Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Unia Europejska - Obszar Funkcjonalny Aglomeracja Konińska - Fundusze Europejskie 2014 – 2020 - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 koncentruje się na przedsięwzięciach związanych ze zwiększeniem innowacyjności gospodarki, rozwojem sektora nauki, współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki oraz zapewnieniem wysokiej jakości otoczenia biznesu sprzyjającego podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw. POIR to program krajowy i dzieli się na  4 osi priorytetowych:

OŚ PRIORYTETOWA 1. WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA
Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw (badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej)
Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R
 
OŚ PRIORYTETOWA 2. WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI B+R+I
Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Działanie 2.2. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw (proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, bony na innowacje dla MŚP, umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, ochrona własności przemysłowej)
 
OŚ PRIORYTETOWA 3. WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Działanie 3.1. Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka (wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock)
Działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R (badania na rynek, kredyt na innowacje technologiczne)
Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw
 
OŚ PRIORYTETOWA 4. ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO
Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe (strategiczne programy badawcze dla gospodarki, regionalne agendy naukowo-badawcze, programy badawcze wirtualnych instytutów, projekty aplikacyjne)
Działanie 4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
 
OŚ PRIORYTETOWA 5. POMOC TECHNICZNA
 
Załączniki:
  1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (z 21 stycznia 2015 r., pdf)
  2. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  (4 kwietnia 2016 r.) (pdf)
  3. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2016 rok (25 sierpnia 2016 r.)
  4. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
  5. Kryteria wyboru projektów POIR
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego