Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Strategia rozwoju turystyki

Turystyka rowerowaTurystyka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki. W Polsce od kilku lat obserwowana jest zmiana świadomości związanej z rozwijaniem turystyki i efektami tego rozwoju, a także koniecznością oferowania ciekawej oferty tury stycznej. Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Konińskiej, posiada znaczny, do tej pory niewykorzystany w pełni, potencjał turystyczny, który odpowiednio rozwijany może przynieść duże korzyści zarówno dla społeczności lokalnych jak i całego regionu. Osiągnięciu tego celu ma pomóc „Strategię rozwoju turystyki Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej”.
 
Opracowanie Strategii poprzedziły badania marketingowe krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej. W wyniku badań sugeruje się zwrócenie uwagi na następujące aspekty:
 • Wspieranie małych i mikro przedsiębiorstw turystycznych, które są mocno ukierunkowane na takie działania jak: budowa czy modernizacja, szeroko pojęte pod- noszenie standardów obiektów, którymi administrują, które służą wydłużeniu sezonu turystycznego;
 • Działania mające na celu zwiększenie dostępności komunikacyjnej, zarówno mającej na celu dojazd do OFAK, jak i poruszanie się na jego terenie;
 • Inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego w obszarze turystyki, np. poprzez przygotowanie wysokokwalifikowanych kadr do obsługi ruchu turystycznego w wyższych uczelniach i szkolnictwie średnim, głównie w zakresie turystyki, hotelarstwa i gastronomii, zwracając szczególną uwagę na znajomość języków i kulturę obsługi;
 • Promocja całego OFAK jako atrakcyjnego pod względem nie tylko walorów przyrodniczo-krajobrazowych, zabytkowych ale również z uwagi na potencjał hotelarsko-gastronomiczny;
 • Rozbudowa infrastruktury oraz bazy turystycznej, w tym także nastawienie na budowę ścieżek rowerowych.
 
Analiza mocnych i słabych stron OFAK określiła następujące cele:
 • kreacja i rozwój produktów turystycznych OFAK (kształtowanie i tworzenie produktów turystycznych, w tym całorocznych oraz wdrożenie produktów turystycznych),
 • rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej OFAK (rozbudowa/modernizacja/ infrastruktury turystycznej OFAK oraz rozbudowa infrastruktury noclegowej, gastronomicznej),
 • budowa i wdrożenie marki turystycznej OFAK (budowa rozpoznawalnej marki turystyczno-rekreacyjnej, kształtowanie wspólnej promocji i informacji turystycznej, zarządzanie marką turystyczną oraz wsparcie dla rozwoju turystyki).

MISJA


Obszar Funkcjonalny Aglomeracja Konińska AKTYWNE SERCE POLSKI ORAZ ZNANE CENTRUM SPORTÓW WODNYCH


WIZJA


AGLOMERACJA KONIŃSKA JEST ZNANYM W KRAJU I POZA NIM REGIONEM TURYSTYCZNYM
W CENTRUM POLSKI


Turystom oferuje szerokie spektrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych. Najważniejszymi wyróżnikami marki są: kanał ślesiński i rzeka warta oraz zagospodarowane turystycznie tereny pokopalniane. Ważne miejsce w ofercie turystycznej regionu pełni Sanktuarium Maryjne w Licheniu l turystyka pielgrzymkowa, która zintegrowana jest z ofertą turystyczną kilkudniową całego obszaru OFAK.

Oferta turystyczna kształtowana jest w oparciu o produkty turystyczne, które są wspierane poprzez rozpoznawalną w kraju i za granicą markę. Realizacja działań strategii rozwoju turystyki oparta będzie na zasadach budowania i zarządzania marką w sposób partnerski i partycypacyjny, z udziałem podmiotów publicznych, prywatnych i społecznych.

Proponowane produkty turystyczne – Strategia określa produkty turystyczne, które są kompleksową i spójną ofertą atrakcji i usług oferowanych na jego obszarze, służąca zaspokojeniu różnorodnych potrzeb segmentów docelowych. Podstawę oferty wyznacza atrakcja turystyczna. Produkt turystyczny ma odpowiadać na konkretne zapotrzebowanie turystów, konkretną ofertą rynkową:

 • Turystyka wodna – Centrum Sportów Wodnych, aktywna turystyka wodna bazująca na żeglarstwie i sportach motorowodnych oraz wędkarstwie.
 • Turystyka rowerowa – Oparta na wyznaczonych lub planowanych szlakach rowerowych oraz tranzytowych łączących OFAK, na obszarach cennych przyrodniczo i krajobrazowo w po- łączeniu z atrakcjami turystycznymi obszaru.
 • Turystyka kulturowa – Dla ciała i ducha, odwiedzanie i poznawanie miejsc związanych z kulturą w jej rozmaitych aspektach (zwiedzanie zabytków, muzeów, odwiedzanie ciekawych miejsc związanych z historią, religią), poznawanie tradycji oraz udział w imprezach i wydarzeniach religijnych.
 • Turystyka wypoczynkowa – Aktywny relaks, wykorzystujących walory przyrodnicze i krajobrazowe ukierunkowany na aktywność i relaks.
 • Turystyka edukacyjna – Produkt obejmuje ofertę edukacji przyrodniczej i kulturowej bazującej na potencjale oraz zasobach edukacji przyrodniczej i dziedzictwa kulturowego obszaru.
 • Turystyka aktywna – ekstramalna – Off road, motocross, skoki spadochronowe, paralotniarstwo wraz z ofertą imprez integracyjnych.
 • Turystyka konferencyjno – szkoleniowa – Produkt obejmuje ofertę organizacji szkoleń i konferencji, w tym spotkań firmowych i integracyjnych, bazującą na potencjale obiektów konferencyjno-szkoleniowych na terenie OFAK w połączeniu z walorami przyrodniczo-kulturowymi i elementami turystyki aktywnej na potrzeby motywacji i integracji.
 
Integralną częścią Strategii jest Program rozwoju komunikacji rowerowej, który zawiera syntetyczną ocenę stanu ruchu rowerowego i dróg rowerowych OFAK, standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej oraz koncepcję sieci tras rowerowych na terenie OFAK. W dokumencie można znaleźć także orientacyjne koszty realizacji przedsięwzięć wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. parkingi, system wypożyczani rowerów) oraz ogólne założenia promocji komunikacji rowerowej OFAK. Przykładem przedsięwzięć podejmowanych w celu zintegrowanego systemu dróg rowerowych jest inicjatywa 5 gmin powiatu konińskiego polegająca na wykorzystaniu terenów po wąskotorówce na budowę drogi rowerowej łączącej gminę Kleczew, Wilczyn, Ślesin, Sompolno i Wierzbinek.
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego