Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Unia Europejska - Obszar Funkcjonalny Aglomeracja Konińska - Dokumenty strategiczne - Studium rozwoju transportu zrównoważonego

Studium rozwoju transportu zrównoważonego

Autostrada A2Rozwój zrównoważonego transportu OFAK stanowi jeden z najbardziej istotnych czynników decydujących o warunkach życia mieszkańców. Jest elementem niezbędnym do rozwoju gospodarczego Obszaru. „Studium rozwoju transportu zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej” zawiera kompleksową ocenę, analizę i syntezę czynników wpływających na transport w OFAK oraz zapewnienie rozwoju Aglomeracji Konińskiej przez zrównoważony i dobrze działający system transportowy.
 
Założenia Studium rozwoju transportu zrównoważonego OFAK są skoncentrowane na:
  • poprawę dostępności obszarów aktywności gospodarczej oraz budowę nowych obszarów aktywności gospodarczej (w tym produkcyjnej, logistycznej i usługowej) w celu wykorzystania położenia Aglomeracji Konińskiej w centrum Polski, przy autostradzie A2 oraz linii kolejowej E20 (korytarz TEN-T);
  • integrację i modernizację komunikacji miejskiej i PKS (w tym integrację taryfową), z możliwością przystąpienia do systemu również innych przewoźników (np. prywatnych, wykonujących przewozy na zlecenie gmin i powiatu);
  • poprawę jakości i dostępności dworców i przystanków kolejowych (z wykorzystaniem komunikacji samochodowej, rowerowej i autobusowej).
 
Wizja: „OFAK to obszar otwarty, współpracujący, przedsiębiorczy, atrakcyjny, mobilizujący, kreatywny dzięki sprawnemu zrównoważonemu systemowi transportu, zapewnia dobre warunki życia i pracy”.
 
Misja: „Władze samorządowe OFAK, w ramach porozumienia międzygminnego podejmują działania na rzecz tworzenia spójnego zrównoważonego i zintegrowanego systemu rozwoju transportu publicznego w OFAK”.
 
Transport publiczny na terenie OFAK ma za zadanie zapewnić dużą dostępność obszarów OFAK, w tym dla osób niepełnosprawnych i o obniżonej sprawności ruchowej. Kwestia poprawy mobilności mieszkańców jest również bardzo istotna, co wiąże się z ułatwieniem dojazdu do pracy i szkół oraz dobrym skomunikowaniem z ośrodkami znajdującymi się poza OFAK. Wspieranie transportu publicznego jest również jednym z najważniejszych elementów polityki zrównoważonego rozwoju. Publiczny transport zbiorowy ma stanowić atrakcyjną alternatywę dla używania prywatnych samochodów, szczególnie w codziennych podróżach związanych z pracą, nauką, rozrywką. W związku z powyższym transport publiczny powinien tworzyć spójny i zintegrowany system, oferujący powszechne, atrakcyjne i dostępne rozwiązania w aspekcie terytorialnym oraz czasowym.
 
Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki działaniom związanym z:
  • poprawą jakości infrastruktury systemu transportowego (np. standardy przystanków będących węzłami przesiadkowymi oraz modernizacja odcinków dróg);
  • stosowaniem zasad zrównoważonego rozwoju (np. stosowanie zmodernizowanego i niskoemisyjnego ta boru);
  • integracją systemu transportowego w układzie gałęziowym i terytorialnym (np. integracja taryfowa);
  • poprawą bezpieczeństwa przez zmniejszenie liczby wypadków oraz ograniczenie ich skutków (np. przez budowę obwodnic).
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego