Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Unia Europejska - Obszar Funkcjonalny Aglomeracja Konińska - Fundusze Europejskie 2014 – 2020 - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 jest instrumentem realizującym zadania zmierzające do osiągania spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej Unii Europejskiej przez inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. WRPO 2014+ jest programem regionalnym i dzieli się na 10 osi priorytetowych.

OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Działanie 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki
Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski
Działanie 1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego 2.1.4.
Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej
Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
 
OŚ PRIORYTETOWA 2. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych
 
OŚ PRIORYTETOWA 3. ENERGIA
Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
 
OŚ PRIORYTETOWA 4 ŚRODOWISKO
Działanie 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych 2.4.2.
Działanie 4.2. Gospodarka odpadami
Działanie 4.3. Gospodarka wodno – ściekowa
Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
Działanie 4.5 Ochrona przyrody
 
OŚ PRIORYTETOWA 5. TRANSPORT
Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa regionu
Działanie 5.2. Transport kolejowy
 
OŚ PRIORYTETOWA 6. RYNEK PRACY
Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty realizowane przez PSZ
Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa
Działanie 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość
Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi
Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych
Działanie 6.6. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne
 
OŚ PRIORYTETOWA 7. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Działanie 7.1. Aktywna integracja
Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne
Działanie 7.3. Ekonomia społeczna
 
OŚ PRIORYTETOWA 8. EDUKACJA
Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej: Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna
Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie
Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
 
OŚ PRIORYTETOWA 9. INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO
Działanie 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Działanie 9.2. Rewitalizacja obszarów problemowych
Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
 
OŚ PRIORYTETOWA 10. POMOC TECHNICZNA
Działanie 10.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+
 
Załączniki:
  1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 (z 12 grudnia 2014 r.) – wersja 1.5 (pdf)
  2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.17 z dnia 11 października 2016 r.
  3. Kryteria oceny projektów z EFRR (sierpień 2016 r.) (pdf)
  4. Kryteria oceny projektów z EFS (sierpień 2016 r.) (pdf)
  5. Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2016
  6. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań (październik 2016 r.) (pdf) 
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego