Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 jest jednym z 6 krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020 służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, określającej strategię Polski, priorytety i warunki efektywnego i skutecznego korzystania z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w latach 2014-2020 w celu realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. POPC to dokument krajowy i dzieli się na 3 osie priorytetowe:
 
OŚ PRIORYTETOWA 2. E-ADMINISTRACJA I OTWARTY RZĄD
Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
Działanie 2.2. Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej
Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego
Działanie 2.4. Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego
 
OŚ PRIORYTETOWA 3. CYFROWE KOMPETENCJE SPOŁECZEŃSTWA
Działanie 3.3. e–Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych

OŚ PRIORYTETOWA 4. POMOC TECHNICZNA
Działanie 4.1. Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC
Działanie 4.2. Spójny i skuteczny system informacji i promocji
Działanie 4.3. Wzmocnione kompetencje beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów
 
Załącznik:
  1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (z 5 grudnia 2014 r., pdf)
  2. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (październik 2015 r., (wrzesień 2016 r. (pdf)
  3. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2016 rok (29 września 2016 r.)
  4. Kryteria wyboru projektów z POPC
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego