.1. Opracowanie logo, Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW) i programu promocji marki.
3.1.2. Wdrożenie elementów SIW marki na obszarze OFAK.
3.1.3. Kreacja produktów lokalnych i pamiątek.

3.2. Kształtowanie wspólnej promocji i informacji turystycznej OFAK
3.2.1.  Promocja marki (planowanie i realizacja kampanii promocyjnych marki poprzez media, gminy OFAK, partnerów prywatnych, lokalne pamiątki)
3.2.2. Budowa i wdrożenie systemu informacji turystycznej: rozszerzenie systemu IT w atrakcyjnych miejscach, w tym infomaty, infokioski, stworzenie zintegrowanej bazy danych i portalu turystycznego wraz z infolinią o produktach i atrakcjach turystycznych, ich dostępności komunikacyjnej, z systemem rezerwacji miejsc i mobilnymi aplikacjami, oznakowanie produktów turystycznych w terenie oraz opracowanie i realizacja koncepcji badań na potrzeby ruchu turystycznego.
3.2.3. Dystrybucja i promocja oferty turystycznej: opracowanie i dystrybucja oferty turystycznej dla różnych grup docelowych/ segmentów w oparciu o produkty turystyczne (w różnych wariantach), uzgodnienie/ budowa/ promocja kalendarza imprez kulturalno-sportowych w oparciu o wydarzenia w regionie, wsparcie organizacji promocji i dystrybucji produktów lokalnych i pamiątek oraz opracowanie, dystrybucja materiałów informacyjnych dot. walorów turystycznych i produktów turystycznych, w tym filmy promocyjne, mobilny przewodnik, mapy mobilne, promocja podczas targów, wystaw, wizyt studyjnych, imprez, etc.

3.3. Zarządzanie marką turystyczną OFAK
3.3.1. Utworzenie jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie i wdrożenie marki.
3.3.2. Współpraca w ramach OFAK przy tworzeniu marki, produktów turystycznych i ofert oraz wspólnej promocji, w obszarze organizacji imprez, sieciowania szlaków, wzajemnej promocji i wymiany doświadczeń.
3.3.3. Współpraca z turystycznymi organizacjami branżowymi, w tym z przewodnikami i pilotami wycieczek, z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami turystycznymi itp. w zakresie kreacji, promocji i rozwijania produktów turystycznych.

3.4. Wsparcie dla rozwoju turystyki OFAK
3.4.1. Szkolenia, warsztaty dla urzędników, w szczególności gmin OFAK, jednostek kultury, pracowników jednostek edukacji przyrodniczej, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji społecznych i pozarządowych oraz osób zarządzających rozwojem turystycznym, z kierunków i założeń Strategii Rozwoju Turystyki i założeń budowy marki.
3.4.2. Wsparcie dla przedsiębiorców z branży turystycznej, w tym branżowe forum wymiany   informacji, cykliczne spotkania/ szkolenia, wspólna promocja oferty turystycznej, promocyjne wyjazdy studyjne do miejsc „dobrych praktyk”, wspólna promocja podczas wybranych branżowych targów/ wystaw/ imprez kampanie promocyjne, etc.),
3.4.3  Utworzenie klastra turystycznego w oparciu o branżę turystyczną.
3.4.4. Budowa lokalnej tożsamości mieszkańców gmin OFAK (lekcje regionalizmu dla dzieci i młodzieży na temat walorów i produktów turystycznych), wewnętrzne akcje promocyjno – informacyjne skierowane do mieszkańców.
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego