Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Unia Europejska - Obszar Funkcjonalny Aglomeracja Konińska - Dokumenty strategiczne - Diagnoza i badania społeczne OFAK

Diagnoza i badania społeczne OFAK

Pierwszym działaniem zrealizowanym w projekcie była diagnoza i badania społeczne Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej, które odbyły się w okresie listopad 2013 – styczeń 2014 roku. Celem głównym badań było określenie powiązań i wynikających z nich wyzwań dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej (OFAK).
 
Raport zawiera wyniki diagnozy społecznej przeprowadzonej na potrzeby dokumentów strategicznych Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej. Został on opracowany na podstawie badań jakościowych i ilościowych.
 
Problemy, z jakimi boryka się Aglomeracja Konińska, są wynikiem sytuacji makroekonomicznej, na którą nakładają się uwarunkowania lokalne. Jednym z podstawowych zagadnień, któremu poświecono uwagę był szeroko rozumiany rynek pracy. Został on negatywnie oceniony przez uczestników badania. Jego największym problemem jest wysokie bezrobocie. W opinii respondentów jest to w sporej części wina niedostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy, a także niskiej przedsiębiorczości mieszkańców. Dodatkowo oczekiwane są przez badanych inwestycje, które stworzą nowe miejsca pracy. Nie uzyskano jednak jednoznacznej opinii dotyczącej atrakcyjności Aglomeracji dla przedsiębiorców.
 
Sporo uwag dotyczy transportu funkcjonującego na terenie Aglomeracji. Średnia ocena została wystawiona poszczególnym elementom związanym z ruchem pieszych. Przede wszystkim jednak respondenci wskazali szereg inwestycji, które należy przeprowadzić, by usprawnić system komunikacyjny analizowanego obszaru.
 
Są sfery, które są dobrze oceniane przez respondentów. Należy do nich przede wszystkim bezpieczeństwo. Respondenci byli też z reguły zadowoleni ze stanu infrastruktury technicznej, do której mają dostęp. Dobrze oceniali również poziom czystości w Koninie i powiecie konińskim, byli także raczej zadowoleni z jakości wody i powietrza. Najniżej oceniana była czystość rzek i jezior, a także świadomość ekologiczna mieszkańców Aglomeracji. Respondenci zauważali potrzebę poprawy ładu przestrzennego, ale w większości nie potrafili wymienić konkretnych terenów pod inwestycje gospodarcze i publiczne. Sprawa rekultywacji terenów pokopalnianych jest zdaniem większości badanych na bieżąco realizowana przez samorządy. Problemem jest natomiast brak rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

Diagnoza i badania społeczne Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej – cz.1, cz.2

Rekomendacje dot. Diagnozy i badań społecznych OFAK
  Rekomendacje
Przedsiębiorczość
 1. Określenie kierunku rozwoju Aglomeracji i specjalizacji poszczególnych gmin;
 2. Stworzenie spójnej polityki podatkowej dla całej Aglomeracji;
 3. Rozwój istniejących stref inwestycyjnych w celu utworzenia kompleksowej oferty;
 4. Zbadanie możliwości utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
 5. Ograniczenie odpływu z Aglomeracji istotnych z punktu widzenia przedsiębiorczości instytucji;
 6. Powstanie zintegrowanego systemu działania dla całej Aglomeracji, który byłby skierowany na potrzeby przedsiębiorców;
 7. Udostępnianie osobom zakładającym działalność gospodarczą niezagospodarowanych zasobów komunalnych;
 8. Wprowadzenie rozwiązań, które zachęcałyby do efektywnego wykorzystania otrzymanych środków na prowadzenie działalności i podtrzymanie trwałości tego typu podmiotów;
 9. Wprowadzenie wsparcia dla przedsiębiorców polegającego na organizacji szkoleń, doradztwa, ułatwieniu udziału w targach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także wymiany doświadczeń między podmiotami;
 10. Poprawienie przepływu informacji między samorządem lokalnym a biznesem;
 11. Wprowadzenie regularnych spotkań o charakterze konsultacyjnym z udziałem przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu i przedstawicieli samorządu lokalnego;
 12. Prowadzenie działań promujących postawy przedsiębiorczości wśród społeczności Aglomeracji. W tym celu powinno się wprowadzić szkolenia aktywizujące społeczność lokalną, a także działania ukierunkowane na uczniów wszystkich typów szkół.
Rynek pracy
 1. Stworzenie bazy kapitału ludzkiego, która zawiera dane dotyczące zasobów ludzkich istotne z punktu widzenia potencjalnego inwestora;
 2. Prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w oparciu o oferty Powiatowego Urzędu Pracy, a także pozostałych jednostek skupiających oferty pracy w regionie konińskim;
 3. Rozpoznanie opinii pracodawców Aglomeracji dotyczących ich oczekiwań odnośnie pracowników, a także potrzebnego wsparcia;
 4. Wprowadzenie specjalnego programu skierowanego do pracodawców, którego celem jest uświadamianie im korzyści wynikających z zatrudniania ludzi młodych. Z programem tym powinny się łączyć instrumenty wspierające pracodawców w tworzeniu ofert pracy ludzi młodych;
 5. Promocja Aglomeracji jako miejsca pracy i zamieszkania wśród młodych mieszkańców;
 6. Przywiązanie ludzi młodych do lokalnego rynku pracy poprzez różnego rodzaju formy aktywizujące;
 7. Prowadzenie działań, które mają uświadomić młodym ludziom zmienność rynku pracy, która zmusza do podnoszenia kwalifikacji i zmiany wykonywanego zawodu.
Polityka mieszkaniowa
 1. Intensyfikacja prowadzonej polityki mieszkaniowej;
 2. Promocja terenów przeznaczonych pod budowę jednorodzinną;
 3. Wprowadzenie programu zachęcającego do budowy domów mieszkalnych na terenie Aglomeracji;
 4. Stworzenie programu wpierającego zakup mieszkań na terenie Aglomeracji przez ludzi młodych;
 5. Inwentaryzacja zasobów Aglomeracji pod kątem możliwości zagospodarowania pod mieszkalnictwo.
Edukacja
 1. Stworzenie wspólnej polityki oświatowej dla Aglomeracji;
 2. Dostosowanie systemu kształcenia do realnych wymogów rynku pracy;
 3. Utworzenie profesjonalnego doradztwa zawodowego począwszy od szkoły gimnazjalnej;
 4. Wzmocnienie świadomości uczniów do wyboru zawodu zgodnego z potrzebami lokalnego rynku pracy;
 5. Promowanie zawodów technicznych wśród młodzieży wybierających przyszłe wykształcenie;
 6. Wzmocnienie praktycznej strony nauki zawodu poprzez wzmożony kontakt z przedsiębiorcami. Jego efektem powinien być program praktyk dostosowany do potrzeb przedsiębiorców i realiów zawodu.
Usługi medyczne
 1. Polepszenie dostępu do specjalistów na terenach wiejskich;
 2. Organizacja transportu do lekarza dla osób starszych. Jeżeli na terenie Gminy jest takowy zorganizowany, wiedza o nim powinna być efektywniej przekazywana mieszkańcom.
Poczucie bezpieczeństwa
 1. Wprowadzenie działań mających na celu utrzymanie obecnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Aglomeracji;
 2. Ograniczenie likwidacji posterunków policji w mniejszych gminach;
 3. Dbanie o dobre oświetlenie miejsc, w których mieszkańcy mogą być narażeni na niebezpieczeństwo (m.in. parki, obrzeża osiedli).
Ruch pieszych
 1. Zadbanie o utrzymanie poboczy w dobrym stanie, szczególnie na terenach wiejskich;
 2. Poddanie analizie potrzeb w zakresie utworzenia brakujących przejść dla pieszych i kładek w miejscach wzmożonego ruchu samochodowego;
 3. Przyłożenie specjalnych starań ukierunkowanych na usuwanie barier architektonicznych.
Ścieżki rowerowe
 1. Powstanie wspólnej sieci rowerowej dla całej Aglomeracji z uwzględnieniem sugestii społeczności lokalnej;
 2. Budowa nowych dróg rowerowych;
 3. Rozbudowa szlaków rowerowych poza miastem;
 4. Doprowadzenie dróg rowerowych do atrakcji turystycznych powiatu;
 5. Przy planowaniu budowy systemu drogowego Aglomeracji powinno się uwzględniać możliwość wprowadzenia osobnych pasów na jezdni dla rowerów.
System parkingowy
 1. Zwiększenie liczby miejsc parkingowych;
 2. Zidentyfikowanie części Aglomeracji, w których istnieje potrzeba budowy nowych parkingów;
 3. Wprowadzenie systemu umożliwiającego zmniejszenie opłaty parkingowej lub też jej całkowitego zniesienia np. na czas wizyty w urzędzie. Można wprowadzić rozwiązania, które pozwalają wymienić wniesioną opłatę np. na rabat w punkcie usługowym;
 4. Wprowadzenie rozwiązań zachęcających do skorzystania z komunikacji publicznej np. brak konieczności zakupu bilety w zamian za okazanie dowodu rejestracyjnego samochodu.
Transport zbiorowy
 1. Stworzenie wspólnego planu transportu zbiorowego dla całej Aglomeracji w celu jego skoordynowania. Powinno się dokonać szczegółowej analizy obowiązującego transportu i wybór najbardziej korzystnych rozwiązań z punktu widzenia mieszkańców. Całe działanie wymaga współpracy między wszystkimi samorządami;
 2. Usprawnienie komunikacji na terenach mniejszych gmin;
 3. Zweryfikowanie polityki cenowej MZK;
 4. Dokonanie analizy i ewentualnej korekty rozkładu jazdy autobusów MZK;
 5. Podjęcie działań w celu rozszerzenia zasięgu oddziaływania MZK w przypadku pozytywnej oceny kosztów z tych wiązanych dla mieszkańców;
 6. Dążenie do zatrzymania niekorzystnego ograniczania kursów PKS-u.
System transportowy
 1. Działania w celu przeprowadzenia wszystkich strategicznych z punktu widzenia rozwoju inwestycji drogowych;
 2. Poprawienie jakości dróg na terenie Aglomeracji;
 3. Dokonanie analizy kosztów rozwoju żeglugi rzecznej na terenie Aglomeracji i wynikających z tego tytułu korzyści;
 4. Rozwój centrum logistycznego.
Infrastruktura techniczna
 1. Rozbudowa i modernizacja kanalizacji;
 2. Budowa oczyszczalni;
 3. Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych;
 4. Przyłączenie gmin sąsiadujących z Koninem do miejskiej sieci ciepłowniczej;
 5. Budowa w gminach, przez których teren przebiega gazociąg, sieci gazowej;
 6. Opracowanie i wdrożenie systemu informującego przedsiębiorców o przerwach w dostawie prądu;
 7. Poprawa zasięgu Internetu (rozbudowa infrastruktury Internetu szerokopasmowego i radiowego);
 8. Poprawa zasięgu sieci komórkowej. W tym celu powinno się porozumieć z operatorami sieci komórkowych i dofinansować rozbudowę komercyjnej infrastruktury.
Ochrona środowiska
 1. Prowadzenie działań promujących postawy proekologiczne wśród mieszkańców Aglomeracji. W tym celu powinno się przeprowadzić akcję promocyjną (ulotki, plakaty), a także cykl spotkań szkoleniowych. Działania te powinny być ukierunkowane zwłaszcza na uczniów wszystkich typów szkół;
 2. Egzekwowanie przepisów dotyczących segregacji odpadów poprzez częstsze kontrole odpowiednich służb;
 3. Podniesienie stawek za wywóz odpadów niesegregowanych;
 4. Budowa zakładu utylizacji odpadów (spalarni);
 5. Likwidacja dzikich wysypisk;
 6. Egzekwowanie przepisów dotyczących zakazu palenia odpadami w piecach poprzez częstsze kontrole odpowiednich służb;
 7. Poprawa jakości wody w rzekach i jeziorach. W tym celu rozbudowa systemu kanalizacji i oczyszczalni;
 8. Zapobieganie zanikowi jezior. W tym celu powinno się na bieżąco porozumiewać z kopalnią węgla brunatnego i wymuszać na niej działania zapobiegawcze lub naprawcze;
 9. Szersze wykorzystanie terenów rekultywowanych (np. parki rozrywki, tereny do uprawiania sportów);
 10. Zwiększenie dostępu do terenów rekreacyjnych. W tym celu powinno się połączyć systemy ścieżek rowerowych a także zwiększyć ilość miejsc parkingowych w pobliżu tych terenów.
Zagospodarowanie
 1. Uporządkowanie spraw dotyczących własności terenów poprzemysłowych;
 2. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla każdej gminy i całej Aglomeracji;
 3. Regularne konsultowanie z mieszkańcami decyzji dotyczących terenów inwestycyjnych;
 4. Wcześniejsze konsultowanie z kopalnią możliwości rekultywacji terenów pokopalnianych;
 5. Ukończenie rozpoczętej inwestycji rekreacyjnej w Kleczewie, porównywanej z poznańską Maltą;
 6. Pozyskanie inwestorów i przekazanie im niektórych terenów poprzemysłowych;
 7. Wyburzenie starych, grożących zawaleniem budynków po zakładach przemysłowych;
 8. Opracowanie wspólnej oferty inwestycyjnej dla całej Aglomeracji;
 9. Zwiększenie obecności przedstawicieli Aglomeracji na specjalistycznych targach i spotkaniach przedsiębiorców;
 10. Uruchomienie infolinii dla inwestorów;
 11. Opracowanie planu promocji terenów inwestycyjnych Aglomeracji;
 12. Prowadzenie spójnej akcji promocji terenów inwestycyjnych na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym (kraje sąsiadujące z Polską).
Współpraca organizacji pozarządowych z władzami lokalnymi
 1. Zainicjowanie programu koordynującego organizacje pozarządowe;
 2. Wspieranie małych organizacji w możliwościach pozyskiwania środków na działalność;
 3. Utrzymanie sprawnej współpracy z organizacjami.
Turystyka
 1. Opracowanie wspólnego programu promocji atrakcji turystycznych gmin należących do Aglomeracji;
 2. Opracowanie produktów turystycznych poszczególnych gmin i ich specjalizacja w tym zakresie (Ślesin – turystyka wodna, Licheń – turystyka religijna);
 3. Stworzenie kompleksowych ofert turystycznych skierowanych do różnych grup odbiorców. W tym celu powinno się wykorzystać listę produktów turystycznych i wspólny program promocji;
 4. Stworzenie oferty atrakcji turystycznych dostępnych w okresie zimowym;
 5. Wprowadzenie stref ciszy na jeziorach i wzdłuż ich brzegów;
 6. Poprawienie jakości wód w jeziorach (budowa kanalizacji i oczyszczalni w pobliskich miejscowościach);
 7. Budowa kompleksu turystycznego wokół wód geotermalnych. W tym celu należy znaleźć inwestora;
 8. Połączenie ścieżek rowerowych, tak by można było poruszać się pomiędzy atrakcjami turystycznymi;
 9. Budowa basenów, placów zabaw, parków rozrywki;
 10. Odrestaurowanie zabytków (pałace, dworki, pomniki, kościoły);
 11. Uporządkowanie spraw dotyczących własności obiektów turystycznych i kulturalnych;
 12. Zwiększenie środków finansowych na kulturę;
 13. Skoordynowanie działań organizatorów wydarzeń kulturalnych, tak by nie następowało nagromadzenie imprez w jednym czasie i ich niedobór w innym okresie;
 14. Zwiększenie dostępu do teatru. W tym celu powinno się organizować przeglądy teatralne w Koninie lub częściej zapraszać do tego miasta grupy teatralne z dużych ośrodków kulturalnych;
 15. Zorganizowanie pomocy administracyjnej i księgowej dla organizacji społecznych, takich jak koła gospodyń wiejskich i ochotnicze straże pożarne, pełniących rolę ośrodków kultury dla mieszkańców;
 16. Zwiększenie ilości imprez masowych, integrujących społeczność;
 17. Zatrudnienie animatorów kultury zajmujących się wzbogacaniem oferty kulturalnej w małych miejscowościach.


Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego