Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Unia Europejska - Obszar Funkcjonalny Aglomeracja Konińska - Fundusze Europejskie 2014 – 2020 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, z drugiej zaś oferuje wsparcie bezpośrednie w obszarach, których wsparcie z poziomu krajowego jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami. PO WER to program krajowy i dzieli się na 6 osi priorytetowych: 
 
OŚ PRIORYTETOWA 1. OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY
Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe
Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Działanie 1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
 
OŚ PRIORYTETOWA 2. EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI
Działanie 2.1. Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego
Działanie 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku
Działanie 2.3. Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników
Działanie 2.4. Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy
Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna
Działanie 2.6. Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych
Działanie 2.7. Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym
Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Działanie 2.9. Rozwój ekonomii społecznej
Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 2.11. Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji
Działanie 2.12. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych
Działanie 2.13. Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji
Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie
Działanie 2.15. Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa
Działanie 2.17. Skuteczny wymiar sprawiedliwości
Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne
Działanie 2.19. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego
 
OŚ PRIORYTETOWA 3. SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Działanie 3.2. Studia doktoranckie
Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego
Działanie 3.4. Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

OŚ PRIORYTETOWA 4.  INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA
Działanie 4.1. Innowacje społeczne
Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej
Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa
 
OŚ PRIORYTETOWA 5. WSPARCIE DLA OBSZARU ZDROWIA
Działanie 5.1. Programy profilaktyczne
Działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia
ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych
Działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych
Działanie 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
 
OŚ PRIORYTETOWA 6. POMOC TECHNICZNA
Działanie 6.1 Pomoc techniczna
 
Załączniki:
  1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (z 17 grudnia 2014 r., pdf)
  2. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój (15 lipca 2016 r., pdf)
  3. Harmonogram naborów wniosków dla POWER na 2016 rok (wrzesień 2016 r.)
  4. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań (marzec 2016 r.)
  5. Kryteria wyboru projektów w ramach POWER
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego