Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Klastry

Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Konińskiej to lokalizacja rekomendowana dla powstawania sieci współpracy, inicjatyw partnerskich, powiązań kooperacyjnych i klastrów. „Analiza możliwości tworzenia klastrów i innych powiązań przedsiębiorstw na terenie Obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej” to dokument, który zawiera elementy dotyczące nie tylko diagnozy potencjału oraz barier dotyczących budowania sieci powiązań, ale również wskazuje branże mające potencjał do tworzenia klastrów na terenie OFAK oraz zawiera rekomendacje kierunków działań jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, uczelni na rzecz tworzenia inicjatyw klastrowych na terenie OFAK.
 
Klaster – to znajdująca się w geograficznym sąsiedztwie grupa przedsiębiorstw z jednej branży (lub branż pokrewnych) współpracujących i konkurujących ze sobą oraz instytucji i organizacji: badawczych, naukowych i otoczenia biznesu, powiązanych rozbudowanym systemem wzajemnych relacji o formalnym i nieformalnym charakterze.
 
Inicjatywa klastrowa – to wszelkie zorganizowane wysiłki i sformalizowane działania na rzecz tworzenia, rozwoju lub poprawy funkcjonowania klastra gospodarczego, którego podstawową cechą jest współpraca znajdujących się w geograficznym sąsiedztwie przedsiębiorstw (o podobnym profilu branżowym) i instytucji.
 
Organizacja klastrowa – to rodzaj sformalizowanej współpracy części lub wszystkich przedsiębiorstw wchodzących w skład klastra gospodarczego, charakteryzujący się odrębną osobowością prawną służącą wyłącznie realizacji celów statutowych tego klastra.
 
W dokumencie zdiagnozowano następujące branże, mające potencjał do tworzenia powiązań kooperacyjnych i klastrów na terenie Aglomeracji Konińskiej:
  • energetyka (sektor paliwowo-energetyczny) i niska emisja,
  • logistyka i transport,
  • turystyka,
  • przetwarzanie odpadów,
  • rolnictwo, sadownictwo i przetwórstwo spożywcze,
  • budownictwo i produkcję przemysłową,
  • przemysł meblarski.
 
Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Konińskiej to lokalizacja rekomendowana dla powstawania sieci współpracy, inicjatyw partnerskich, powiązań kooperacyjnych i klastrów. Jednak, aby lokalna gospodarka mogła w pełni zaangażować się w proces kreowania polityki klastrowej niezbędne jest przeprowadzenie wielu zintegrowanych ze sobą przedsięwzięć, obejmujących swoim zasięgiem, oddziaływaniem obszar całej aglomeracji.
 
Działania te powinny obejmować wszystkich interesariuszy polityki klastrowej OFAK: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu, sektor nauki, a przede wszystkim przedsiębiorców, szczególnie uwzględniając przy tym potrzeby mikro, małych i średnich fi m.
 
Powstawanie klastrów to proces długoterminowy, trudny i obarczony dużym ryzykiem wykonalności. W obecnej sytuacji, do której odnosi się niniejsza analiza procesy sieciowania w OFAK znajdują się w fazie preinkubacyjnej dlatego też wymagają poza rozwiązaniami infrastrukturalnymi, działań dodatkowych, zachęcających i informujących – skierowanych bezpośrednio do interesariuszy. Jednocześnie niezbędnym jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury do rozwijania klastrów, sieci, innowacji, co w przyszłości pozwoli OFAK na spełnienie zapisów związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu, tak by docelowo gospodarka aglomeracji opierała się na innowacjach i tychże inteligentnych specjalizacjach.

ZASOBY OFAK W ZAKRESIE TWORZENIA KLASTRÓW
Zasoby Potencjał Bariery
finansowe Znaczny potencjał finansowy w branżach: paliwowo-energetycznej i transportowo-logistycznej Bariery finansowe dotyczą większości małych i mikro przedsiębiorstw, zarówno w kontekście środków na inwestycje, jak i dostępności do instrumentów finansowych np. kredytów obrotowych, ale także w kontekście finansowania wiedzy-edukacji, relacji ze światem nauki
infrastruktura techniczna Znaczny potencjał infrastrukturalny w sektorach: paliwowo-energetycznym oraz transportowym / logistycznym Brak specjalnych stref ekonomicznych i parków naukowo-technologicznych
ludzkie Dostępność do pracowników niewykwalifikowanych i nisko kwalifikowanych pracujących za niższe wynagrodzenia Większość przedsiębiorstw z OFAK nie posiada wiedzy dotyczącej klastrów. Dostęp do odpowiednich kadr doświadczonych w uruchamianiu i wdrażaniu inicjatyw klastrowych
organizacyjne 24% z przedsiębiorstw jest zainteresowanych współpracą ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami Brak strategii bądź też innego programu rozwojowego w większości działających na analizowanym obszarze przedsiębiorstw
marketing i PR Rozwinięty i rozpoznawalny sektor paliwowoenergetyczny Brak wspólnej, zintegrowanej oferty inwestycyjnej, Memorandum Inwestycyjnego popartego wspólną kampanią informacyjno-promocyjną dedykowaną inwestorom krajowym i zagranicznym
internacjonalizacja Doświadczenia związane z funkcjonowaniem i sprzedażą produktów i usług na rynkach za- granicznych oraz doświadczenie w promocji za- granicznej Instytucji Otoczenia Biznesu z OFAK Brak współpracy w zakresie promocji zintegrowanej i internacjonalizacji, realizowanej np. w projektach partnerskich – multisektorowych

 

Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego