Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Organizacje pozarządowe - Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego

Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego

Zgodnie z art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej ustawą) w powiecie może być utworzona Powiatowa (Gminna) Rada Działalności Pożytku Publicznego jako organ konsultacyjny i opiniodawczy.
 
Zadania Powiatowej (Gminnej) Rady Działalności Pożytku Publicznego ustawodawca określił w art. 41i wyżej przywołanej ustawy. Należą do nich w szczególności:
  • opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
 
Kadencja Rady Powiatowej (Gminnej) trwa 3 lata.
 
Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego tworzy organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast tryb powoływania członków, organizację i tryb działania Rady określa zgodnie z art. 41g ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący powiatu (gminy).
 
W 2014 roku z wnioskiem o utworzenie takiego gremium w powiecie konińskim wystąpiło Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Koninie.
 
Rada Powiatu Konińskiego wypełniła dyspozycję art. 41 g ustawy i określiła w drodze uchwały tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego.
 
Na podstawie tej uchwały organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wyłoniły swoich reprezentantów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego. Przedstawicieli do tego organu wyznaczyli również: Rada Powiatu Konińskiego oraz Zarząd Powiatu Konińskiego.
 
Wypełniając zapisy art. 41e ust 2 ustawy Zarząd Powiatu Konińskiego utworzył oraz określił skład osobowy
Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego:
 
Lp. Imię i nazwisko kandydata Nazwa organizacji/organu
1 Ireneusz Ćwiek Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”, JST w Kopydłowie, we Wturku,
w Ościsłowie, w Dębówcu, w Kaliskach, w Wilczynie, w Zygmuntowie, w Wiśniewie,
w Krzymowie
2 Michał Kałużny Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Konin im. Szarych Szeregów
3 Izabela Polak Wilczyńskie Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju
4 Andrzej Łącki Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział w Koninie
5 Mariusz Milżyński Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie
6 Piotr Maciejewski Rada Powiatu Konińskiego
7 Andrzej Nowak Rada Powiatu Konińskiego
8 Władysław Kocaj Zarząd Powiatu Konińskiego
9 Dorota Sobieraj-Krawczyk Starosto Powiatowe w Koninie


Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego