Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Gospodarka

Gospodarka to jeden z kluczowych kierunków rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej. Dlatego w projekcie „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego” opracowano „Studium rozwoju gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych”, które określa następujące cele rozwoju gospodarczego:

Cel strategiczny nr 1. Stworzenie w OFAK korzystnych warunków inwestycyjnych
1.1. Promocja gospodarcza Aglomeracji Konińskiej
1.1.1. Badania wizerunkowe OFAK w zakresie gospodarczym
1.1.2. Przygotowanie i opracowanie marki gospodarczej OFAK
1.1.3. Opracowanie i wdrożenie identyfikacji wizualnej OFAK
1.1.4. Opracowanie planu i harmonogramu działań promocyjnych
1.1.5. Przygotowanie tekstów promujących OFAK, które mogłyby być wykorzystane do promocji w prasie
1.1.6. Przygotowanie filmu promującego OFAK
1.1.7. Przygotowanie i uruchomienie strony internetowej
1.1.8. Przygotowanie gadżetów promocyjnych
1.1.9. Promocja inwestorów i przedsiębiorstw konińskich poprzez opracowanie przykładów case studies (powinny być one zamieszczone m.in. na stronie internetowej)
1.1.10. Cykliczny monitoring i ewaluacja działań promocyjnych, na podstawie których będzie modyfikowany plan działań promocyjnych

1.2. Usprawnienie systemu obsługi inwestora
1.2.1. Utworzenie instytucji, która będzie odpowiedzialna za promocję całej Aglomeracji
1.2.2. Opracowanie skróconej procedury obsługi inwestora
1.2.3. Usprawnienie procedur administracyjnych (tzw. „jedno okienko”)
1.2.4. Wdrożenie usług w zakresie pomocy merytorycznej i tłumaczeniowej

1.3. Wyznaczanie terenów inwestycyjnych
1.3.1. Identyfikacja terenów należących do gmin, które mogłyby być przeznaczone pod inwestycje
1.3.2. Identyfikacja terenów inwestycyjnych znajdujących się w rękach firm i osób prywatnych, na których mogłyby być zrealizowane inwestycje
1.3.3. Klasyfikacja i scharakteryzowanie dostępnych terenów inwestycyjnych
1.3.4. Wybór najbardziej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, a także terenów, które mogą być objęte inwestycjami w dalszej kolejności
1.3.5. Utworzenie bazy terenów inwestycyjnych
1.3.6. Stały monitoring potencjalnych terenów inwestycyjnych i aktualizacja bazy terenów inwestycyjnych

1.4. Przygotowanie terenów inwestycyjnych
1.4.1. Wybór terenów, które będą objęte działaniami przygotowawczymi w związku potencjalnymi inwestycjami
1.4.2. Opracowanie planu i harmonogramu uzbrojenia terenów inwestycyjnych
1.4.3. Wyposażenie w infrastrukturę terenów inwestycyjnych

1.5. Stworzenie kompleksowej oferty inwestycyjnej oraz jej promocja
1.5.1. Wykonanie zdjęć lotniczych najbardziej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych
1.5.2. Przygotowanie folderów inwestycyjnych promujących tereny inwestycyjne
1.5.3. Stworzenie strony internetowej, która będzie zawierała ofertę inwestycyjną Aglomeracji Konińskiej
1.5.4. Aktywny kontakt z podmiotami odpowiedzialnymi za promocję Polski na arenie międzynarodowej np.: COIE, WPHI, PAIiIZ
1.5.5. Organizacja i udział w bezpośrednich spotkaniach z inwestorami i potencjalnymi inwestorami w celu prezentacji możliwości inwestycyjnych
1.5.6. Udział w targach, konferencjach i spotkaniach branżowych, na których będzie prezentowana oferta inwestycyjna OFAK
1.5.7. Reklama prasowa w mediach branżowych

1.6. Stworzenie podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej
1.6.1. Wskazanie terenów, które mogłyby być włączone do SSE
1.6.2. Negocjacje z instytucjami zarządzającymi SSE i wybór najlepszej oferty
1.6.3. Przygotowanie prawne i techniczne do utworzenia podstrefy SSE
1.6.4. Włączenie wskazanych terenów do oferty Specjalnej Strefy Ekonomicznej

1.7. Rozwój opieki poinwestycyjnej
1.7.1. Utworzenie bazy podmiotów gospodarczych, które zainwestowały na terenie Aglomeracji Konińskiej
1.7.2. Analiza potrzeb i problemów napotykanych przez dotychczasowych inwestorów
1.7.3. Organizacja cyklicznych spotkań pomiędzy inwestorami, a przedstawicielami władz samorządowych
1.7.4  Utrzymanie zachęt inwestycyjnych dla podmiotów gospodarczych rozszerzających swoją działalność

1.8. Nacisk na rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego
1.8.1. Promocja idei partnerstwa publiczno-prywatnego poprzez przygotowanie materiałów na stronę internetową (m.in. opracowanie przykładów case studies, wskazanie i opis podstawy prawnej)
1.8.2. Wsparcie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego na terenie Aglomeracji Konińskiej (m.in. poprzez wsparcie merytoryczne)
1.8.3. Tworzenie ofert współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (np.: w projektach rewitalizacyjnych)

Cel strategiczny nr 2. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

2.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu
2.1.1. Analiza potencjału istniejących instytucji otoczenia biznesu w OFAK
2.1.2. Promocja oferty istniejących instytucji otoczenia biznesu (m.in. poprzez zaprezentowanie ich oferty na stronie internetowej OFAK oraz w folderach promocyjnych OFAK)
2.1.3. Wsparcie nowopowstających instytucji otoczenia biznesu (m.in. poprzez preferencyjne warunki najmu lokali należących do gmin)
2.1.4. Realizacja wspólnych działań władz samorządowych z instytucjami otoczenia biznesu (m.in. wspólna organizacja wydarzeń branżowych)

2.2. Wsparcie rozwoju struktur klastrowych oraz usieciowienia się firm
2.2.1. Analiza potencjału klastrowego konińskich przedsiębiorstw
2.2.2. Organizacja szkoleń i spotkań wśród przedstawicieli tej samej branży
2.2.3. Promocja inicjatyw klastrowych na stronie internetowej oraz w przygotowywanych materiałach promujących OFAK
2.2.4. Pomoc i wsparcie merytoryczne dla inicjatyw klastrowych i klastrów w pozyskiwaniu środków unijnych
2.2.5. Umożliwienie inicjatywom klastrowym najmu lokali należących do gminy na preferencyjnych warunkach
2.2.6. Tworzenie powiązań pomiędzy klastrami wojewódzkimi i ogólnopolskimi a przedsiębiorcami z Aglomeracji Konińskiej (m.in. poprzez organizację spotkań z przedstawicielami klastrów oraz lokalnymi przedsiębiorstwami, informowanie lokalnych przedsiębiorstw o możliwościach wstąpienia do określonych klastrów)

2.3. Wzmocnienie postaw proeksportowych

2.3.1. Rozszerzenie funkcji istniejących lub przyszłych instytucji otoczenia biznesu o działalność na rzecz wsparcia eksportu
2.3.2. Analiza potencjału eksportowego przedsiębiorstw – wskazanie najbardziej perspektywicznych branż eksportowych
2.3.3. Promowanie postaw proeksportowych wśród przedsiębiorców Aglomeracji Konińskiej (m.in. poprzez promocję success story)
2.3.4. Wsparcie konińskich przedsiębiorstw w działaniach eksportowych (np. poprzez pomoc tłumaczeniową oraz merytoryczną)
2.3.5. Zwiększenie poziomu znajomości programów unijnych mających na celu wzrost eksportu wśród przedsiębiorców
2.3.6. Organizacja zagranicznych misji przyjazdowych i wyjazdowych dla przedstawicieli przedsiębiorstw z branż strategicznych

2.4. Zwiększenie wewnętrznej i zewnętrznej integracji przestrzennej OFAK
2.4.1. Poprawa jakości dróg łączących poszczególne gminy w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej (szczególnie w osi północ południe)
2.4.2. Utworzenie centrum transportu intermodalnego
2.4.3. Przystosowania lotniska w Kazimierzu Biskupim do obsługi ruchu General Aviation

2.5. Ułatwienie dostępu do atrakcyjnych źródeł finansowania
2.5.1. Wsparcie merytoryczne w pozyskiwaniu funduszy z dodatkowych źródeł finansowania
2.5.2. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej na temat możliwości pozyskania środków w ramach Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA, Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., programu Jeremie oraz Jessica
2.5.3. Nawiązanie współpracy z instytucjami venture capital oraz private equity

2.6. Rozwój współpracy między partnerem publicznym a prywatnym
2.6.1. Stworzenie bazy przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie OFAK zawierającej najważniejsze informacje na ich temat (m.in. profil działalności, liczba zatrudnionych pracowników)
2.6.2. Usprawnienie systemu przepływu informacji pomiędzy przedsiębiorcami a władzami samorządowymi – informowanie wyselekcjonowanych z bazy przedsiębiorstw, o skierowanych do nich działaniach i programach regionalnych oraz unijnych
2.6.3. Stworzenie informatycznego narzędzia do konsultacji społecznych
2.6.4. Organizacja cyklicznych spotkań pomiędzy przedstawicielami biznesu a władzami samorządowymi
2.6.5. Rozbudowa systemu e-administracji poprzez wprowadzenie nowych usług

2.7. Wsparcie branży OZE i technologii poprawiających efektywność energetyczną
2.7.1. Organizacja cyklicznych konferencji poświęconych zmianom w energetyce, w tym OZE i technologie zwiększające efektywność energetyczną
2.7.2. Wsparcie przedsiębiorstw działających w branży OZE (np. organizacja spotkań)
2.7.3. Wsparcie przedsiębiorstw rozwijających technologie niskoemisyjne poprawiające efektywność energetyczną (np. dodatkowe ulgi podatkowe)
2.7.4. Wsparcie badań naukowych i wprowadzania innowacji w zakresie OZE i efektywności energetycznej (m.in. wsparcie merytoryczne w pozyskiwaniu funduszy unijnych)

Cel strategiczny nr 3. Wzrost działalności proinnowacyjnej firm
3.1. Wspieranie zachowań proinnowacyjnych
3.1.1. Promocja działań proinnowacyjnych (m.in. poprzez promocję dobrych praktyk)
3.1.2. Wsparcie merytoryczne projektów innowacyjnych ubiegających się o dofinansowanie unijne
3.1.3. Promocja idei otwierania firm o charakterze spin out oraz spin off

3.2. Propagowanie współpracy biznesu z instytucjami badawczo-rozwojowymi
3.2.1. Informowanie konińskich firm o możliwościach współpracy z instytucjami naukowymi
3.2.2. Organizacja spotkań pomiędzy przedstawicielami nauki a biznesu
3.2.3. Realizacja projektów trójstronnych pomiędzy władzami samorządowymi, strefą gospodarczą a nauką (np. organizacja konferencji branżowych)

3.3. Budowa infrastruktury proinnowacyjnej
3.3.1. Analiza potrzeb technologicznych przedsiębiorstw konińskich
3.3.2. Przygotowanie foresightu technologicznego Aglomeracji Konińskiej
3.3.3. Wsparcie merytoryczne i finansowe inicjatyw w zakresie rozbudowy potencjału technologicznego konińskich przedsiębiorstw
3.3.4. Wsparcie merytoryczne inicjatyw w zakresie tworzenia ośrodków naukowo-badawczych

3.4. Budowa Parku Przemysłowo-Technologicznego wyspecjalizowanego przede wszystkim w zakresie OZE i efektywności energetycznej
3.4.1. Stworzenie planu i harmonogramu utworzenia Parku Przemysłowo-Technologicznego
3.4.2. Wyznaczenie terenów inwestycyjnych, które mają być przeznaczone pod inwestycje Parku Przemysłowo-Technologicznego
3.4.3. Znalezienie partnerów biznesowych i społecznych (m.in. przedsiębiorstwa z branży, ośrodki naukowo-badawcze)
3.4.4. Nadanie osobowości prawnej instytucji odpowiedzialnej za realizację i funkcjonowanie Parku Przemysłowo-Technologicznego
3.4.5. Pozyskanie dofinansowanie ze środków unijnych
3.4.6. Wsparcie budowy Parku Przemysłowo-Technologicznego


Cel strategiczny nr 4. Rozwój obszarów wiejskich
4.1. Tworzenie nowych funkcji obszarów wiejskich
4.1.1. Wsparcie rozwoju sektora usług na terenach rolniczych (m.in. poprzez dofinansowanie projektów z tego zakresu)
4.1.2. Wsparcie rozwoju usług związanych z pielęgnacją krajobrazu i ochroną środowiska
4.1.3. Wsparcie działań na rzecz tworzenia terenów zalesionych (np. informowanie o dostępnych środkach unijnych, wsparcie merytoryczne, zamieszczenie informacji na stronie internetowej)

4.2. Rozwój turystyki na obszarach wiejskich
4.2.1. Informowanie o dostępności środków unijnych na rozwój agroturystyki
4.2.2. Działania na rzecz poprawy jakości usług turystycznych oferowanych na obszarach wiejskich (np. organizacja szkoleń)
4.2.3. Promocja oferty agroturystyki na obszarach wiejskich OFAK (np. reklama w prasie, materiały na stronie internetowej)
4.2.4. Wsparcie działań mających na celu poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszarów wiejskich (np. ochrona pomników przyrody, obiektów kulturowych na obszarach wiejskich)

4.3. Poprawa konkurencyjności obszarów wiejskich
4.3.1. Analiza potencjału sektora rolno-spożywczego na terytorium Aglomeracji Konińskiej
4.3.2. Wsparcie istniejących i nowopowstający grup producenckich z branży rolno-spożywczej
4.3.3. Wsparcie sektora sadowniczego (m.in. poprzez promocję produktów sadowniczych)
4.3.4. Promocja przetwórstwa i produktów rolnych OFAK, w szczególności produktów ekologicznych
4.3.5. Działania mające na celu wzrost świadomości możliwego wsparcia ze strony środków unijnych dla rolnictwa
4.3.6. Stworzenie systemu ulg doradczych dla przedsiębiorstw gospodarczych i osób prywatnych z obszarów wiejskich
4.3.7. Wsparcie wdrażania nowych technologii w sektorze rolno-spożywczym (m.in. poprzez organizację spotkań)

4.4.  Budowanie wysokiej jakości kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich
4.4.1. Stworzenie systemu stypendialnego dla młodych osób z obszarów wiejskich
4.4.2. Opracowanie systemu kursów i szkoleń skierowanych do osób z obszarów wiejskich pozwalających na zdobycie kompetencji w obszarach rolniczych i pozarolniczych
4.4.3. Nacisk na wzrost dostępności sieci internetowej na terenach wiejskich
4.4.4. Rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej (np. tworzenie obiektów rekreacyjnych i kulturowych)

Cel strategiczny nr 5. Uczynienie z OFAK popularnego kierunku turystycznego
5.1. Przygotowanie kompleksowych produktów turystycznych
5.1.1. Identyfikacja i analiza obecnych produktów turystycznych
5.1.2. Podniesienie jakości i rozpoznawalności obecnych produktów turystycznych (np. organizacja szkoleń dla osób zatrudnionych w branży turystycznej)
5.1.3. Rozwój współpracy pomiędzy podmiotami z branży turystycznej (np. organizacja cyklicznych spotkań)
5.1.4. Opracowanie nowych produktów turystycznych

5.2. Promocja oferty turystycznej
5.2.1. Stworzenie Marki Turystycznej Aglomeracji Konińskiej
5.2.2. Stworzenie strony internetowej promującej ofertę turystyczną Aglomeracji Konińskiej
5.2.3. Opracowanie materiałów promujących ofertę turystycznej Aglomeracji Konińskiej (np. ulotek i folderów promocyjnych)
5.2.4. Opracowanie i realizacja kampanii reklamowej promującej potencjał turystyczny OFAK w prasie i telewizji
5.2.5. Opracowanie i realizacja kampanii marketingowej skierowanej do mieszkańców (np. akcje promocyjne towarzyszące lokalnym imprezom kulturalnym)
5.2.6. Stworzenie produktów turystycznych nawiązujących do zidentyfikowanych grup docelowych
5.2.7. Opracowanie modelu identyfikacji wizualnej na poziomie OFAK w zakresie turystyki (np. znaki turystyczne)
5.2.8. Stały monitoring ruchu turystycznego

5.3. Rozwój infrastruktury turystycznej
5.3.1. Analiza potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej
5.3.2. Wsparcie inicjatyw na rzecz rozwoju turystycznego (np.: dofinansowanie projektów mających na celu poprawę atrakcyjności turystycznej OFAK, organizacja spotkań podmiotów z branży turystycznej)
5.3.3. Zwiększenie dostępności atrakcji turystycznych (np.: wyposażenie obszarów turystycznych w obiekty małej architektury, tworzenie nowych szlaków turystycznych, zwiększenie dostępności obiektów turystycznych dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie czasu pracy obiektów turystycznych do zapotrzebowania)
5.3.4. Wsparcie utworzenia centrum konferencyjnego (możliwość realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego)

Cel strategiczny nr 6. Rozwój przedsiębiorczości wśród mieszkańców OFAK
6.1. Tworzenie spójnego systemu ulg i zachęt dla nowych przedsiębiorców
6.1.1. Przeanalizowanie wszystkich ulg i zachęt istniejących w poszczególnych gminach Aglomeracji Konińskiej
6.1.2. Opracowanie jednego, wspólnego systemu ulg i zachęt dla przedsiębiorców
6.1.3. Promocja powstałego systemy ulg i zachęt inwestycyjnych (m.in. poprzez zamieszczenie materiałów na stronie internetowej, w prasie lokalnej, organizację spotkań

6.2.  Poprawa dostępu i jakości usług publicznych dla mieszkańców
6.2.1. Analiza potrzeb mieszkańców i możliwości wdrożenia nowych usług w zakresie e-administracji
6.2.2. Stworzenie narzędzi e-administracji umożliwiających obsługę mieszkańców drogą elektroniczną
6.3.3. Wdrożenie i promocja narzędzi e-administracji
6.3.4. Poprawa jakości obsługi poprzez dodatkowe szkolenia dla urzędników

6.3. Promocja postaw proprzedsiębiorczych
6.3.1. Stworzenie szkoleń i kursów dla osób młodych
6.3.2. Stworzenie szkoleń i kursów dla osób bezrobotnych
6.3.3. Promocja sukcesów osób zakładających własne przedsiębiorstwa (m.in. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej)

6.4. Utworzenie instytucji otoczenia biznesu mających za zadanie wspieranie nowych przedsiębiorców
6.4.1. Utworzenie instytucji otoczenia biznesu oferującej usługi w zakresie proprzedsiębiorczości (Inkubator Przedsiębiorczości)
6.4.2. Opracowanie programu działań i zadań utworzonej instytucji otoczenia biznesu
6.4.3. Monitoring i ewaluacja z działania utworzonej instytucji otoczenia biznesu
6.4.4. Utworzenie centrum technicznego Fab Lab

Cel strategiczny nr 7. Rozwój kapitału ludzkiego na terytorium OFAK
7.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
7.1.1. Wybór obszarów wymagających rewitalizacji
7.1.2. Opracowanie programu rewitalizacji
7.1.3. Realizacja projektów rewitalizacyjnych
7.1.4. Promocja zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych (np.: tablice informacyjne, informacje na stronie internetowej, publikacje elektroniczne)
7.1.5. Ewaluowanie projektów rewitalizacyjnych oraz monitoring obszarów objętych rewitalizacją

7.2. Aktywizacja zawodowa osób szczególnie zagrożonych bezrobociem
7.2.1.  Promocja idei ekonomi społecznej (np.: organizacja spotkań informacyjnych, publikacja materiałów informacyjnych w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej) Wsparcie działań w zakresie ekonomii społecznej (np.: dofinansowanie projektów, możliwość preferencyjnego wynajmu lokali, wsparcie merytoryczne w zakresie pozyskiwania środków unijnych)
7.2.2. Utworzenie programu rozwoju sieci żłobków i przedszkoli
7.2.3. Organizacja szkoleń umożliwiających osobom starszym uzupełnienie swoich kwalifikacji zawodowych
7.2.4. Tworzenie programów staży i praktyk dla osób młodych
7.2.5. Likwidacja barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym podjęcie pracy

7.3. Wzrost jakości systemu edukacji
7.3.1. Wzrost liczby zajęć pozalekcyjnych w szkołach
7.3.2. Nacisk na praktyczny wymiar zajęć w szkołach
7.3.4. Nacisk na programy mające na celu indywidualizację procesu nauczania
7.3.5. Rozwój szkolnictwa zawodowego (np.: dofinansowanie pracowni technicznych)

7.4. Wzrost aktywności edukacyjnej osób dorosłych
7.4.1. Analiza rynku pracy mająca na celu stworzenie oferty edukacyjnej dla osób dorosłych
7.4.2. Organizacja kursów i szkoleń związanych z przekwalifikowaniem zawodowym
7.4.3. Wsparcie istniejących ośrodków oferujących kształcenie ustawiczne
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego