Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Unia Europejska - Obszar Funkcjonalny Aglomeracja Konińska - Fundusze Europejskie 2014 – 2020 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 jest instrumentem, w ramach którego dofinansowane zostaną projekty w zakresie sektora energetycznego, przede wszystkim w obszarach odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa energetycznego. POIŚ to program krajowy i dzieli się na 10 osi priorytetowych:
 
OŚ PRIORYTETOWA 1. ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI
Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Działanie 1.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach
Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym
Działanie 1.4. Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia
Działanie 1.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu
Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
 
OŚ PRIORYTETOWA 2. OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU
Działanie 2.1. Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami
Działanie 2.2. Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie
Działanie 2.3. Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie
Działanie 2.4. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „natura 2000” i zieloną infrastrukturę
Działanie 2.5. Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu
 
OŚ PRIORYTETOWA 3. ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN-T I TRANSPORTU MULTIMODALNEGO
Działanie 3.1. Wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez inwestycje w ten-t
Działanie 3.2. Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej
 
OŚ PRIORYTETOWA 4. INFRASTRUKTURA DROGOWA DLA MIAST
Działanie 4.1. Wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez inwestycje w ten-t
Działanie 4.2. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą ten-t, w tym z węzłami multimodalnymi
 
OŚ PRIORYTETOWA 5. ROZWÓJ TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE
Działanie 5.1. Wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez inwestycje w ten-t
Działanie 5.2. Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu
 
OŚ PRIORYTETOWA 6. ROZWÓJ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH
Działanie 6.1. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu
 
OŚ PRIORYTETOWA 7. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO
Działanie 7.1. Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
 
OŚ PRIORYTETOWA 8. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWOJU ZASOBÓW KULTURY
Działanie 8.1. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
 
OŚ PRIORYTETOWA 9. WZMOCNIENIE STRATEGICZNEJ INFRASTRUKTURY I ROZWÓJ OCHRONY ZDROWIA
Działanie 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych
 
OŚ PRIORYTETOWA 10.  POMOC TECHNICZNA
 
Załączniki:
  1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (z 16 grudnia 2014 r., pdf)
  2. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.9 z 23 września 2016 r.) (pdf)
  3. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań (wrzesień 2016 r.)
  4. Harmonogram planowanych w roku 2016 naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach POIiŚ 2014-2020 (sierpień 2016 r.) 
  5. Kryteria wyboru projektów
  6. System oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego